Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen

Visa fullständig post

Permalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019092429671
Titel: Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen
Författare: Harkko, Jaakko; Villa, Tiia; Korkeamäki, Johanna; Vaalasranta, Liisa; Poutiainen, Erja
Utgivare: Kela
Utgivarens hemort: Helsinki
Datum: 2019-10-30
Språk: fi
Sidantal: 111
Tillhör serie: Sosiaali- ja terveysturvan raportteja
ISBN: 978-952-284-074-5 (pdf)
ISSN: 2343-2780 (ISSN-L)
2343-2799 (verkkojulkaisu)
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019092429671
http://hdl.handle.net/10138/306547
Abstrakt: Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpidekokonaisuudessa on noussut tärkeäksi ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Kelan rahoittama OPI-kuntoutus on kuntoutusmuoto masennus- tai ahdistuneisuushäiriötä sairastaville 16–25-vuotiaille nuorille, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa ja joilla on havaittu opintojen pitkittymisen tai keskeytymisen uhka ja hankaluuksia sosiaalisissa tai oppimistilanteissa. Kuntoutuksen tavoitteena on turvata tai parantaa kuntoutujan opiskelu- ja toimintakykyä sekä lisätä kuntoutujan osallisuutta ja aktiivisuutta. Kuntoutusmallissa pyritään integroimaan mielenterveyskuntoutus osaksi nuorten ammatillisia opintoja. Kuvaamme tässä tutkimuksessa OPI-kuntoutuksen vakiinnuttamisvaiheen toteutusta ja hyötyjä monimenetelmälliseen ja -näkökulmaiseen tutkimusotteeseen perustuen. Määrällisiä ja laadullisia aineistoja kerättiin asiakkailta sekä palveluntuotantoon osallistuvilta toimijoilta oppilaitoksissa ja kuntoutuslaitoksissa ja analysoitiin rinnakkain. Tutkimusote perustui OPI-kuntoutuksen toteutuksen ja hyötyjen arviointiin, joka tapahtui kuntoutujan, oppilaitoksen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelutuottajan näkökulmien kautta. Tutkimuksen keskeisimpinä tuloksina havaittiin, että OPI-kuntoutuksella kyettiin vaikuttamaan positiivisesti opiskelijoiden opiskelu- ja toimintakykyyn. Kuntoutukseen osallistuneet nuoret kokivat saaneensa tukea oppi- ja kuntoutuslaitosten ammattilaisilta, ja vertaistuen avulla he saivat positiivisia kokemuksia vuorovaikutuksesta ja osallisuudesta. Tutkimuksessa havaittiin, että kuntoutukseen ohjautumisen prosesseja tulee yhä sujuvoittaa, ja kuntoutuksen toteutusta tulisi mukauttaa vielä enemmän kuntoutujien yksilöllisiin tarpeisiin. Lisäksi kuntoutuksen jälkeistä tukea tulisi suunnitella moniammatillisesti enemmän jo kuntoutuksen aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että nuorten opiskelu- ja toimintakykyä sekä kuntoutustarvetta tarkasteltaessa tulisi huomioida opinnoissa jaksaminen, opintojen hallinta sekä opiskeluihin osallistuminen.
Subject: nuoret
nuoret aikuiset
opiskelijat
syrjäytyminen
opintojen keskeyttäminen
kuntoutus
masennus
ahdistuneisuushäiriöt
opiskelukyky
toimintakyky
ammatillinen koulutus
sosiaalinen toimintakyky
mielenterveyskuntoutus
vertaistuki
kuntoutujat
osallisuus
vuorovaikutus
arviointitutkimus
Referentgranskad: Ja


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Raportteja19.pdf 684.4Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post