Musiikin käyttö muiden oppiaineiden opetuksessa musiikkiluokilla : ”Näähän nyt tykkää musiikista ku hullu puurosta”

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233759
Title: Musiikin käyttö muiden oppiaineiden opetuksessa musiikkiluokilla : ”Näähän nyt tykkää musiikista ku hullu puurosta”
Author: Kecskeméti, Inka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233759
http://hdl.handle.net/10138/306330
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää miten musiikkiluokkien opettajat käyttävät musiikkia apuna muiden oppiaineiden opetuksessa. Tarkoituksena oli myös selvittää miten he uskovat musiikin käyttämisen muiden oppiaineiden opetuksessa vaikuttavan oppimistuloksiin ja muistiin. Lisäksi etsittiin vastauksia siihen, miten nämä käytetyt työtavat näyttäytyvät aivotutkimuksen valossa. Teoreettiset lähtökohdat tutkimukselleni löytyivät neurologiasta, kasvatustieteestä ja musiikkipedagogiikasta. Tutkimuksen teoreettisena pohjana käytin musikaalisuustutkimuksia, Howard Gardnerin moniälykkyysteoriaa ja tuloksia aivotutkimuksen saralta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että musiikilla on usein positiivinen vaikutus oppimisen ja muistin kannalta. Kuitenkin sitä, käyttävätkö opettajat tätä tietoa hyödykseen, ja jos käyttävät niin miten, on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Ensimmäisen osan haastateltavina oli kuusi musiikkiluokanopettajaa pääkaupunkiseudulta. Kaikki haastateltavat olivat toimineet useamman vuoden ajan musiikkiluokanopettajina. Haastatteluilla saatu aineisto ensin litteroitiin ja sen jälkeen analysoitiin sisällönanalyysin kautta. Musiikin käyttö opetuksen tukena teemoiksi muodostui haastattelujen pohjalta kolme: 1. Rytmit, melodiat, räpit ja hyräilyt oppimisen tukena, 2. Käsitteillä olevan aiheen mukaisen musiikin käyttäminen oppimisen tukena sekä 3. Taustamusiikki oppimisen vahvistajana. Toiseen osaan toteutin asiantuntijahaastattelun. Haastattelussa selvitettiin, miten opettajien käyttämät työtavat vaikuttavat oppimiseen ja muistiin aivotutkimuksen valossa. Tutkimuksen keskeisin tulos oli, että haastatellut musiikkiluokkien opettajat käyttävät musiikkia apuna muiden oppiaineiden opetuksessa monin eri tavoin. Kaikki haastateltavat pitivät työtapaa myös oppilailleen mieluisana. Heidän perustelunsa sille, mitä hyötyä työtavoista oli sekä oppimistulosten että muistin kannalta, olivat kuitenkin hataria. Analyysin perusteella heillä ei ollut vastauksissaan selkeää tieteellistä pohjaa, vaikka he puhuivatkin neurologisista vaikutuksista positiiviseen sävyyn. Asiantuntijahaastattelu antoi kuitenkin vastauksia tähän puoleen. Aivotutkimus voi osoittaa selkeitä neurologisia tutkimustuloksia siitä, mitä hyötyä musiikin käyttämisestä on. Musiikkiharrastuksen on löydetty myös aiheuttavan jopa fysiologisia muutoksia aivoissa.The purpose of this study was to investigate how the teachers of music classes use music as an aid in teaching other subjects. The aim was also to find out how in their opinion the use of music affects the learning outcomes in other subjects and lets students work in peace. The theoretical starting points of the study I found in neurology, education and music pedagogics. As a theoretical basis I used Howard Gardner's theory of multiple intelligences and results in brain research. Previous studies have shown that music has a positive impact on learning outcomes. However it has been studied very little whet- her teachers use this knowledge. The study was conducted as a qualitative research using a semi-structured interview method. The in- terviewees were six music teachers who worked in the metropolitan area. All the interviewees had worked for several years as teachers in music classes and were all graduates in music teaching. The interviews were transcribed and the evidence was categorized thematically. Based on theory and in- terviews three themes were chosen: 1. rhythms, melodies, rapping and humming, 2. in accordance with the theme 3. background music. For the second part, I executed an expert interview. The interview explored how teachers' working practices affect learning and memory in the perspective of brain research. The most important outcome of the research was that the music class teachers who were interviewed use music as an aid in teaching other subjects in many different ways. The working method was con- sidered pleasant for students by all interviewees.
However their arguments about the benefits of the working methods were flimsy. Based on the ana- lysis they did not have clear scientific basis in their answers, even though they talked about the neu- rological effects in a positive tone. Also, speaking about working in peace the replies were contradic- tory. In music classes using of music was seen having a positive impact in working in peace, while the other groups, the results could even be the opposite.
Subject: Musikaalisuus
musiikkiluokka
eheyttäminen
musicality
music class
integravite approach
musikaalisuus
musiikkiluokka
eheyttäminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record