Kasvun ja muuttumattomuuden asenteiden mukaisten ajattelu- ja toimintamallien ilmeneminen alakouluikäisillä oppilailla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233762
Title: Kasvun ja muuttumattomuuden asenteiden mukaisten ajattelu- ja toimintamallien ilmeneminen alakouluikäisillä oppilailla
Alternative title: Thinking and action behaviors of elementary school students based on growth and fixed mindsets
Author: Peltola, Saana
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233762
http://hdl.handle.net/10138/306322
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella millaisia kasvun ja muuttumattomuuden asenteen mukaisia ajattelu- ja toimintamalleja alakoulun ensimmäisen, kolmannen ja kuudennen luokan oppilailla esiintyy ja ilmeneekö näissä ajattelu- ja toimintamalleissa eroja ikäryhmien välillä. Tutkimuksella pyritään selvittämään millaisia pätevyyteen liittyviä uskomuksia ja ajatuksia tutkittavilla oppilailla esiintyy, millaisia selityksiä he antavat menestykselle ja kuinka he ilmaisevat suhtautuvansa haasteisiin ja epäonnistumisiin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet kasvun asenteen olevan koulumenestyksen kannalta myönteisempi asenne, sillä sen on havaittu olevan yhteydessä sinnikkyyteen, oppimistavoitteeseen sekä myönteiseen suhtautumiseen haasteisiin ja epäonnistumisiin. Muuttumattomuuden asenteen edustajien on sen sijaan havaittu menestyvän koulussa heikommin pitkällä aikavälillä, sillä he menettävät herkemmin motivaationsa kohdatessaan haasteita ja epäonnistumisia sekä keskittyvät kehittymisen sijaan oman kyvykkyytensä todisteluun. Tutkielma on oppilaiden haastatteluihin pohjautuva laadullinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin etelä- suomalaisesta peruskoulusta keväällä 2019, jossa tutkimusta varten haastateltiin 13 ensimmäisen luokan oppilasta, 15 kolmannen luokan oppilasta sekä kahdeksan kuudennen luokan oppilasta. Lopullinen tutkimusaineisto koostui siis 36:sta alakouluikäisen oppilaan haastattelusta. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tulosten perusteella oppilailla voi todeta esiintyneen vahvasti kasvun asenteen mukaisia ajattelu- ja toimintamalleja. Oppilaat näkivät pätevyyden kehittyvänä ominaisuutena ja uskoivat omiin sekä muiden kehitysmahdollisuuksiin. Pätevyyden tunteen ilmeneminen jakaantui oppilailla onnistumis- ja oppimistilanteisiin. Oppilaat antoivat menestykselle pääasiassa kasvun asenteen mukaisia selityksiä; he selittivät koulumenestystä eniten harjoittelulla ja oppilaan omalla toiminnalla. Kuudennen luokan oppilaat nostivat esiin myös motivaation ja kouluun suhtautumisen vaikutukset menestykselle opinnoissa. Oppilaat suhtautuivat myönteisesti haasteisiin ja epäonnistumisiin. Oppilaat ilmaisivat eniten tehtäväsuuntautunutta toimintaa sekä sinnikkyyttä kohdatessaan haasteita ja arvostivat niiden tuomia oppimismahdollisuuksia. Avun pyytäminen nousi esiin asenteiden ulkopuolelle jäävänä reaktiona haasteisiin. Epäonnistumiset oppilaat ymmärsivät luonnollisena osana oppimisprosessia ja ilmaisivat kasvun asenteen mukaista korjaavaa toimintaa sekä sinnikkyyttä epäonnistumisia kohdatessaan. Oppilaiden ajattelu- ja toimintamalleissa ei esiintynyt ikäryhmien välisiä eroja. Kaikki tutkittavat oppilaat arvostivat harjoittelua ja sinnikkyyttä sekä uuden oppimista luokka-asteesta riippumatta. Kasvun asenteen runsasta esiintymistä voi pyrkiä perustelemaan koulun sijainnilla, opettajien toiminnalla tai luokan tehtäväsuuntautuneella ilmapiirillä.The main objective of this study is to examine the growth mindsets of first-, third- and six-graders in a southern Finnish elementary school. The other aim of this study is to examine the possible differences in these mindsets between various age groups. The purpose of the study is to examine the beliefs that the students hold about their competence, achievements and the challenges they might face. The objective on the study is to further examine the students reasoning behind their school achievements as well as their reactions to the challenges and failures that they face in school. Previous studies have shown that the growth mindset is a more positive and optimistic mindset compared to the fixed mindset when it comes to the school achievements. The growth mindset of a student is related to their perseverance, learning aspiration and more affirmative reactions to the possible challenges and failures in school. This study is a qualitative research, which was conducted by using student interviews as a research method. The research questions were based on the research themes and previous studies. The research material was gathered from one southern Finnish elementary school during the spring 2019 school semester. 13 first-graders, 15 third- graders and eight six-graders were interviewed for this research. The final research material consisted of 36 individual student interviews and it was analyzed by using theoretical based content analysis as a data analysis method. According to the results of this study, the students had a strong growth mindset that was reflected in both their way of thinking and actions. The students generally thought that a competence is a trait they can develop by working hard and studying. They also believed that them as well as the others have opportunities to grow and develop. The students in this study felt strongly about their competence in both of the following circumstances; when learning as well as achieving something. The students considered practicing and their own actions as a main reason to the school achievements, which according to the previous studies is an illustration of a growth mindset. The six-graders also brought up the importance of both their motivation and attitude towards school. The students in this study reacted positively to possible challenges and failures; according to the interviews they were task-oriented and persistent when facing challenges. In addition, in these situations they expressed to have perseverance and to try remedial actions. As a result of the interview data analysis, the students of all grades also seemed to understand that failures are a part of the learning process. According to this study, there weren’t significant/ considerable/notable differences amongst the students from the three different age groups. All of the students participating in this study considered practice, persistance and learning to be valuable factors in the learning process.
Subject: kasvun asenne
muuttumattomuuden asenne


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record