Opettajien kokemuksia inkluusiosta käsityönopetuksessa ja opetukseen tarvittavasta tuesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233754
Title: Opettajien kokemuksia inkluusiosta käsityönopetuksessa ja opetukseen tarvittavasta tuesta
Alternative title: Teachers' experiences of inclusion and the assistance needed in craft education
Author: Virkkunen, Noora
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233754
http://hdl.handle.net/10138/306313
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Inklusiivisen koulun myötä myös käsityön opetusryhmissä on monenlaisia oppilaita erilaisine haasteineen. Inklusiivisten käsityöryhmien johdosta myös opettajien työnkuva muuttuu väis-tämättä. Yksi inkluusiota tukevista opetusmenetelmistä teoriakirjallisuuden ja aiempien tutkimusten mukaan on yhteisopettajuus. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata käsityötä opettavien opettajien kokemuksia inklusiivisten käsityöryhmien opetuksesta ja siihen tarvitta-vasta tuesta. Opettajien kokemusten lisäksi tutkimuksen tehtävänä oli kuvata käsityötä opet-tavien opettajien näkemyksiä erityisopettajan kanssa tehtävästä yhteisopettajuudesta. Tutkimus toteutettiin laadullisena kyselytutkimuksena. Tutkimuskutsu ja kyselylomake jaettiin käsityötä opettaville opettajille internetin välityksellä. Kysely koostui sekä suljetuista, että avoimista kysymyksistä sekä opettajien taustatietoja koskevasta osiosta. Tutkimukseen osal-listui yhteensä 46 käsityötä opettavaa opettajaa. Opettajien vastausten analysoinnissa käytettiin laadullista sisällönanalyysia. Opettajat kokivat inklusiiviset käsityöryhmät haastaviksi sekä opetuksen laadun, että oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin kannalta. Inklusiivisessa käsityöryhmässä lisätukea oli harvoin saatavilla, eikä opettajat tunteneet oman aikansa ja osaamisensa riittävän kaikkien oppilaiden opetukseen. Opettajat tunsivat tarvitsevansa erityisopettajan ammattitaitoa ja tukea työhönsä sekä oppitunneilla että oppituntien ulkopuolella. Yhteistyö erityisopettajan kanssa oli kuitenkin opettajilla harvinaista. Erityisopettajan kanssa toteutettavalla yhteisopetuksella nähtiin monia etuja, jotka voisivat vastata inklusiivisten ryhmien haasteisiin. Yhteisopetukselle, kuten muul-lekin yhteistyölle ja käsityönopetukseen saatavalle lisätuelle, haasteena nähtiin käsityönope-tukseen suunnatun erityisopetuksen vähäiset resurssit. Tutkimustulosten perusteella todellinen inkluusio ja kaikille yhteinen käsityönopetus toteutuu vain harvoin, eikä tilanne muutu ilman käsityönopetukseen suunnattavaa tukea.Because of inclusive school system a wide group of pupils with different challenges are met in craft education groups. Inclusive craft groups will also have an influence on teachers’ job descriptions. Theoretical literature and previous research suggests co-teaching as one way to support inclusion in schools. The aim of this study was to illustrate craft teachers’ experiences when teaching inclusive craft groups. The study also illustrates the assistance needed by the craft teachers. In addition to teachers experiences the purpose of this study is to describe craft teachers’ opinions about co-teaching with special education teachers. This study was fulfilled as a qualitative survey research. The research call and the questionnaire were distributed to craft teachers via the Internet. The survey contained both closed and open questions as well as a section on teachers' background information. Altogether 46 craft teachers participated in the study. Qualitative content analysis was used to analyze teachers' responses. Teachers felt that inclusive craft groups were challenging in terms of the quality of teaching and the well-being of pupils and teachers. Additional support was rarely available in the inclusive craft groups. Teachers felt that they could use the assistance provided by special education teachers during and outside lessons. Craft teachers saw many benefits when co-teaching with special education teachers, however collaboration between craft teachers and special education teachers was uncommon/unusual. Limited special education resources in craft education is a major challenge for co-teaching and special educators support in the craft lessons. Based on the results of this research, the real inclusion in the craft education where students get needed support, is rarely true and the situation will not change without additional resources and support in craft education.
Subject: Inkluusio
yhteisopetus
käsityönopetus
käsityöopettaja
erityisopettaja


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Virkkunen_Noora_Pro_gradu_2019.pdf 1.417Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record