Verkostomallisen joukkoliikennejärjestelmän suunnittelun ja toteuttamisen perustelut : tapaustutkimus Helsingin seudulta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910293782
Title: Verkostomallisen joukkoliikennejärjestelmän suunnittelun ja toteuttamisen perustelut : tapaustutkimus Helsingin seudulta
Author: Kyllönen, Essi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910293782
http://hdl.handle.net/10138/306531
Thesis level: master's thesis
Discipline: Aluetiede
Abstract: Kaupunkiväestön määrä kasvaa, ja kaupunkien on mahdollistettava kaupunkilaisten liikkuminen ja taattava liikenneverkon välityskyky sekä samalla varmistettava kestävän kehityksen edistäminen ja ympäristöön liittyvien tavoitteiden saavuttaminen. Edellisten tavoitteiden ristipaineessa kaupunkien on panostettava joukkoliikenteeseen ja muihin kestäviin liikkumismuotoihin, sillä henkilöautoilun määrä ei voi kasvaa samassa suhteessa väestömäärän kanssa. Joukkoliikennejärjestelmän rakenteeseen vaikuttavat kaupunkiseudun rakenne ja seudun toimijoiden liikkumistarpeet ja –tottumukset. Rakenteeltaan monikeskuksisilla kaupunkiseuduilla verkostomallinen solmupisteiden kautta yhteyksiä tarjoava joukkoliikennejärjestelmä mahdollistaa kustannustehokkaan, keskuksia toisiinsa yhdistävän, alueellisesti kattavan ja monipuolistuviin liikkumistarpeisiin vastaavan joukkoliikennepalvelun tarjoamisen. Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena oli selvittää laadullisen sisällönanalyysin keinoin Helsingin seudun joukkoliikenneviranomaisen eli HSL:n strategioita, suunnitteludokumentteja ja erilaisia raportteja tarkastelemalla, miten HSL perustelee verkostomallisen joukkoliikennejärjestelmän suunnittelua ja toteuttamista. Käytettyjä perusteluja peilattiin tieteellisessä tutkimuksessa esiintyviin verkostomallisen joukkoliikennejärjestelmän taustoihin ja hyötyihin. Lisäksi tutkielmassa pohdittiin näyttäytyykö valittu järjestelmäratkaisu tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta ja seudun kaupunkirakenne huomioiden Helsingin seudulle sopivana. Helsingin seutu on kehittynyt monikeskuksiseen suuntaan etenkin pääkaupunkiseudun kolmen suuren kunnan alueella, ja HSL on perustamisestaan alkaen pyrkinyt kehittämään verkostomallista runkoverkkoon tukeutuvaa joukkoliikennejärjestelmää. HSL:n tavoittelemassa mallissa suuren kysynnän yhteysväleillä joukkoliikenteen runkoyhteydet yhdistävät seudun alakeskuksia toisiinsa sekä seudun pääkeskukseen, ja runkoverkon palvelua täydennetään liityntäyhteyksillä ja lähibussipalvelulla. Vuonna 2017 tehokas runkoverkko nostettiin yhdeksi strategiseksi painopisteeksi, mutta runkoverkon kehittämiseen tähtäävät suunnitelmat ovat viime aikoina olleet niin alueen asukkaiden kuin seudun päättäjienkin kritiikin kohteena muun muassa siksi, että runkoverkon kehittäminen tarkoittaa usein suorien Helsingin keskustaan vievien yhteyksien muuttumista vaihdollisiksi. Tutkielmassa selvisi, että HSL perustelee verkostomallisen joukkoliikennejärjestelmän suunnittelua ja toteuttamista seudun keskusten välisten yhteyksien kehittämisellä ja parantamisella, yhdyskuntarakenteen tiivistämisen mahdollistamisella, alueellisen saavutettavuuden ja liikkumisen sujuvuuden parantumisella sekä järjestelmän kustannustehokkuudella ja ympäristöystävällisyydellä. Helsingin seudun kaupunkirakenteen monikeskuksinen kehitys huomioiden verkostomallinen järjestelmä näyttäytyy seudulle soveltuvana, kustannustehokkaana ja liikkumisen sujuvuutta lisäävänä joukkoliikenneratkaisuna. Runkoverkon kehittämisen vastustusta selittää kuitenkin se, etteivät alakeskusten väliset yhteydet ole asukkaiden liikkumisen kannalta vielä tärkeimpiä, sillä merkittävä osa liikkumisesta suuntautuu edelleen seudun pääkeskukseen eli Helsingin keskustaan. Tulosten pohjalta vahvistuu käsitys, että runkoverkon kehittäminen tulee HSL-alueella sitoa tiiviisti yhteen maankäytön kehittymisen ja muutosten sekä seudun toimijoiden liikkumistarpeiden muutosten kanssa. Solmupisteisiin tukeutuvan järjestelmän avulla voidaan kuitenkin mahdollistaa monipuolistuvaan ja yksilöllistyvään liikkumisen kysyntään vastaaminen ja yhteyksien tarjoaminen lukemattomien lähtöpaikkojen ja määränpäiden välillä. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden, kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden sekä joukkoliikenneverkon tarjoaman saavutettavuuden ja seudullisen yhdistävyyden kannalta mikään yksittäinen joukkoliikenneverkon rakenne tai järjestämistapa ei kuitenkaan näyttäydy automaattisesti toista parempana, vaan oleellisinta on joukkoliikenteen järjestäminen seudun kaupunkirakenne ja seudun toimijoiden liikkumistarpeet huomioiden.Urban population is growing and cities must enable its dwellers to travel across the city and guarantee the capacity of transportation network. Simultaneously they must ensure that they promote sustainable development and achieve various environmental goals. To manage these conflicting pressures cities must invest in public transport and other sustainable transport modes, as the volume of car traffic should not increase at the same rate as the amount of urban population. The urban structure and the travel demand of the actors of a region affect the structure of the public transport system. In polycentric urban regions a hub and spoke –based public transport network enables a cost-effective public transport service that connects the centers of the region, covers the area and serves the diversifying travel demand. The aim of this thesis was to study what are the arguments Helsinki Regional Transport Authority (HRT) uses for planning and developing a hub and spoke –based public transport system in the region. This was done by studying various HRT’s documents with qualitative content analysis. The arguments used by HRT were reflected with the background and benefits of a hub and spoke –based public transport system presented in scientific literature. In addition, it was analyzed whether the public transport system chosen appears to be suitable and relevant for the Helsinki region acknowledging the scientific background of the system and the urban structure of the region. The urban structure of Helsinki region has been developing towards polycentricity especially within the boundaries of the three major municipalities of the Capital Region, and from its establishment HRT has aimed at developing a hub and spoke –based public transport system in which the trunk network has a significant role. In the system the public transport’s trunk network connects the sub-centers to each other and to the urban core of the region on routes where the travel demand is highest, and feeder lines and local service lines supplement the service of the trunk network. In 2017 an effective trunk route network was highlighted as one of HRT’s strategic goals. However, various public transport network plans aiming at developing the trunk network have recently been criticized both by the inhabitants and the regional policy-makers, because amongst other things, the development of the trunk network often means that formerly straight lines to Helsinki city center will include a transfer. According to the results, HRT argues for the planning and implementation of a hub and spoke –based public transport system by stating, that developing the system enables the development and improvements of the connections between the centers of the region and the densification of urban structure and land use. Also, it improves the accessibility of the region and the fluency of travelling with public transport and makes the public transport system more cost-effective and environmentally friendly. Taken into account the polycentric development of the urban structure of the Helsinki region, the hub and spoke –based system appears to be a suitable and a cost-effective public transport solution that increases the fluency of travelling with public transport. However, the connections between the sub-centers are not yet very important for the daily travel demand of the actors of the region, as a significant proportion of the travel is still headed towards the to the Helsinki city center, i.e. the urban core of the region. This accounts at least for some of the critique and opposition to the development of the trunk network and hub and spoke –based system. Based on the results, it can be confirmed, that the development of the hub and spoke –based public transport system and the trunk network in the Helsinki region must be well integrated with urban development and changes in land use and in the travel demand of the actors of the region. However, a hub and spoke –based network that connects transportation hubs makes it possible to meet the increasingly versatile and individualized travel demand and to offer connections between countless destinations across the region. No single public transport network structure is self-explanatorily superior to others when it comes to the attractiveness, cost-effectiveness or the environmental benefits of the system. It is most essential to plan the network and the whole public transport system so, that the urban structure of the region and the travel demand of the actors of the region are carefully taken into account.
Subject: public transport
trunk network
urban structure
polycentricity
network
joukkoliikenne
runkoverkko
kaupunkirakenne
monikeskuksisuus
verkosto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record