“Tällainen koulu ei toimisi ilman oikeustoimea” : lasten ja aikuisten ajatuksia Berliiniläisen “Demokratische Schule X:n” oikeustoimen toiminnasta ja merkityksestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233768
Title: “Tällainen koulu ei toimisi ilman oikeustoimea” : lasten ja aikuisten ajatuksia Berliiniläisen “Demokratische Schule X:n” oikeustoimen toiminnasta ja merkityksestä
Author: Oranen, Ilona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233768
http://hdl.handle.net/10138/306303
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatuspsykologia)
Class Teacher (educational psychology)
Klasslärare (pedagogisk psykologi)
Abstract: Tässä pro gradu - tutkielmassa lähdin etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja näkökulmia oppimisrauhan tukemiseksi koulun kontekstissa. Tutustuin Berliiniläiseen Demokratische Schule X:n toimintaan ja haastattelin sekä oppilaita että kouluyhteisön aikuisia. Tutkimukseni keskiössä on Demokratische Schule X:n oikeustoimi, joka on koulun oma sisäinen oikeusjärjestelmä. Halusin selvittää mitä merkityksiä oikeustoimelle annetaan, mikä sen funktio koulussa on ja miten sen koetaan toimivan. Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda uudenlainen näkökulma keskusteluun koulujen oppimisilmapiirin levottomuuteen liittyen ja herätellä keskustelua demokraattisesta oikeusjärjestelmästä, joka on mahdollista järjestää oppilaiden ja opettajien yhteistyöllä. Tutkimukseni on tapaustutkimus, jonka aineistonkeruumenetelmänä olen käyttänyt haastatteluita. Haastateltavani oli 9 henkilöä: 4 aikuista ja 5 oppilasta - kaikki Demokratische Schule X:n yhteisön jäseniä. Haastattelut äänitettiin, litteroitiin ja analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Haastateltavien mukaan Demokratische Schule X:lle annetut merkitykset olivat: tasa-arvo, turvallisuus, rauha, yhteisvastuu ja oikeudenmukaisuus. Oikeustoimen funktio on edistää koulussa tasa-arvoa, turvallisuutta, rauhaa, järjestystä ja demokratiaa. Oikeustoimen koettiin toimivan pääsääntöisesti hyvin, mutta se kohtasi myös muutospaineita ja sitä halutaan kehittää paremmin toimivaksi yhteisön tarpeisiin.In this thesis I researched an alternative approach to support the creation of a peaceful atmosphere for learning in a school context. I visited the Democratic School X in Berlin and interviewed both students and adults of the school community. The focus of this study was the Judicial Committee of the Democratic School X, which is a judicial system within the school. I wanted to find out what kind of meanings the judicial committee was given, what its function was in the school and how well it was working according to the participants of this study. The aim of this study is to bring a new perspective into the discussion about the restlessness in Finnish public schools in the form of a democratic approach of a judicial committee, that is possible to be organized by the cooperation of students and teachers. This research is qualitative, and the method to gather research material was by conducting interviews. I interviewed altogether 9 persons - 4 of whom were adults and 5 students of the school - all were members of the school community of the Democratic School X. The interviews were recorded, transcribed and analysed using data based content analysis. The main results are that the meanings that were given to the judicial committee of Demokratische Schule X, had the following themes: equality, safety, peace, shared responsibility and justice. The function of the judicial committee at the school is to support equality, safety, peacefulness, order and democracy. The judicial committee was experienced to function mainly well, however it is also subject to pressure to evolve and there is also the desire to develop it further to meet the needs of the school community better.
Subject: Demokraattinen koulu
oikeustoimi
yhteisvastuu
demokratia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Oranen_Ilona_Pro_gradu_2019 .pdf 1.254Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record