Tietoinen läsnäolo itseohjautuvuuden kehittäjänä, kehittämistutkimus käsityönopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233752
Title: Tietoinen läsnäolo itseohjautuvuuden kehittäjänä, kehittämistutkimus käsityönopetuksessa
Author: Kurikka, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233752
http://hdl.handle.net/10138/306324
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tutkimuksessa kehitetään opetusmenetelmää lisäämään oppilaiden itseohjautuvuutta käsityönopetuksessa. Tarkoituksena on tutkia, lisääkö säännöllinen tietoisen läsnäolon harjoittaminen oppilaiden itseohjautuvuutta. Tutkimus on noussut käytännön tarpeesta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tietoinen läsnäolo vaikuttaa itseohjautuvuuteen. Mindfulness liittyy parempaan suorituskeskeiseen itseohjautuvuuteen (Howell & Buro, 2011). Tietoisen läsnäolon harjoitukset kehittävät lasten keskittymiskykyä, stressinsäätelyä, itseohjautuvuutta ja tietoisuutta itsestään. Mindfulness edistää itseohjautuvuuden lisäksi sosiaalis-emotionaalista ymmärrystä ja positiivista mieltä. (Schonert-Reichl & Lawlor, 2010.) Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena kehittämistutkimuksena. Tutkimukseen osallistui kymmenen seitsemäsluokkalaista oppilasta. Tutkimuksessa toteutettiin 8 viikkoa kestävä tietoisen läsnäolon-interventio käsityönopetuksessa. Aineisto kerättiin havainnoimalla oppilaita intervention aikana ja itseohjautuvuuskyselyllä ennen ja jälkeen intervention. Analyysi toteutettiin teorialähtöisenä sisällönanalyysinä. Analyysissä käytettiin havainnointipäiväkirjaa ja itseohjautuvuusmittaria, jotka pohjautuivat Alasen (2014) itseohjautuvuus-teemoihin. Kyseiset teemat ovat käsityön kielen hallinta, vastuun kantaminen käsityöprosessissa, rohkeus toiminnassa ja työskentelyn sujuvuus. Tutkimuksessa toteutettu interventio vaikutti positiivisesti oppilaiden työskentelyn sujuvuuteen. Tutkimuksen perusteella tietoisen läsnäolon harjoitukset vaikuttivat oppilaiden käsityö-tuntien aloitukseen positiivisesti. Oppilaat aloittivat työskentelyn itseohjautuvammin tietoisen läsnäolon harjoituksen jälkeen. Tämän perusteella harjoituksia voidaan käyttää käsityönopetuksessa sujuvoittamaan tuntien alkua. Tässä tutkimuksessa ei kyetty luotettavasti todentamaan harjoitusten vaikutusta oppilaiden itseohjautuvuuteen muulloin kuin tuntien alussa.The research develops a teaching method to increase students' self-direction in handicraft education. The purpose is to determine whether regular exercise of mindfulness increases the self-direction of the students. Research has emerged from the need for practice. Previous studies have shown that mindfulness affects self-directedness. Mindfulness is associated with better performance-oriented self-direction (Howell & Buro, 2011). Mindful-ness exercises develop children's concentration, stress management, self-directedness and self-awareness. In addition to self-directedness, mindfulness promotes socio-emotional un-derstanding and positive attitude. (Schonert-Reichl & Lawlor, 2010.) The study was conducted as a qualitative desing-based research. Ten seventh grade students participated in the study. The study involved an 8-week conscious presence intervention in craft education. The data were collected by observing students during the interventi-on and by a self-direction questionnaire before and after the intervention. The analysis was carried out as a theory-based content analysis. The analysis used an observation diary and a self-directed questionnare based on Alanen's (2014) self-directed themes. These themes include mastering the language of the craft, taking responsibility for the craft process, courage in action, and working fluency. The intervention in the study had a positive impact on the students' work flow. According to the study, the mindfulness exercises had a positive effect on the start of the students' craft classes. Pupils began to work in a more self-directed way after practicing mindfulness exercises. Based on this, exercises can be used in craft teaching to streamline the beginning of lessons. This study could not reliably determine the effect of the exercises on the students' self-directedness other than on board the lessons.
Subject: Tietoinen läsnäolo
itseohjautuvuus
käsityönopetus
kehittämistutkimus
positiivinen pedagogiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kurikka_Johanna_Pro_gradu_2019.pdf 1.664Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record