Perusopetuksen digitalisaatio : opetuksen teknologisoitumisen yhteiskunnalliset diskurssit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233763
Title: Perusopetuksen digitalisaatio : opetuksen teknologisoitumisen yhteiskunnalliset diskurssit
Alternative title: The Digitalization of Finnish Elementary School : A Discourse Analyse
Author: Salonen, Karoliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233763
http://hdl.handle.net/10138/306325
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Tämän teknologiakriittisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia diskurssianalyysin keinoin suomalaisen perusopetuksen digitalisoitumista, joka on tänä päivänä suomalaisen koulujärjestelmän keskeisimpiä uudistuksia. Tutkimuksessa opetuksen digitalisaatio nähdään yhteiskunnallisena diskurssina, joka on tuotettu arvovaltaisella asiantuntijapuheella. Opetuksen digitalisaatiolla ei tarkoiteta tässä tutkimuksessa vain opetustilanteisiin liittyviä välineellisiä kysymyksiä, vaan sitä teknologista kokonaisuutta, joka ilmiöön liittyy. Tutkimuksen aineistona on opetussuunnitelman lisäksi kahden opetuksen digitalisaation nykytilaa koskevan hankkeen loppuraportit, joiden funktiona on ollut tuottaa toimenpide-ehdotuksia opetuksen digitalisaation jouduttamiseksi. Aineisto koostuu siis sellaisista teksteistä, joilla on vaikutusta opetuksen järjestämiseen. Aineiston analyysi eteni diskurssianalyyttisessä viitekehyksessä, jossa pyrin havaitsemaan niitä diskursseja, joita katsoin teksteissä sanoilla tuotetuksi, sekä toisaalta myös sitä sanoilla tuotetun taakse kätkeytyvää "varjotodellisuutta", jota aineistossa ei ääneen lausuttu. Tutkimuksen tuloksena voidaan esittää, että perusopetuksen digitalisaatiota argumentoidaan erityisesti yksilön etua lisäävänä tekijänä; opetuksen digitalisaation katsotaan lisäävän nykyisessä teknologisoituneessa yhteiskunnassa tarvittavia kansalaistaitoja, joita kartuttamalla ja hyödyntämällä yksilön on mahdollista sopeutua alati muuttuviin yhteiskunnasta nouseviin osaamisvaatimuksiin. Tähän diskurssiin liittyy olennaisesti myös elinikäisen oppimisen paradigma. Opetuksen digitalisaatiolla pyritään saavuttamaan myös taloudellista tuottavuutta, sillä sen katsotaan lisäävän markkinoilla tarvittavaa potentiaalia, jolla katsotaan olevan valtiollista tuottavuutta ja kilpailukykyä lisäävää vaikutusta. Keskeisenä tutkimustuloksena voidaan myöskin pitää opetuksen digitalisaation kytkeytymistä teknologis-taloudelliseen orientaatioon, joka kytkeytyy länsimaisten uusliberalististen markkinavoimien pyrkimyksiin saavuttaa jatkuvasti korkeampaa elintasoa ja taloudellista kehittymistä tuotannon keinoin, joka on yhteydessä globaaliin ekokriisiin ja ilmastonmuutokseen.Tiivistelmä - Referat - Abstract The purpose of this study is to examine the digitalization of finnish elementary school. The digitalization of elementary school is one of the main processes in finnish educational field. Digitalization is expected to renew obsolete pedagogical practices and teaching methods. Digitalization of education is seen as a way to achieve wanted know-how, but also it is ambition in itself. The material of this research consists such textual ensembles that has influence to organizing the finnish schooling. Material is comprised of finnish curriculum, and two reports that consider the development of the digitalization in finnish elementary school. The research analyse were made in discourse analytic framework, by analysing the texts seeking those discourses that were produced by speech, and also seeking those discourses that was able to see and witch were constructed by silences. The idea of discourse analyse is that spesific authoric speech is a use of poerty and way to build "truths". These truths are given to us, and usually accepted by us without granted. The digitalization of finnish elementary school is seen in this research as such given truth, that we accept and follow, despite the fact that there is several contradictory discourses linked to it. As a result of this study can be proposed that the digitalization of finnish elementary school is justified by arguing it as necessary citizen expertise that helps individual survive in the continuosly changing labour markets and society. This discourse consists the idea of lifelong learning. The digitalization of elementary school can be also seen as a discourse, where the main ambition is to maximize the governmentary finances and its growth, as a way to empower the competitiveness of the state. Third main discourse that were able to identify, is digitaliazations connection to neoliberalistic technology-economic orientation, that maintains the western economics, which ambition is to gain continuous growth of economics by production that is closely linked to ecological destruction and damage of environment of our planet.
Subject: Digitalisaatio
Opetusteknologia
TVT
Elinikäinen oppiminen
Ekokriisi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salonen_Karoliina_Pro_gradu_2019.pdf 773.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record