Values and morality in Iranian schools

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5637-2
Title: Values and morality in Iranian schools
Author: Hedayati, Nasibeh
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-12-04
Language: en
Belongs to series: URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5637-2
http://hdl.handle.net/10138/306677
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The purpose of this study is to investigate morality in Iranian schools. In particular, the aim in this doctoral thesis is to explore morality and moral values as expressed in official documents of the Ministry of Education and two secondary schools. Thus, three main areas are addressed to raise awareness in this regard: (1) values in the official documents; (2) the life purposes of students; and (3) moral conflicts from the perspectives of stu-dents and teachers. This article-based thesis draws together the finding of four original studies. The following four main questions correspond with the results re-ported in the original studies: (1) What are the values in the Iranian educa-tional system, what kinds of teachers are desired for the Iranian educational system and what kind of citizens are teachers expected to educate? (2) What are the life purposes and purpose profiles of Iranian secondary school students? (3) What are the main themes of moral conflicts identified by Iranian students and teachers and how do the moral conflicts identified by students and teachers differ from each other? (4) What are the religious moral dilemmas that Iranian students and teachers identified? The first step in raising awareness of the values in this system was to study official documents such as The Theoretical Foundation of Transfor-mation in the Educational System of the Islamic Republic of Iran (TFFTES, 2011). This document presents the philosophy and goal of education in the Iranian educational system. Empirical data were also collected from two of Tehran’s secondary schools, one for females and the other for males, in 2016. The students were 12 to 16 years old and the teachers were 27 to 52 years old. First, data were gathered from students (female n = 174, male n = 163) through essays and questionnaires: they were asked to complete a survey that included questionnaires related to life purposes and open questions investigating moral conflicts, and they were given one hour to do so. Second, teachers (female n = 10, male n = 10) were interviewed and asked to narrate their stories about moral dilemmas. Thus, the empirical data included students’ essays, transcripts of interviews with teachers on moral conflicts, and stu-dents’ questionnaire responses on life purposes. The study framework combines qualitative and quantitative data analysis. The results of the study are reported in the original articles (Hedayati, Kuusisto, Gholami and Tirri, 2017a, 2017b, 2017c and 2019). Although, according to the findings of the study, values in the Iranian educational context reflect Islamic thinking, what is happening in schools in some areas conflicts with the values and goals promoted in the educational system. In some cases, however, the school context reflects the values in the official documents.Yhteisötutkimuksen tarkoituksena oli tutkia moraalia Iranin kouluissa. Eri-tyisesti tämän tohtorintutkimuksen tavoitteena on tutkia moraalia ja moraali-sia arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu koulutusministeriön ja kahden lu-kion virallisissa asiakirjoissa. Siksi kolmella pääalueella pyritään lisäämään tietoisuutta tältä osin: (1) arvot virallisissa asiakirjoissa; (2) opiskelijoiden elämän tarkoitukset; ja (3) moraaliset konfliktit opiskelijoiden ja opettajien näkökulmista. Tämä artikkelihakuinen opinnäyte koostuu neljän alkuperäisen tutki-muksen tuloksista. Seuraavat neljä päätehtävää vastaavat alkuperäisissä tutkimuksissa ilmoitettuja tuloksia: (1) Mitkä ovat arvot Iranin koulutus-järjestelmässä, millaisia opettajia toivotaan Iranin koulutusjärjestelmälle ja millaisia oppilaita opettajien odotetaan kouluttavan? (2) Mitkä ovat Iranin toisen asteen oppilaiden elämän tarkoitukset ja tarkoitusprofiilit? (3) Mitkä ovat iranilaisten opiskelijoiden ja opettajien tunnistamat moraaliset kon-fliktit ja miten opiskelijoiden ja opettajien tunnistamat moraaliset konflik-tit eroavat toisistaan? (4) Mitkä ovat uskonnolliset moraaliset ongelmat, jotka iranilaiset opiskelijat ja opettajat kokevat ja havaitsevat? Ensimmäinen askel tietoisuuden lisäksi tämän järjestelmän arvoista oli tut-kia virallisia asiakirjoja, kuten Transformanssin teoreettinen perusta Iranin islamilaisen tasavallan koulutusjärjestelmässä (TFFTES, 2011). Tämä asia-kirja esittelee koulutuksen filosofian ja tavoitteen Iranin koulutusjärjestel-mässä. Empiirisiä tietoja kerättiin myös kahdesta Teheranin lukiosta, yksi naisille ja toisille miehille vuonna 2016. Opiskelijat olivat 12-16-vuotiaita ja opettajat 27-52-vuotiaita. Ensin tiedot kerättiin opiskelijoilta (naiset n. 174, miehet n.163) esseiden ja kyselylomakkeiden kautta: heille annettiin tehtäväksi täyttää kysely, joka sisälsi elämän tarkoitukseen liittyviä kysymyksiä, kyse-lylomakkeet ja avoimet kysymykset annettiin oppilaille moraalisten ristirii-tojen tutkimiseksi, ja heille annettiin yksi tunti aikaa täyttää lomake. Toisek-si opettajia (naisia n = 10, mies n = 10) haastateltiin ja heitä pyydettiin ker-tomaan tarinoitaan heidän moraalisista ongelmista. Siksi he poistivat oppi-laiden esseet opettajahaastattelujen tekstin moraalisista konflikteista ja opis-kelijoiden kyselyvastaukset elämän tarkoituksiin. Opintojaksossa yhdistyvät laadullinen ja kvantitatiivinen data-analyysi. Tutkimuksen tulokset ilmoite-taan alkuperäisissä artikkeleissa (Hedayati, Kuusisto, Gholami ja Tirri, 2017a, 2017b, 2017c ja 2019). Vaikka tutkimuksen tulosten mukaan arvot Iranin koulutustilanteessa heijastavat islamin ajattelua, tietyillä alueilla kouluissa tapahtuva koulutusti-lanne on ristiriitaista, koulutusjärjestelmän edistäminen arvojen ja tavoittei-den kanssa.
Subject: Education
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Valuesan.pdf 648.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record