Mitä syömme vuonna 2030? : Näkemyksiä tulevaisuuden ruoka-aineista, ruokailutottumuksista sekä kestävästä syömisestä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Sassi, Sara
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201910233749
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/306328
dc.description.abstract Länsimaisen kulttuurin ja yksilökeskeisen elämäntavan yleistymisen voidaan nähdä johtaneen useiden ympäristöongelmien syntyyn. Ruoantuotannon tehostaminen on lisännyt kasvihuonekaasujen määrää sekä vaikuttanut haitallisesti koko ekosysteemin toimivuuteen. Ilmastonmuutoksen hallinta vaatii maatalouden päästöjen ja ruoantuotannon aiheuttaman kuormituksen vähentämistä. Lihan kulutuksen vähentäminen on suositeltavaa ympäristökuormituksen, eettisyyden sekä terveysriskien vuoksi. Vaihtoehtoiset proteiininlähteet edesauttavat muutosta kohti vastuullisempaa kuluttamista. Opinnäytetyössä tutkitaan työikäisten näkemyksiä tulevaisuuden ruoasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suomalaisten ruokailutottumusten ajatellaan muuttuvan 10 vuoden ajanjaksolla ja kuinka ilmastonmuutoksen nähdään vaikuttavan ruoantuotantoon ja ruoan saatavuuteen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineiston hankinnan menetelmänä käytettiin haastattelua, joka mukaili sekä strukturoidun että avoimen haastattelun piirteitä. Yhtätoista pääkaupunkiseudulla asuvaa työikäistä pyydettiin arvioimaan esitettyjä väittämiä sekä perustelemaan näkemyksiään vapaamuotoisen keskustelun yhteydessä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla. Tutkimustulosten mukaan kuluttajien ruokailutottumusten uskottiin muuttuvan erityisesti proteiininlähteiden käytön suhteen. Punaisen lihan kulutuksen nähtiin laskevan lähitulevaisuudessa sekä ympäristö- että terveyssyistä. Naudan ja sian lihaa uskottiin korvattavan ruokavalioissa useammin siipikarjanlihalla, kalalla, kasviproteiineilla, riistalla ja hyönteisruoalla. Myös keinolihan kaltaisten ruokainnovaatioiden esiintyvyyden ajateltiin lisääntyvän. Kuluttajien ruoanvalintaan kytkeytyvien asenteiden ja tottumusten nähtiin kuitenkin riippuvan asuinpaikasta, iästä ja sukupuolesta. Nuorempia sukupolvia pidettiin kokeilunhaluisina ja yleisesti ottaen avoimempina ruokakulttuurin muutokselle. fi
dc.description.abstract Western culture and person-centered lifestyle has become more popular and can be seen to lead to many environmental problems. The intensification of food production has increased the amount of greenhouse gas emissions and harmfully effected on function of the whole ecosystem. In order to control the climate change, the emissions of agriculture and food production must be reduced. Due to ecological, ethical and health reasons, it is recommended to reduce meat consumption. Alternative protein sources are supporting the change towards sustainable consumption. This thesis discusses the visions of future food among working-age consumers. The aim of the thesis is to investigate, how the food habits are considered to change during the next 10 years time and how the climate change would affect on both food production and availability of food. The research method was qualitative. The data was collected with interviews which included structured and thematic forms. A total of eleven working-age inhabitants in Helsinki metropolitan area were asked to evaluate arguments given and explain their opinions during open discussion. The data was analyzed by using content analysis and thematic methods. According to the results, food habits were considered to change especially in consumption of protein sources. Due to environmental and health reasons, consumption of red meat was seen to reduce in near future. Beef and pork were considered to be replaced in diets with poultry, fish, plant-based proteins, game and edible insects. Also the amounts of food innovations similar to artificial meat were seen to increase. The attitudes and habits related to food choice were considered to depend on consumer’s region, age and gender. Younger generations were seen as experimental and more open for the change of food culture. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject ruokakäyttäytyminen
dc.subject ruoantuotanto
dc.subject ilmastonmuutos
dc.subject kestävä syöminen
dc.title Mitä syömme vuonna 2030? : Näkemyksiä tulevaisuuden ruoka-aineista, ruokailutottumuksista sekä kestävästä syömisestä fi
dc.title.alternative What do we eat in 2030? : Visions of future’s food items, eating habits and sustainable eating en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201910233749

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sassi_Sara_Pro_gradu_2019.pdf 1.261Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record