Kisällioppimiselle annettuja merkityksiä vaatturin ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Tuomi, Marjo
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201910233751
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/306307
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan asiantuntijuuden kehittymistä kisällioppimissuhteessa vaatturin ammatin kontekstissa. Tämän laadullisen tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analy-soida ja tulkita, miten kisällioppiminen kokemuksena ilmenee vaattureiden kerronnassa ja millaisia merkityksiä kisällioppimiselle annetaan oman ammattitaidon kehittymisen kannalta. Perinteisessä käsityöoppimisen mallissa oppipoika oppii mestarin vaikutuksen piirissä siihen taitokulttuuriin jota tämä edustaa (Syrjäläinen, 2003, 35). Tutkimuksessa pyrittiin saamaan kuvatuksi tätä taitokulttuuriin sosiaalistumisen monimuotoisuutta, mistä syystä työni teoreet-tiseksi lähtökohdaksi valikoitui Wengerin (1998, 5) sosiaalisen oppimisen teoria, jossa ko-rostuu oppimisen kokonaisvaltaisuus huomioiden oppimisen sosiaaliset, identiteettiä muok-kaavat ja merkityksellisyyden kokemuksia tuottavat ulottuvuudet. Koska tutkimuksessa selvitetään subjektiivisia kokemuksia, on tutkimus toteutettu narratiivi-sella tutkimusotteella, jossa ollaan kiinnostuneita ihmisten kokemuksilleen antamista kuva-uksista ja merkityksenannoista (Heikkinen, 2018). Kerronnallinen tutkimusaineisto on kerät-ty kolmelle vaatturille pidetyn ryhmähaastattelun avulla. Ryhmähaastattelu valikoitui aineis-tonkeruumenetelmäksi, koska haastateltavilla on tutkimusaiheeseen liittyen yhteisiä koke-muksia, sillä he olivat uransa alkuaikoina kisälliopissa Helsingissä työskennelleellä vaattu-rimestari Jouni Korhosella. Tutkimuksen analysointivaiheessa litteroitu haastatteluaineisto on teemoiteltu kahdella näkökulmalla, jotta aineistosta saataisiin kuvauksia sekä kisälliopis-ta kokemuksena että merkityksistä, joita oppiajalle annetaan oman ammattitaidon kehittymi-sen kannalta. Tutkimuksen teemoittelu on tehty teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tulosten perusteella kisälliopissa oleminen voi olla antoisa vaihtoehtoinen tapa oppia am-mattiin, mikäli koulun päätyttyä kaipaa vielä lisäoppia tai koulumuotoinen opiskelu ei syystä tai toisesta ole tuntunut itselle sopivalta. Tutkimustuloksissa korostuu, että kisällioppisuhde antaa oppijalle väylän nähdä, miten asiantuntija ajattelee ja toimii. Oppiaikana eteenpäin siirtyy varsinaisten työskentelytekniikoiden ohella näkemyksiä ammatti-identiteetistä, suh-teesta ammattiyhteisöön ja siitä, mikä vaatturin ammatissa on arvokasta ja merkityksellistä. Haastatellut vaatturit pitivät oppiaikaa oman ammattilaistumisen kulmakivenä, josta oma ammattitaito ja ammatinkuva ovat lähteneet kehittymään. fi
dc.description.abstract This thesis studies the development of proficiency during apprenticeships in the context of tailoring. The research goal of this thesis is to describe, analyze, and interpret, how apprenticeship as an experience manifests in the narrative of tailors and what meanings are assigned to apprenticeship in terms of personal professional development. In the traditional model of apprenticeship, the apprentice assumes the craft culture exemplified by the master – learning is socialization into the surrounding culture (Syrjäläinen, 2003, 35). The research endeavored to describe the multiplicity of this socialization of craft culture, which is why the theoretical starting point was Wenger's (1998, 5) theory of social learning, emphasizing the comprehensiveness of learning and its social, identity-shaping and meaning-producing dimensions. Because the research considers subjective experiences, it is done with a narrative research approach, in which the descriptions and meanings assigned to personal experiences are of interest (Heikkinen, 2018). The narrative research material was gathered during a group interview held with three tailors. The group interview method was selected because the interviewees had many experiences in common: they had all worked in Helsinki under the master tailor Jouni Korhonen at the start of their careers. In the analysis phase themes were identified from the transcribed interview material with two different points of view, in order to acquire both descriptions of apprenticeship as an experience, and of the meanings ascribed to the apprenticeship in terms of personal professional development. The theme identification in this thesis was done by theory driven content analysis. Based on the results apprenticeship can be a rewarding alternative way to learn a profession, if additional knowledge is needed after or studying in school form is not suitable. The results highlight that apprenticeship affords insight into how a professional thinks and acts. During apprenticeship, in addition to actual technique, the apprentice learns about professional identity, relations to the professional community, and what is valuable and meaningful in the profession. The interviewees felt that their apprenticeship was a cornerstone in their professional development‚ from which their professional skills and self-image advanced. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject vaatturintyö
dc.subject kisällioppiminen
dc.subject ammattilaisuuden kehittyminen
dc.subject narratiivinen tutkimus
dc.subject tailoring en
dc.subject apprenticeship en
dc.subject professional development en
dc.subject narrative research en
dc.subject vaatturintyö fi
dc.subject kisällioppiminen fi
dc.subject ammattilaisuuden kehittyminen fi
dc.subject narratiivinen tutkimus fi
dc.title Kisällioppimiselle annettuja merkityksiä vaatturin ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta fi
dc.title.alternative Meanings assigned to apprenticeship from the perspective of tailor proficiency development en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201910233751

Files in this item

Files Size Format View
Tuomi_Marjo_Pro_gradu_2019.pdf 1.674Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record