Luokanopettajien käsityksiä oppilaiden osallisuudesta : Neljän luokanopettajan osallisuuspuheen tulkintaa teemoittelun keinoin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233757
Title: Luokanopettajien käsityksiä oppilaiden osallisuudesta : Neljän luokanopettajan osallisuuspuheen tulkintaa teemoittelun keinoin
Author: Kalo, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233757
http://hdl.handle.net/10138/306318
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi
Abstract: Tavoitteet Luokanopettajan työtä ohjaavassa opetussuunnitelmassa painottuu oppilaiden osallisuuden tukeminen. Osallisuutta ei kuitenkaan määritellä opetussuunnitelmassa, eivätkä tutkijatkaan eivät ole yksimielisiä termin sisällöstä. Osallisuutta on käsitelty runsaasti tutkimuskirjallisuudessa ja se on liitetty esimerkiksi toimijuuden, valtaistumisen, vaikuttamisen ja osallistumisen käsitteisiin. Osallisuuteen on liittynyt myös vallan aiheuttamaa problematiikkaa, sillä usein hallinnollisissa teksteissä ihmisiä osallistetaan. Tällöin heidät nähdään toiminnan kohteina. Tämän tutkimuksen tehtävänä on nostaa esille luokanopettajien käsityksiä oppilaiden osallisuudesta. Menetelmät Tässä tutkimuksessa haastateltiin neljää luokanopettajaa, jotka olivat lähtökohtaisesti kiinnostuneita oppilaiden osallisuuden teemasta. Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina ja muotona oli teemahaastattelu. Aineisto litteroitiin sanatarkasti ja sitä analysoitiin sisällönanalyyttisesti teemoittelun keinoin. Tulokset ja pohdinta Oppilaiden osallisuudesta kiinnostuneiden opettajien teemahaastatteluissa opettajat tuottivat neljä teemaa, joihin heidän kertomansa oppilaiden osallisuuden merkitykset voitiin jakaa: lapsen kuuleminen ja huomiointi, vaikuttamismahdollisuudet, yhteisöllisyys ja aktiivinen toimijuus. Opettajat nostivat myös esiin sen, että oppilaiden osallisuuteen liittyy mahdollisuuksien ja haasteiden lisäksi myös rajoituksia, joita voidaan pikku hiljaa vähentää oppilaiden kehittyessä ja edistyessä tai luottamuksen kasvaessa.Objectives The national core curriculum which is drawn up by the Finnish National Agency for Education emphasizes student social engagement. However, social engagement is not defined in the national core curriculum. In the research literature social engagement has been associated with other similar concepts such as agency, empowerment and participation. This study aims to thematically code and interpret class teachers thoughts and opinions on student social engagement. Methods In this study four class teachers who were per se interested in social engagement were interviewed on the subject individually. Research material was transcribed word by word and analyzed with content analysis. Results and discussion Four themes were found in the research material: taking students individual opinions to account, possibility to influence, sense of community and active agency. Teachers also highlighted that especially with younger students there are some necessary limitations to student social engagement. According to the interviewed teachers, the effect these limitations have on student social engagement will gradually diminish when the students mature or when mutual trust increases.
Subject: Osallisuus
Luokanopettaja
Oppilas
Koulu
Teemahaastattelu
Sisällönanalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record