Kehittämistutkimus: Nanoteknologian opetusmateriaali yläkoulun kemian opetukseen

Show simple item record

dc.contributor.author Kolehmainen, Kati
dc.contributor.author Pernaa, Johannes
dc.contributor.author Aksela, Maija
dc.date.accessioned 2019-10-25T05:01:01Z
dc.date.available 2019-10-25T05:01:01Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Kolehmainen , K , Pernaa , J & Aksela , M 2013 , ' Kehittämistutkimus: Nanoteknologian opetusmateriaali yläkoulun kemian opetukseen ' , LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö , Vuosikerta. 1 , Nro 1 , Sivut 17–28 .
dc.identifier.other PURE: 34903085
dc.identifier.other PURE UUID: c9c945f0-75cc-494a-a217-1c631a60c0d2
dc.identifier.other ORCID: /0000-0003-1735-5767/work/66562015
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-9552-248X/work/66564033
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/306368
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää opiskelijoita kiinnostava nanoteknologian opetusmateriaali, joka toisi esille kemian ja teknologian merkityksen yhteiskunnassa ja tukisi luonnontieteellisen lukutaidon kehittymistä. Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena, joka sisälsi neljä vaihetta: 1) teoreettinen ongelma-analyysi, 2) kehittämisvaihe, 3) kehittämistuotos ja sen arviointi ja 4) tuotoksen jatkokehittäminen. Teoreettisessa ongelma-analyysissä tutustuttiin aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen ja asetettiin tutkimuksen kehittämistavoitteet. Aikaisemman tutkimuksen perusteella havaittiin, että opiskelijat ovat kiinnostuneita nanoteknologian visualisoinneista ja arkielämän sovelluksista. Kehitettävä materiaali rakennettiin opetusvideomuotoon, koska siitä pyrittiin tekemään teknisesti käytettävä ja helposti levitettävä. Materiaali jaellaan käyttäjille interaktiivisen blogin välityksellä. Aikaisemman tutkimustiedon pohjalta materiaalin keskeiseksi kehittämisteemaksi valittiin nanoteknologian visualisoinnit, mihin myös kehittämistuotoksen arviointi perustui. Opetusmateriaali arvioitiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa aineisto kerättiin tutkimushaastatteluilla. Arvioijina toimivat 16-19-vuotiaat opiskelijat, joilta kerättiin tietoa kehitetyn materiaalin kiinnostavuudesta, ja siitä, miksi materiaali kiinnosti opiskelijoita. Opetusmateriaalin arvioinnissa saatiin selville, että videoissa esiintyneistä visualisoinneista opiskelijoita kiinnostivat eniten makrotason visualisoinnit, koska ne auttoivat hahmottamaan kokoluokkaa. Myös nanoteknologisia rakenteita ja arkielämän nanosovelluksia käsittelevät visualisoinnit kiinnostivat opiskelijoita. Rakennevisualisoinnit auttoivat hahmottavansa aineiden rakenteita ja arkielämän visualisoinnit olivat tuttuja omasta elämästä, mikä koettiin motivoivana. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että nanoteknologia on opiskelijoita kiinnostava poikkitieteellinen aihealue, joka soveltuu hyvin integroitavaksi kemian opetukseen. Materiaali on vapaasti kaikkien käytössä osoitteessa: http://nanoteknologia.blogspot.fi. fi
dc.description.abstract The aim of this research was to design nanotechnology teaching material that is interesting to the pupils, and brings out the significance of chemistry and technology in society as well as supports the development of scientific literacy. The research was conducted as a design research that included four phases: 1) theoretical problem analysis, 2) design, 3) design outcome and its evaluation, and 4) further development of the outcome. During the theoretical problem analysis, previous research literature was studied and design goals for this research were set. According to previous research, it was noted that students are interested in visualizations of nanotechnology and its applications in everyday life. The designed material was an educational video because the aim was to make it technically usable and easily distributed. The material is being distributed to the users through interactive blog. en
dc.format.extent 12
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö
dc.rights cc_by_nc
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 116 Kemia
dc.subject kemian opetus
dc.subject tiedekasvatus
dc.subject nanokemia
dc.subject 516 Kasvatustieteet
dc.title Kehittämistutkimus: Nanoteknologian opetusmateriaali yläkoulun kemian opetukseen fi
dc.title.alternative Nanotechnology teaching material for junior high school chemistry teaching: Design research approach en
dc.type Artikkeli
dc.contributor.organization Opettajankoulutus, kemian osasto
dc.contributor.organization Kemian osasto
dc.contributor.organization Opettajien akatemia
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.relation.issn 2323-7112
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2013_Kolehmainen_Pernaa_Aksela_Nano_DBR_LUMAT.pdf 227.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record