"...mut kyl siinä on semmonen fiilistelyn hetki." : Tutkimus vaatteiden kulutuksen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja merkityksistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233755
Title: "...mut kyl siinä on semmonen fiilistelyn hetki." : Tutkimus vaatteiden kulutuksen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja merkityksistä
Author: Luukka, Maiju
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233755
http://hdl.handle.net/10138/306319
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkimus tutkii kuluttajien näkemyksiä vaatteiden kulutuksen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja merkityksistä, ja lähestyy kuluttajien näkemystä kohtuullisen kulutuksen käsitteestä. Vaatteiden kulutuksen taustalla vaikuttavat monet ekologiset, eettiset ja taloudelliset näkökulmat. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että erityisesti vapaa-aika, käyttöraha ja sosiaalinen media ovat muuttaneet kulutustottumuksia. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Satunnaisotannalla valittuja haastateltavia oli yhteensä viisi (3 naista ja 2 miestä). Haastateltavien taustamuuttujista selvitettiin ainoastaan sukupuoli ja ikä, joka rajattiin 25–30 ikävuoteen. Teemahaastattelujen teemat nousivat tutkimuksen viitekehyksestä. Muodostetut teemat olivat: merkitykset, materiaali, media, muoti ja kohtuullinen kuluttaminen. Aineisto analysoitiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla. Analyysi jakautui kolmeen vaiheeseen: pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen. Empiirisestä aineistosta nostetut alkuperäisilmaukset tiivistyivät analyysin edetessä pelkistetyiksi ilmauksiksi, alaluokiksi ja yläluokiksi. Analyysin lopuksi yläluokat liitettiin jo aiemmin muodostettuihin teemoihin, jotka teoriasidonnaisen sisällönanalyysin mukaisesti muodostivat tutkimuksen teoreettiset käsitteet. Tutkimuksen tuloksena vaatteiden kulutuksen taustalla vaikuttavista tekijöistä tärkeimpinä esille nousivat tutkittavien vaatteeseen kohdistamat odotukset ja median ja muodin ympärilleen luoman kulttuurin vaikutus. Tutkittavat loivat vaatteelle odotuksia materiaalin, hinnan ja valmistajan perusteella, mitkä ohjasivat kuluttamista. Tutkittavat kokivat median ja muodin luovan mielikuvia, jotka ohjaavat vaatteiden hankintaa. Myös yleinen julkinen puhe ja pohdinta eettisistä ja ekologisista näkökulmista ohjasivat tutkittavien valintoja. He kokivat vaatteet myös sosiaaliseksi konstruktioksi, jolloin kulutusta ohjasi kunnioitus tilannetta ja tilanteen vaatimaa pukukoodia kohtaan. Merkitykset vaatteiden kulutuksessa liittyivät vaatteiden ominaisuuksiin, arvostukseen vaatetta kohtaan ja sosiaalisuuteen. Tutkittaville vaatteen merkitys oli tarpeellisuudessa, välineellisyydessä ja intohimon kohteessa. Kohtuullinen kuluttaminen jäsentyi tutkittaville tarpeen ja halun välisessä pohdinnassa. Arvostus vaatetta kohtaan, vaatteen todellinen tarve ja suunnitelmallisuus ohjasivat kohtuullista kuluttamista. Vastaajien mielestä myös ulkopuoliset tekijät, kuten taloudelliset rajoitteet ja ympäröivä ilmasto vaikuttivat kohtuulliseen kuluttamiseen.This study examines consumers' perceptions of the factors and meanings behind clothing consumption and approaches consumers' perceptions of the concept of reasonable consumption. There are many ecological, ethical and economic perspectives behind clothing consumption. Earlier studies show that leisure time, pin-money and social media in particular have changed consumer behaviors. The research material was collected through focused interviews. A total of five interviewees (3 women and 2 men) were selected at random sampling. The interviewees' background variables included only gender and age, which was limited to 25-30 years. The themes of the focused interviews emerged from the frame of reference. The themes formed were: meanings, material, media, fashion and moderate consumption.The data was analyzed by means of theory-based content analysis. The analysis was divided into three phases: reduction, clustering and creation of theoretical concepts. The original expressions taken from the empirical data were condensed into reduced expressions, subspecies, and generic concepts as the analysis progressed. At the end of the analysis, the generic concepts were linked to previously formed themes which, according to theory-based content analysis, formed the theoretical concepts of the research. As a result of the study, the most important factors influencing the consumption of clothing were the expectations of the subjects about the clothing and the influence of culture created by the media and the fashion. The subjects created expectations for the clothing based on the material, price and manufacturer, which guided the consumption. The subjects experienced media and fashion as creative images that guide the purchase of clothing. General public speech and reflection on ethical and ecological aspects also guided the choices of the subjects. They also saw clothing as a social construct, with consumption driven by respect for the situation and the dress code required by the situation. The meanings in clothing consumption were related to the characteristics of the clothing, its appreciation for the clothing and its sociality. For the subjects, the meanings of the garment was in necessity, instrumentality, and passion. Moderate consumption was structured in the subjects' reflection between need and desire. Appreciation for the garment, the real need for the garment, and the systematic direction of the garment led to moderate consumption. Respondents also felt that external factors such as economic constraints and the surrounding climate influenced moderate consumption.
Subject: Vaatteiden kulutus
kohtuullinen kuluttaminen
vaatteiden merkitys
kulutuskäyttäytyminen
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record