Luokanopettajien käsityksiä lasten lukutaidosta ja lukumotivaatiosta : tapaustutkimus erään espoolaisen alakoulun ylimpien luokkien luokanopettajista

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233764
Julkaisun nimi: Luokanopettajien käsityksiä lasten lukutaidosta ja lukumotivaatiosta : tapaustutkimus erään espoolaisen alakoulun ylimpien luokkien luokanopettajista
Toissijainen nimi: Teachers perceptios of pupils reading literacy and motivation to read : Case Study of a certain primary schools teachers in Espoo
Tekijä: Savinainen, Anna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233764
http://hdl.handle.net/10138/306321
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Hyvän lukutaidon merkitys tunnetaan laajalti: sen voidaan katsoa olevan kaiken oppimisen perusta, ja lukutaito vaikuttaa ihmisen elämään pitkälle peruskoulun jälkeenkin. Silti huoli suomalaislasten lukutaidon heikkenemisestä ja lukuinnon vähenemisestä on ollut viime vuosina paljon esillä julkisessa keskustelussa. Viimeaikaiset PISA-tulokset puhuvat sen puolesta, että erot tyttöjen ja poikien, sekä hyvien ja heikkojen lukijoiden välillä ovat kasvamassa. Lisäksi aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lukumotivaatiolla on suuri merkitys sen suhteen, kuinka paljon lapset lukevat vapaa-ajallaan. Omaehtoinen lukeminen ennustaa tutkimusten mukaan parempaa lukutaitoa. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään luokanopettajien käsityksiä lasten lukutaidosta ja lukumotivaatiosta. Tarkastelin luokanopettajien käsityksiä lasten lukutaidosta tänä päivänä, lukemisessa ilmeneviä haasteita, asenteita lukemista kohtaan sekä sukupuolieroja lukemisessa ja lukutaidossa. Selvitin myös niitä tekijöitä, jotka opettajien mielestä vaikuttivat lapsen lukutaidon kehitykseen. Lisäksi halusin selventää, miten lukumotivaatio näyttäytyy oppilailla, ja millainen rooli motivaatiolla on lukutaidon kehityksen suhteen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tapauksena toimi erään espoolaisen alakoulun ylimpien luokkien luokanopettajat, joita oli yhteensä kolme. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelulla, ja se analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tuloksista ilmeni, että luokanopettajien mielestä lasten lukutaito on tänä päivänä melko jakaantunutta, mikä tuo haastetta opetukseen. Lisäksi mieleisen lukemisen löytäminen ja yleinen mielenkiinnon puute lukemista kohtaan nähtiin haasteena. Toisaalta opettajat eivät kokeneet, että sukupuolierot lukemisessa ja lukutaidossa näyttäytyisivät kyseisessä koulussa niin vahvasti, mitä aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet. He olivat kuitenkin huomanneet sen, että tytöt lukevat yleisesti ottaen vapaa-ajallaan poikia enemmän. Opettajien mielestä koulun ja erityisesti lähipiirin tuki olivat tärkeitä tekijöitä lukutaidon kehittymisen kannalta. Opettajat kokivat myös, että lapsuuden lukukokemukset vaikuttivat lukumotivaation syntymiseen, mikä puolestaan liittyi omaehtoiseen lukemiseen. Lukemisen harrastaminen ja siihen sitoutuminen nähtiin olennaisena tekijänä lukutaidon, ja sitä kautta koulumenestyksen kannalta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opettajien käsitysten mukaan lukutaito, siihen vaikuttavat tekijät, lukumotivaatio ja omaehtoinen lukeminen ovat toisiinsa vahvasti liittyviä ja toisiaan tukevia ilmiöitä.The importance of high reading literacy is well known: it can be seen as the basis for learning, and reading literacy affects ones life for long after primary school. Worry about the loss of Finnish peoples reading literacy and motivation to read has been a topic of much conversation in the media. Latest PISA-scores indicate that the difference in reading literacy between genders as well as good and weaker readers is growing. Previous studies have shown that reading motivation is strongly linked to how much children read during their free time. According to studies self-motivated reading correlates to better reading literacy. In this study I will investigate primary school teachers perceptions of childrens reading literacy and motivation to read. I looked at teachers perceptions of childrens reading literacy today, challenges in reading, attitudes towards reading and differences in gender in reading and reading literacy. I clarified the factors which teachers believe affect childrens development in reading literacy. Furthermore I wanted to clarify how reading motivation appears in children and what role motivation has on reading literacys development. The study was conducted as a qualitative case study. The case consisted of 3 primary school teachers of a school in Espoo. Research material was collected through theme interviews and was analyzed through theory-driven content analysis. The results showed that teachers believe childrens reading literacy today varies widely, which brings challenges to teaching. Another challenge teachers face is finding enjoyable reading material and a general lack of interest towards reading. On the other hand, teachers at this particular school in Espoo did not perceive gender differences in literacy and reading ability to be present as strongly as previous studies have shown. The teachers had however noticed that girls in general read more during their free time than boys. Teachers believe that the support of the school and family play a strong role in the development of reading literacy. Teachers also believe that reading experiences in early childhood influenced reading motivation, which in turn is related to self-motivated reading. Commitment to reading was seen as a vital factor in developing reading literacy and in turn affecting success at school. In summary, according to teachers understanding, reading literacy, reading motivation, and self- motivated reading are strongly correlated and supporting of each other.
Avainsanat: Lukutaito
lukeminen
lukumotivaatio
sukupuolierot lukemisessa
lukutaitoon vaikuttavat tekijät
omaehtoinen lukeminen


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot