Osaamisen johtaminen - johtamisen osaaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233746
Title: Osaamisen johtaminen - johtamisen osaaminen
Author: Vuori, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233746
http://hdl.handle.net/10138/306317
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Työelämän muutoksesta ja tulevaisuuden osaamistarpeista käydään tällä hetkellä vilkasta keskustelua julkisuudessa. Työelämän muuttuessa pidetään tärkeänä, että myös osaamisen ja johtamisen olisi muututtava. Tutkielmani tavoitteena oli tarkastella työhön, osaamiseen ja johtamiseen liittyviä muutoksia ravintola-alalla ravintolapäällikön näkökulmasta. Tavoitteena oli kuvata ja lisätä ymmärrystä ravintolapäällikön työstä ja roolista heidän kokemustensa ja näkemystensä kautta. Osaamiseen liitetään kiinteästi osaamisen johtaminen, mikä on osa lähiesimiehen eli ravintolapäällikön työtä. Tutkielmassa tarkastellaan, mitä osaamisen johtaminen merkitsee esimiehille ja miten osaamisen kehittäminen näkyy työssä ja käytännöissä. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostaa osaamiseen, johtamiseen, osaamisen johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvä kirjallisuus sekä lyhyt katsaus ravintola-alan luonteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Tutkielman empiirinen osuus toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla ja tulokset analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Aineisto kerättiin toukokuun 2018 - joulukuun 2018 välisenä aikana. Tutkimuksessa haastateltiin kymmentä Fazer Food Servicellä työskentelevää ravintolapäällikköä. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että ravintolapäällikön eli lähiesimiehen työ kyseisessä organisaatiossa oli moniulotteista ja koostui monesta erilaisesta tehtävästä ja roolista. Ravintolapäälliköille oli tärkeää toimia esimiehenä ja johtaa henkilöstöään kannustavasti. Vuorovaikutus niin henkilöstön, asiakkaiden, oman esimiehen kuin kollegojenkin kanssa oli tärkeää. Osaamisen johtaminen oli yksi työtehtävistä, jota tehtiin osana päivittäisjohtamista. Tulevaisuuden haasteena ravintolapäälliköt näkivät osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat. Työvoiman saatavuuteen ja sitoutumiseen voidaan vaikuttaa hyvällä johtamisella, osaamisen kehittämisellä ja työntekijöiden arvostamisella. Tutkimuksessa nähtiin tärkeänä, että johtamisen tulee muuttua yhä ihmisläheisempään suuntaan.There is currently a lively public debate about change in working life and future skills needs. When working life changes, it is important that knowledge and leadership should also change. The aim of my thesis was to examine changes in work and skills in the restaurant industry from the perspective of the restaurant manager. The goal was to describe and add to the understanding of the restaurant manager's work and role through their experience and vision. Knowledge management is an integral part of the competence, which is part of the work of the restaurant manager. The thesis examines what knowledge management means for supervisors and how competence development is reflected in work and practice. The theoretical framework of the thesis is made up of literature related to knowledge, leadership, competence management and managerial work, as well as a brief overview of the nature of the hospitality industry and the future. The empirical part of the thesis was carried out with semi-structured theme interviews and the results were analyzed by theory-driven content analysis. The data was collected between May 2018 and December 2018. Ten restaurant managers working at Fazer Food Service were interviewed in the study. As a result of the study, it became clear that the work of a restaurant manager in that organization was interdimensional and consisted of many different tasks and roles. It was important for the restaurant managers to act as superiors and to encourage their staff. Interaction with staff, customers, supervisor and colleagues was important. Knowledge management was one of the tasks that was performed as part of daily management. As a future challenge, restaurant managers saw problems with the availability of skilled labor. The availability and commitment of the workforce can be influenced by good leadership, competence development and employee appreciation. The study found that leadership should change in a more human-oriented direction.
Subject: Esimiestyö
osaaminen
osaamisen johtaminen
muutos
ravintola-ala


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vuori_Jaana_Pro_gradu_2019.pdf 942.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record