Kanssasäätely päiväkodin siirtymä- ja siivoustilanteissa : Tehtävän loppuunsaattamisen ja pettymyksistä yli pääsemisen kannattelua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233771
Title: Kanssasäätely päiväkodin siirtymä- ja siivoustilanteissa : Tehtävän loppuunsaattamisen ja pettymyksistä yli pääsemisen kannattelua
Author: Laaksonen, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233771
http://hdl.handle.net/10138/306316
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessani kanssasäätelyä lähestytään sosiokulttuurisesta viitekehyksestä käsin ja lapsen kehitystä ja oppimista eteenpäin vievänä tekijänä. Sillä nähdään olevan lap-sen itsesäätelytaitoja sekä lapsen osallistumista toimintaan tarkoituksen mukaisesti tukeva tehtävä. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, minkälaista kanssasäätely on päiväkodin siir-tymä- ja siivoustilanteissa ja miten aikuiset kanssasäätelytilanteissa toimivat. Tutkimukseni pyrkii luomaan ymmärrystä kanssasäätelystä siirtymä- ja siivoustilanteissa sekä tekemään näkyväksi näissä tilanteissa tapahtuvaa aikuinen-lapsi vuorovaikutusta. Aiemmat tutkimuk-set ovat osoittaneet siirtymätilanteiden olevan haastavia lapsille sekä nostavan esiin lasten ei-toivottua käyttäytymistä. Tutkimukseni avulla pyrin myös osoittamaan kanssasäätelyn ei-toivottua käyttäytymistä vähentävänä tekijänä näissä tilanteissa. Tutkimusaineistona toimi keväällä 2017 pääkaupunkiseutulaisessa päiväkodissa tuotettu 51 tuntinen videoaineisto, josta rajasin omaa tutkimustani koskevaksi aineistoksi 24 erillistä episodia. Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat iältään 1-4-vuotiaita. Toteutin tutkimukseni etnometodologisesta tutkimusperinteestä käsin ja analysoin aineiston multi-modaalista vuorovaikutusanalyysia käyttäen. Kanssasäätely päiväkodin siirtymä- ja siivoustilanteissa muodosti selkeän tapahtuman, jolla oli erotettavissa oleva alku ja loppu. Kanssasäätelytilanteet erosivat toisistaan aikuista kanssasäätelyyn kutsuvien tilannetekijöiden ja lapsen toiminnasta nousevien tekijöiden osalta. Aikuiset kanssasäätelivät tilanteissa enimmäkseen tilan-nesidonnaisin keinoin, joita tutkimukseni perusteella oli tunnesidonnaisia keinoja huomatta-vasti enemmän. Kanssasäätelytilanteet päättyivät onnistuneesti niin aikuista kuin lastakin tyydyttävästi. Kanssasäätelyllä päiväkodin siirtymä- ja siivoustilanteissa on merkitystä. Se kannattelee lapsen tarkoituksen mukaista osallistumista, tehtävän loppuun saattamista ja pettymyksistä ylitse pääsemistä näissä tilanteissa ja tukee näin lapsen kehitystä ja oppimista.This study examines co-regulation during clean-ups and transitions between activities in ECEC. The main interest of this study was to describe co-regulation and to promote knowledge and understanding of it in these specific situations. This study also investigates the ways teachers co-regulate children’s emotion, behaviour and attention. In this study co-regulation is approached from a socio-cultural perspective, and it is considered an important factor in child’s development and learning. The videodata used in this study was collected in a daycare center in Southern Finland in spring 2017. Data of this study consist of 24 episodes that were identified from the original 51 h video corpus. Children who participated in this study were between 1 to 4 years old. This study employes an ethnomethodological approach and multimodal interaction analysis was used as a method of data analysis. Co-regulation during clean-ups and transitions between activities in ECEC was identified as a specific event which had clearly distinguishable beginning and ending. The situations where co-regulation occurred were different in relation to which situational factors invited teacher to co-regulate with specific child or group of children. Teacher used mostly active-related strategies while co-regulating, and active-related strategies were identified more than emotion-related strategies. The situations where co-regulation occurred ended successfully satisfying both teacher and child. The results indicate that co-regulation during these specific situations in ECEC had an important role in children’s development and learning. Co-regulation supported and scaffolded the children’s participation in these ECEC activities, helped the children to complete tasks and to overcome disappointments and frustrations.
Subject: kanssasäätely
tunteiden säätely
käyttäytymisen hallinta
tehtäväsuuntautuneisuus
siirtymätilanteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laaksonen_Anna_Pro_gradu_2019.pdf 1.340Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record