Kehittämistutkimus: Nanoteknologian opetusmateriaali yläkoulun kemian opetukseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/306368

Citation

Kolehmainen , K , Pernaa , J & Aksela , M 2013 , ' Kehittämistutkimus: Nanoteknologian opetusmateriaali yläkoulun kemian opetukseen ' , LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education , Vuosikerta. 1 , Nro 1 , Sivut 17–28 .

Title: Kehittämistutkimus: Nanoteknologian opetusmateriaali yläkoulun kemian opetukseen
Alternative title: Nanotechnology teaching material for junior high school chemistry teaching: Design research approach
Author: Kolehmainen, Kati; Pernaa, Johannes; Aksela, Maija
Contributor organization: Opettajankoulutus, kemian osasto
Kemian osasto
Opettajien akatemia
Date: 2013
Language: fin
Number of pages: 12
Belongs to series: LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education
ISSN: 2323-7112
URI: http://hdl.handle.net/10138/306368
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää opiskelijoita kiinnostava nanoteknologian opetusmateriaali, joka toisi esille kemian ja teknologian merkityksen yhteiskunnassa ja tukisi luonnontieteellisen lukutaidon kehittymistä. Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena, joka sisälsi neljä vaihetta: 1) teoreettinen ongelma-analyysi, 2) kehittämisvaihe, 3) kehittämistuotos ja sen arviointi ja 4) tuotoksen jatkokehittäminen. Teoreettisessa ongelma-analyysissä tutustuttiin aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen ja asetettiin tutkimuksen kehittämistavoitteet. Aikaisemman tutkimuksen perusteella havaittiin, että opiskelijat ovat kiinnostuneita nanoteknologian visualisoinneista ja arkielämän sovelluksista. Kehitettävä materiaali rakennettiin opetusvideomuotoon, koska siitä pyrittiin tekemään teknisesti käytettävä ja helposti levitettävä. Materiaali jaellaan käyttäjille interaktiivisen blogin välityksellä. Aikaisemman tutkimustiedon pohjalta materiaalin keskeiseksi kehittämisteemaksi valittiin nanoteknologian visualisoinnit, mihin myös kehittämistuotoksen arviointi perustui. Opetusmateriaali arvioitiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa aineisto kerättiin tutkimushaastatteluilla. Arvioijina toimivat 16-19-vuotiaat opiskelijat, joilta kerättiin tietoa kehitetyn materiaalin kiinnostavuudesta, ja siitä, miksi materiaali kiinnosti opiskelijoita. Opetusmateriaalin arvioinnissa saatiin selville, että videoissa esiintyneistä visualisoinneista opiskelijoita kiinnostivat eniten makrotason visualisoinnit, koska ne auttoivat hahmottamaan kokoluokkaa. Myös nanoteknologisia rakenteita ja arkielämän nanosovelluksia käsittelevät visualisoinnit kiinnostivat opiskelijoita. Rakennevisualisoinnit auttoivat hahmottavansa aineiden rakenteita ja arkielämän visualisoinnit olivat tuttuja omasta elämästä, mikä koettiin motivoivana. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että nanoteknologia on opiskelijoita kiinnostava poikkitieteellinen aihealue, joka soveltuu hyvin integroitavaksi kemian opetukseen. Materiaali on vapaasti kaikkien käytössä osoitteessa: http://nanoteknologia.blogspot.fi.The aim of this research was to design nanotechnology teaching material that is interesting to the pupils, and brings out the significance of chemistry and technology in society as well as supports the development of scientific literacy. The research was conducted as a design research that included four phases: 1) theoretical problem analysis, 2) design, 3) design outcome and its evaluation, and 4) further development of the outcome. During the theoretical problem analysis, previous research literature was studied and design goals for this research were set. According to previous research, it was noted that students are interested in visualizations of nanotechnology and its applications in everyday life. The designed material was an educational video because the aim was to make it technically usable and easily distributed. The material is being distributed to the users through interactive blog.
Subject: 116 Kemia
kemian opetus
tiedekasvatus
nanokemia
516 Kasvatustieteet
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2013_Kolehmainen_Pernaa_Aksela_Nano_DBR_LUMAT.pdf 227.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record