Assessing export market attractiveness for Finnish industrial wood construction sector

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910153673
Title: Assessing export market attractiveness for Finnish industrial wood construction sector
Author: Lilja, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910153673
http://hdl.handle.net/10138/306161
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida suomalaisen teollisen puurakentamisen tulevaisuuden markkinoita. Tutkimus on toteutettu analysoimalla sekundäärimateriaalia, aikaisempia tutkimuksia sekä luomalla tulevaisuuskuva suomalaisesta teollisesta puurakentamisesta ja erityisesti sen viennistä vuoteen 2030 mennessä. Tämä analyysi perustuu kvalitatiivisiin yksilöhaastatteluihin ja backcasting menetelmällä analysoituun asiantuntijapaneeli dataan. Lisäksi, tutkimus vertailee puutuoteteollisuuden tämän hetkistä tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä Suomen, Ruotsin ja Viron välillä analysoimalla sekundäärimateriaaleja, aikaisempia tutkimuksia sekä asiantuntijoiden näkemyksiä. Tutkimus toteutettiin kahden erilaisen kvalitatiivisen datasarjan avulla. Puolistrukturoidut temaattiset asiantuntijahaastattelut kerättiin Suomesta, Ruotsista ja Virosta. Asiantuntijahaastattelut käytettiin saamaan laajempi ymmärrys kotimaisesta teollisen puurakentamisen tämän hetkisestä tilanteesta ja vientimahdollisuuksista niin Suomesta, Ruotsista kuin Virosta. Suomalaisista asiantuntijoista koostuva paneeli kokoontui luomaan ideaali visiota teollisen puurakentamisen sektorista Suomessa ja sen viennistä vuonna 2030. Paneeli kokoontui työpajaan, missä ideaali visiot muodostettiin. Lisäksi, ennakko- ja jälkikyselyt olivat osa asiantuntijapaneelidataa. Tämä data käytettiin tunnistamaan lupaavimmat teollisen puurakentamisen vientimaat/alueet ja kokonaisuudet (esimerkiksi, viedäänkö materiaaleja, moduuleja vai rakennusprojekteja). Tulokset korostavat, että tarvitaan mahdollisimman pian konkreettisia yhteisiä toimenpiteitä tiedonjaon ja teollisen puurakentamisen markkinoinnin osalta. Perustuen kansainväliseen markkinoidenvalintamallin, joka yhdistää datan workshopista, haastatteluista, kirjallisuudesta ja kyselyistä vuonna 2030 tulevaisuuden markkinat ovat Keski-Eurooppa, Yhdistyneet Kansakunnat sekä Pohjoismaat. Muuten suomalaisten asiantuntijoiden näkemykset lupaavimmista viennin kokonaisuuksista vuonna 2030 vaihtelevat tuotteiden, osaamisen ja projektien välillä. Tutkimusprosessin aikana tunnistettiin, että tulevaisuuden markkinat tarvitsisivat tarkempaa tarkastelua erityisesti yrityksien näkökulmasta. Suomalaisilla asiantuntijoilla on vaihtelevia näkemyksiä teollisen puurakentamisen viennistä ideaali visiossa vuonna 2030. Tutkimus osoitti, että asiantuntijoiden näkemykset ovat jakautuneet. Useat heistä uskoivat, että vuonna 2030 Suomen tulisi viedä enemmän osaamista ja projekteja. Toiset taas uskoivat, että Suomen tulisi keskittyä jatkojalostetuiden materiaalien vientiin. Kuitenkin, kaikki asiantuntijat olivat samaa mieltä siitä, että Suomen tulisi aktivoida kotimaanmarkkinaa ja harmonisoida sääntöjä, millä on ollut positiivisia vaikutuksia kyvykkyyteen ja osaamiseen. Ideaali visiossa, vuonna 2030 Suomi on kehittänyt verkostojaan ja yhteistyötä metsäteollisuuden keskuudessa, mutta myös muiden toimijoiden kanssa. Suomella on avoin jaettu digitaalinen alusta tiedonjakoon, ja standardit sekä määräykset ovat kehittyneet. Vuonna 2030 puurakennusteollisuus on vetovoimaisempi opiskelijoille ja asiantuntijoille kuin nyt ja kotimaanmarkkina on laajempi. Lisäksi Suomi on kasvattanut tietotaitoaan ja osaamista teollisesta puurakentamisesta. Suomalaiset asiantuntijat näkevät, että tulevaisuuden teollisen puurakentamisen vientimarkkinat ovat Kiina, Pohjoismaat, Saksa, Venäjä ja Keski-Eurooppa. Kiina nähtiin tulevaisuuden markkinana sen suuren markkina-arvon, nousevan ympäristötietoisuuden, vaurastuvan keskiluokan sekä lisääntyvän urbanisaation takia. Kuitenkin, Kiina ja muut kasvavat markkinat täytyy ottaa huomioon varauksella, koska niitä ei korostettu Viron, Ruotsin tai kirjallisuuteen perustuvassa data-analyysissa. Toisaalta, Pohjoismaissa on samanlainen rakennuskulttuuri, ne sijaitsevat lähekkäin ja puunkäyttö on lisääntymässä. Yleensä ottaen, teollisen puurakentamisen kulttuuri ja ympäristötietoisuus ovat kasvussa Euroopassa ja erityisesti maissa, joissa on puurakentamisen perinteitä, kuten Keski-Eurooppa. Ruotsalaiset asiantuntijat näkivät markkinapotentiaalia ja kilpailukykyä Keski-Euroopassa ja Itä-Euroopassa, mutta data Ruotsista on rajoittunut tutkijoiden näkemyksiin. Virolaiset asiantuntijat näkivät potentiaalia Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Saksassa ja Irlannissa vuonna 2030. Teollisen puurakentamisen tulevaisuuden markkinat ja vientikokonaisuudet, jotka jakoivat asiantuntijoiden näkemykset tarvitsisivat tarkempaa tutkimusta.The aim of this study is to assess future export markets for the Finnish industrial wood construction sector. This is done by analysing secondary materials, previous studies and creating a future vision of Finnish industrial wood construction sector and particularly its exports by the year 2030. This analysis is based on qualitative individual expert interviews and a backcasting analysis using expert panel data. In addition, the study compares the current status of the forest industry exports and future assessments between Finland, Sweden and Estonia by analysing secondary materials, previous studies and expert views. The study was implemented using two different qualitative data sets. Semi-structured thematic expert interviews were collected from Finland, Sweden and Estonia. Expert interviews were used to get an in-depth understanding of the current status of the domestic industrial wood construction sector and the related export opportunities in Finland, Sweden and Estonia. A panel made up of Finnish experts were invited to create an ideal vision of the industrial wood construction sector in Finland and its exports for the year 2030. The panel gathered at a workshop, where their visions were created. In addition, pre- and post-event-questionnaires were part of the expert panel data collection, and this data was used to identify the most promising export countries/regions and the entities of exports in the industrial wood construction sector (e.g., whether to export materials, modules or construction projects). The results emphasised that concrete collaborative actions are needed as soon as possible in knowledge sharing and the industrial wood construction marketing. Based on the International market selection model (IMS), which is employed in this study and combining all the information from the workshop, interviews, literature and questionnaires have proven that the most promising future markets would be Central Europe, the UK and the Nordics by 2030. Otherwise the Finnish expert views of most promising export entities by 2030 varies between products, know-how and projects. During the research process it was realised that future markets need to take a closer look especially from the companies’ perspective. Finnish experts have varying views of the industrial wood construction export in their ideal vision for 2030. The study proved that the experts’ views were divided. Many of them desired that Finland should export more know-how and projects in 2030. Others believed that Finland should concentrate on the export of value-added materials. However, all the experts agreed that Finland should activate the local market and harmonize the regulations, which has had a positive influence on competence and know-how. In the ideal vision for 2030 Finland has improved its networks and co-operation inside the forest industry but also together with other fields. Finland has an open digital platform for knowledge sharing and the standards and regulations are more advanced. The wood construction industry is ideally in 2030 more attractive for students and experts than now, domestic market is wider and Finland has gained more experience and knowledge in the field of industrial wood construction. Finnish experts saw that the future exports markets for industrial wood construction are China, the Nordics, Germany, Russia and Central Europe. China was seen as an attractive market due to the size of the market, rising environmental awareness, wealthier middle class and increasing urbanization. However, China and other emerging countries have to be treated with caution, because they were not highlighted in the Estonian, Swedish or literature-based data analysis. Secondly, the Nordics construction culture is similar, location is nearby and the use of wood is increasing. Also, the harmonization of standards with Nordics came up in the expert data. Overall, the practise of industrial wood construction and environmental awareness are increasing in Europe, especially the countries where there are traditions in wood construction like countries in Central Europe. Swedish experts saw market potential and competitiveness in Central Europe and Eastern Europe, but the data from Sweden is limited to researchers’ opinions. The Estonian experts saw market potential in the UK, Germany and Ireland by 2030. However, the future markets for industrial wood construction needs a closer look as well as export entities, which divided the expert’s views.
Subject: Industrial wood construction
Market research
Future studies
Backcasting
Value-added materials
Wooden multi-story construction
teollinen puurakentaminen
markkinatutkimus
tulevaisuudentutkimus
backcasting
jatkojalostetut materiaalit
puukerrostalorakentaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lilja_Anna_Pro_gradu_2019.pdf 2.509Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record