”Tillsammans är vi starkare än ensamma” : En kvalitativ studie om gränsöverskridande arbete i samlokaliserad skola

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233769
Title: ”Tillsammans är vi starkare än ensamma” : En kvalitativ studie om gränsöverskridande arbete i samlokaliserad skola
Author: Hannula, Martina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233769
http://hdl.handle.net/10138/306320
Thesis level: master's thesis
Abstract: International research on collaboration between schools shows a number of positive effects for educational work. Previous research results also show that certain circumstances are necessary for collaboration to become effective and gain a depth. In Finnish research and debate co-located schools are highlighted as a strength, while it can be stated that it is a challenge to find and operate a collaborative model for two schools with different historical backgrounds and different operating cultures. The purpose of the thesis is to describe the collaboration of teachers and principals and the development of pedagogical work across the language boundary in co-located schools. The research questions focus on the teachers' experience of how brokering takes place in a co-located school as well as what positive effects, opportunities and challenges the teachers experience that the collaboration entails. This study utilises Wenger’s (1998) theory on communities of practice. This is a qualitative semi-structured interview study. All interviews were conducted in the spring of 2019. The informants consisted of 6 teachers who teach in Swedish co-located schools. 3 of the informants also serve as principals for a Swedish school. The interviews were transcribed and analyzed using qualitative content analysis. The results show that there is a great variation between schools and teachers in what extent brokering and exchange of knowledge and new ideas takes place. Willingness and interest, opportunities both to get to know each other and to draw up common guidelines are found to be factors that promote cross-language collaboration. A principal who supports collaboration turns out to be directly crucial for how cooperation is designed. The teachers felt that the main advantages of co-location and brokering were the opportunity for more colleagues and thus a broader perspective, a greater knowledge base and a greater exchange of each other's experiences and ideas.Internationell forskning om samarbete mellan skolor visar på ett flertal positiva effekter för det pedagogiska arbetet. Tidigare forskningsresultat visar också att vissa omständigheter är nödvändiga för att samarbetet skall bli effektivt och få ett djup. I finsk forskning och i debatten lyfts samlokaliserade skolor fram som en styrka samtidigt som det kan konstateras att det är en utmaning att hitta en fungerande samarbetsmodell för två skolor med olika historisk bakgrund och olika verksamhetskulturer. Syftet med avhandlingen är att beskriva lärares och rektorers samarbete och utveckling av det pedagogiska arbetet över språkgränsen i samlokaliserade skolor. Forskningsfrågorna fokuserar på lärarnas upplevelse av hur medling sker i en samlokaliserad skola samt vilka positiva effekter och möjligheter samt utmaningar lärarna upplever att samarbetet innebär. Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper utgör den teoretiska referensramen. Avhandlingen är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Samtliga intervjuer utfördes under våren 2019. Informanterna bestod av 6 lärare som undervisar i svenska samlokaliserade skolor. 3 av informanterna fungerar också som rektorer för en svensk skola. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visar att det finns en stor variation mellan skolor och lärare beträffande vilken omfattning byte och medling av kunskap och nya idéer sker. Vilja och intresse, tillfällen både för att lära känna varandra och för att dra upp gemensamma riktlinjer visar sig vara faktorer som främjar det språköverskridande samarbetet. En rektor som sporrar till gränsöverskridning visar sig vara direkt avgörande för hur samarbetet utformas. Lärarna upplevde att de främsta fördelarna med samlokalisering och medling över språkgränserna var möjligheten till fler kollegor och därmed ett bredare perspektiv, en större kunskapsbas och ett större utbyte av varandras erfarenheter och ideér.
Subject: samarbete
kompetensutveckling
samlokalisering
cooperation
competence development
co-operated school
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record