Ability and authority? : Studies on the constructedness and expansion of expertise in the contemporary public sphere

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3412-7
Title: Ability and authority? : Studies on the constructedness and expansion of expertise in the contemporary public sphere
Author: Saikkonen, Sampsa
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-11-16
Language: eng
Belongs to series: Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja - Publications of the Faculty of Social Sciences - URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3412-7
http://hdl.handle.net/10138/306227
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This article-based dissertation investigates the constructedness and expansion of expertise in the contemporary public sphere. The dissertation is motivated by the phenomenon of salient public perplexity and competing claims to expertise in the contemporary public sphere around science-related public issues where expertise has relevance to the practice and actions of people. As this phenomenon has been notably salient regarding healthy eating as a public issue, empirically the dissertation especially deals with the constructedness of public expertise around this issue. The dissertation especially makes explicit the ways in which new types of social actors claiming expertise, as well as established, credentialed experts, construct their authority in the contemporary public sphere in the context of issues where expertise touches upon everyday life. The results of the dissertation also illuminate visible scientists and scientifically trained practitioners’ different role identities as public experts, and the relational nature and constructedness of these role identities. Furthermore, the dissertation provides new perspective on the way in which journalism and public engagement with science activities, as cultural practices that centrally mediate expertise in the contemporary public sphere, come to construct public expertise. The theoretical framework of the dissertation is grounded in the relational perspective on expertise as developed within a constellation of social studies of science literature. From this perspective, expertise and its recognition are approached as constituted by, and constructed in, social relations. This dissertation also further contributes to this theoretical perspective by developing some novel concepts and typologies that can be utilised in the empirical study of public expertise. The four original, empirical articles analyse and illuminate the constructedness and expansion of expertise in the contemporary public sphere by focusing on the different, central arenas and social actors involved in claiming and mediating expertise in public. The materials collected and analysed in the four articles consist of observational materials and a questionnaire collected from a public engagement with science event, blog posts by popular nutrition counselling bloggers and academic experts, and in-depth interviews with journalists and visible experts on healthy eating. The concluding chapter of the dissertation highlights how expertise in the contemporary public sphere is centrally tied to the establishment and recognition of expert authority, and not just to displaying and assessing technical expertise. It is argued that central to how expertise in the contemporary public sphere is relationally constructed is how knowledge drawn upon and advice provided are made tangible and considered to bear relevance in relation to the everyday experience and considerations of the intended public. The ways in which the related issues of individualisation and consumerism, as well as rationality and interests, relate to the constructedness of expertise in the contemporary public sphere are also highlighted. However, it is emphasised in the concluding discussion, based on the empirical findings, that there is not just one way, but a variety of ways, in which social actors actively establish expert authority by navigating these socio-cultural dynamics and positioning themselves as public experts.Tässä väitöskirjassa tarkastellaan asiantuntijuuden rakentumista ja laajenemista nykyjulkisuudessa. Empiirisesti tätä lähestytään erityisesti tarkastelemalla asiantuntijuuden rakentumista ravitsemusaiheiden yhteydessä, joiden ympärillä asiantuntijuudesta on käyty korostuneesti keskustelua ja kamppailua julkisuudessa. Väitöskirjan tulokset tekevät näkyväksi, miten sekä uudentyyppiset asiantuntijoina esiintyvät toimijat että vakiintuneemmat, akateemisen tai muun pätevyyden omaavat asiantuntijat rakentavat auktoriteettiaan nykyjulkisuudessa sellaisten aiheiden kohdalla, jossa asiantuntijuus liittyy ihmisten jokapäiväiseen elämään. Lisäksi tulokset valottavat tutkijoiden ja akateemisesti koulutettujen ammattilaisten erilaisia rooli-identiteettejä julkisina asiantuntijoina, sekä näiden rooli-identiteettien relationaalista luonnetta ja rakentumista. Väitöskirjan tulokset tarjoavat myös uusia näkökulmia siihen, miten journalismi ja osallistavat tiedeviestintäaktiviteetit asiantuntijuutta välittävinä kulttuurisina käytänteinä osaltaan rakentavat asiantuntijuutta ja käsitystä siitä julkisuudessa. Teoreettisesti asiantuntijuutta lähestytään tieteen- ja teknologiantutkimuksen kirjallisuudesta nousevaan relationaaliseen näkökulmaan pohjaten, jossa asiantuntijuutta tarkastellaan sosiaalisiin suhteisiin kytkeytyvänä ja niissä toimijoiden välillä rakentuvana asiana. Tämä väitöskirja tarjoaa tähän teoriataustaan kytkeytyen myös uusia käsitteitä ja typologioita, joita voidaan jatkossa hyödyntää asiantuntijuutta ja sen rakentumista julkisuudessa tarkastelevassa empiirisessä tutkimuksessa. Väitöskirjassa on neljä empiiristä artikkelia ja kokoava yhteenveto. Kerätyt ja analysoidut aineistot koostuvat osallistavasta tiedeviestintätapahtumasta kerätystä havaintoaineistosta ja kyselystä, suosittujen ravitsemusbloggareiden ja akateemisten asiantuntijoiden blogikirjoituksista, sekä syvähaastatteluista toimittajien kanssa ja julkisuudessa näkyvien asiantuntijoiden kanssa, jotka kommentoivat ravitsemusaiheita. Kokonaisuudessaan väitöskirjassa esitetään, että nykyjulkisuudessa ainoastaan tekninen asiantuntijaosaaminen ja sen osoittaminen eivät sinällään takaa auktoriteettia julkisena asiantuntijana. Keskeistä asiantuntija-auktoriteetin rakentumisessa nykyjulkisuudessa esitetään olevan etenkin, miten asiantuntijana esiintyvät toimijat tekevät tietämystään ja neuvojaan konkreettisesti ymmärrettäväksi sekä merkitykselliseksi suhteessa ihmisten arkielämän kokemuksiin ja harkintoihin. Lisäksi loppupäätelmissä tuodaan esiin, kuinka tähän nivoutuvat myös yksilöllistyminen ja kuluttamiskeskeisyys, sekä miten rationaalisuuteen ja asiantuntijana esiintyvien toimijoiden intresseihin liittyvät seikat osaltaan vaikuttavat julkisen asiantuntijuuden rakentumiseen. Väitöskirjassa kuitenkin alleviivataan myös toimijoiden itsensä aktiivista roolia siinä, kuinka tällaisten asiantuntijuuden rakentumiseen kytkeytyvien yhteiskunnallisten ja kulttuuristen dynamiikkojen puitteissa toimijat voivat eri tavoin rakentaa asiantuntija-auktoriteettia nykyjulkisuudessa.
Subject: Yhteiskuntatieteet
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Abilitya.pdf 440.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record