Toiminnallisesti korkeatasoisten autismikirjon aikuisten kokemuksia työhön osallistumisesta : laadullinen analyysi työn saavuttamista ja säilyttämistä edistävistä ja estävistä tekijöistä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Vesterinen, Veera
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201910233743
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/306311
dc.description.abstract Autismikirjon aikuisten toimintakykyä aikuisuudessa on tutkittu harvemmin työhön osallistumisen näkökulmasta, vaikka työn on todettu määrittävän merkittävästi yksilön elämänlaatua aikuisuudessa. Useat määrälliset ja laadulliset tutkimukset ovat osoittaneet, että toiminnallisesti korkeatasoiset autismikirjon aikuiset kohtaavat merkittäviä haasteita työelämässä. Tässä tutkimuksessa tavoitteeni on kuvata niitä tekijöitä, jotka ovat määritelleet toiminnallisesti korkeatasoisten autismikirjon aikuisten mahdollisuuksia osallistua työhön. Aikaisemmat kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että toiminnallisesti korkeatasoisten autismikirjon aikuisten työllistymisaste on erityisen matala, kun otetaan huomioon kyseisen ryhmän älyllinen kyvykkyys ja akateeminen menestys. Työllistymisastetta selvittäneet tutkimukset eivät ole onnistuneet tarkemmin kuvaamaan haasteita, joita henkilöt kohtaavat työelämässä tai miten henkilöt itse ovat tulkinneet näitä haasteita. Harvat tutkimukset ovat selvittäneet, mitkä tekijät ovat edistäneet työelämään sijoittumista ja siellä pysymistä. Keräsin tutkimusaineistoni haastattelemalla kuutta (n = 6) toiminnallisesti korkeatasoista autismikirjon aikuista, joilla oli kliininen diagnoosi autismikirjon häiriöstä eikä samanaikaista kehitysvammaisuuden diagnoosia. Haastattelumenetelmänä käytin avointa teemahaastattelua eli haastateltavat saivat kertoa vapaasti omista kokemuksistaan työelämästä valmiiksi annettujen teemojen pohjalta. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin aineistolähtöisesti ja temaattisesti. Haastateltavat kuvailivat laajasti kokemuksiaan työhön osallistumisesta. Tarkastelin erikseen kokemuksia työnhausta ja työn tekemisestä. Työn saavuttamista estivät erityisesti yksilön vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa sekä nykyisten työmarkkinoiden näyttäytyminen kyseiselle ryhmälle esteellisinä. Yksilöllisiä tarpeita vastaavan tuen saaminen sekä työnantajien käyttämät esteettömät rekrytointimenetelmät näyttäytyivät haastateltavien kokemuksissa työn saavuttamista edistäneinä tekijöinä. Työn säilyttämistä estivät erityisesti yksilön vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa sekä psyykkisen ja kognitiivisen toimintakyvyn rajoitteet että työympäristön sopimattomuus. Erityisesti omaa työkykyä vastaavat järjestelyt työpaikalla olivat edistäneet työn säilyttämistä. Toiminnallisesti korkeatasoisten autismikirjon aikuisten työelämäkokemusten tutkimuksella voidaan ymmärtää laajemmin henkilöiden elämänlaatua aikuisuudessa. Tämän tutkimuksen laadulliset tutkimustulokset kuvaavat tarkemmin niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet henkilöiden työhön osallistumiseen. Tulokset korostavat toiminnallisesti korkeatasoisten autismikirjon aikuisten tarpeita yksilöllisesti suunnitelluille ja tarkoituksenmukaisesti kohdennetuille palveluille työelämään sekä organisaatioiden, työnantajien ja päättäjien tietoisuuden lisäämistä autismikirjon häiriöistä. fi
dc.description.abstract Work ability is a less frequently studied area of functioning among people of autism spectrum disorder, even if research has shown its significance for an individual’s quality of life in adulthood. Several qualitative and quantitative studies have shown that high-functioning adults with autism spectrum disorder encounter severe challenges in achieving successful employment. In this study, my aim is to describe factors that are associated with work participation of high-functioning adults with autism spectrum disorder. Previous studies have indicated that the employment rate of this population is relatively low when taking into account their cognitive skills and academic success. Studies on the employment rate of this population have failed, however, to explain which factors form barriers to employment and how individuals subjectively interpret these barriers. Fewer studies have researched factors that have had positive effects on their employment. I collected the research data by carrying out six (n=6) interviews with adults with a clinical diagnosis of an autism spectrum disorder without comorbid intellectual disability. The interviews consisted of open-ended questions; meaning that the interviewees were expected to describe their experiences following ready-made themes. The interviews were recorded, transcribed verbatim and analyzed thematically. The interviewees’ descriptions of employment experiences varied. I examined separately the experiences of attaining and of keeping employment. Individual’s difficulties in social interaction and communication and the current labour market practices prevented successful attainment of employment. Support that was adjusted according to their individual needs as well as employers’ non-discriminatory recruitment procedures promoted the attainment of employment. Major factors that prevented interviewees from successfully keeping a job were difficulties in social interaction and communication, limitations in psychological and cognitive functioning, and unsuited working environments. Arrangements, which took into account their personal functioning had supported the keeping of employment. This study shows that we can understand more deeply the quality of life of the high-functioning adults within this population by exploring the work life experiences. The results obtained in this qualitative study describe factors that are associated with labour participation of otherwise high-functioning adults. The data also points out the need to develop individually designed support for this group to attain and keep a job. There is also a significant need for further education for organizations, employers and stakeholders regarding autism spectrum disorders. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Autismikirjon häiriöt
dc.subject Toiminnallisesti korkeatasoinen autismikirjon häiriö
dc.subject Työhön osallistuminen
dc.title Toiminnallisesti korkeatasoisten autismikirjon aikuisten kokemuksia työhön osallistumisesta : laadullinen analyysi työn saavuttamista ja säilyttämistä edistävistä ja estävistä tekijöistä fi
dc.title.alternative Work Participation Experiences of Adults with High-functioning Autism Spectrum Disorders : A Qualitative Analysis of Factors Preventing and Promoting Attaining and Keeping Employment en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Erityispedagogiikka fi
dc.subject.discipline Erityispedagogiikka en
dc.subject.discipline Erityispedagogiikka sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201910233743

Files in this item

Files Size Format View
Vesterinen_Veera_Pro_Gradu_2019.pdf 864.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record