Opettaja lukumotivaation edistäjänä alakoulussa : tapaustutkimus neljänneltä luokalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233760
Title: Opettaja lukumotivaation edistäjänä alakoulussa : tapaustutkimus neljänneltä luokalta
Author: Laukkanen, Annika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233760
http://hdl.handle.net/10138/306332
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Lasten ja nuorten lukutaidon heikentyminen ja lukemisen vähentyminen ovat aiheuttaneet yhteiskunnassa huolta. Lukutaidon heikentyminen on ollut havaittavissa esimerkiksi PISA-tutkimusten tuloksissa. Huolestuttavasti erityisesti heikoimpien lukijoiden määrä on ollut kasvussa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lukutaito on yhteyksissä sekä lukumotivaatioon että lukutottumuksiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin luokanopettaja voi motivoida oppilaita lukemaan. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää lukemisen näkymistä oppimisympäristössä ja Lukuklaani-hankkeelta saatujen materiaalien hyödyntämistä opetuksessa. Tutkimuksessa luodaan syvällinen katsaus erään luokanopettajan tapoihin edistää oppilaiden lukumotivaatiota. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena osana Lukuklaani-hanketta. Tutkittavaksi valittiin yksi neljännen luokan luokanopettaja. Tutkittava valittiin sillä perusteella, että hän on kokenut, pitää lukemista tärkeänä, on lukemaan motivoimisesta kiinnostunut ja pyrkii motivoimaan oppilaita lukemaan erilaisin keinoin. Aineisto koostui luokanopettajan haastattelusta, hänen oppituntiensa havainnoimisesta ja siitä kirjoitetusta havainnointipäiväkirjasta ja kouluympäristöstä otetuista valokuvista. Aineisto kerättiin kahden havainnointipäivän aikana kevätlukukaudella 2019. Aineisto analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä ja teoreettisena viitekehyksenä käytettiin motivaation tutkimuksia ja itsemääräämisteoriaa. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimukseni osoitti, että tutkittava luokanopettaja käytti lukumotivaatiota edistääkseen monipuolisia menetelmiä, jotka tukivat itsemääräämisteoriassa esitettyjä ihmisen psykologisia perustarpeita. Lukeminen oli monin tavoin esillä kouluympäristössä. Lukuklaanilta saadut kirjat olivat oppilaiden lainattavissa ja opettajat olivat tehneet yhdessä kirjoihin liittyvää tehtävämateriaalia. Lukuklaanin lukupiiriopasta opettaja oli hyödyntänyt soveltaen. Tutkimuksen perusteella luokanopettaja voi edistää oppilaiden lukumotivaatiota monin eri menetelmin, kuten näyttämällä lukijan mallia, tukemalla oppilaiden lukutaidon kehitystä, tarjoamalla valinnan mahdollisuuksia ja käyttämällä vuorovaikutteisia työtapoja.Aims. The decline in reading skills and reading habits of Finnish children and adolescents has been a concern in Finnish society. The decline in reading skills has been noticed in PISA-surveys. It is worrying that particularly the number of adolescents with poor reading skills has been increasing. Previous research has shown that reading skills correlate with reading motivation and reading habits. The aim of this study was to investigate how a classroom teacher can promote children’s reading motivation. Also the aim was to examine the ways in which reading is displayed in learning environment and in what ways does the teacher use materials received from Lukuklaani research project. This study creates an in-depth look at one classroom teacher and examines the ways how that teacher promotes children’s reading motivation. Methods. This study was conducted as a qualitative case study as part of Lukuklaani research project. The participant was a fourth-grade teacher who is experienced, thinks reading is important, is interested in motivating children to read and tries to promote reading motivation by using different methods. The data of this study was collected by interviewing and observing the teacher and taking photographs of school environment. The data was collected during two days in spring semester of 2019. Theory-based content analysis was used to analyse the data. The theoretical framework used in this study consisted of motivation studies and self-determination theory. Results and conclusions. This study showed that the teacher in this study used diverse methods to promote children’s reading motivation. The used methods satisfied basic human needs presented in self-determination theory. There were many different reading-related things displayed in school environment. Books received from Lukuklaani-project were available for students to read and teachers had also created different tasks and assignments related to those books. A guide to reading circles that was received from Lukuklaani was little used. Based on this study teacher can promote children’s reading motivation by being a model of a reader, supporting children’s reading skill development, providing children chances to make their own choices and organizing social activities related to reading.
Subject: lukumotivaatio
lukuinnostus
lukuharrastus
lukeminen
alakoulu
Lukuklaani


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record