Vuokratyön ongelmat : Tutkielma vakituisten työntekijöiden kokemasta työelämän laadusta vuokratyötä käyttävissä ja ei-käyttävissä yrityksissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911043831
Title: Vuokratyön ongelmat : Tutkielma vakituisten työntekijöiden kokemasta työelämän laadusta vuokratyötä käyttävissä ja ei-käyttävissä yrityksissä
Author: Saksanen, Juho
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017)
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911043831
http://hdl.handle.net/10138/306700
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstract: Vuokratyö poikkeaa muista työn muodoista tiettyjen ominaispiirteidensä vuoksi, erityisesti siksi, että vuokratyöntekijä työskentelee lähes aina vuokrausyrityksen asiakasyrityksen tiloissa ja työnjohdon alaisena. Osittain tästä johtuen, vuokratyö on monella tapaa ongelmallinen työn muoto. Vuokratyöntekijöiden on esimerkiksi todettu saavan muita työntekijöitä huonompaa palkkaa ja heidän työtyytyväisyytensä on pienin kaikista työntekijäryhmistä. Näistä ongelmista puhuttaessa, lähes poikkeuksetta keskitytään vain vuokratyöhön työn muotona, mutta hyvin harvoin, jos koskaan, on Suomessa tarkasteltu sitä, millaista on olla vakituinen työntekijä vuokratyövoimaa käyttävässä yrityksessä tai minkälaisissa yrityksissä vuokratyöntekijät työskentelevät. Tässä tutkielmassa vertaillaan vakituisten työntekijöiden työelämän laatua vuokratyötä käyttävissä ja ei-käyttävissä yrityksissä. Tarkoituksena on selvittää, löytyisikö näiden ryhmien väliltä heidän työelämänsä laadussa joitain sellaisia eroja, joiden avulla voisi selittää myös vuokratyöntekijöiden kohtaamia ongelmia. Tutkielmassa tarkasteltavat työelämän laadun mittarit ovat työn epävarmuus, osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen, työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet, työpaikan sosiaaliset suhteet sekä kiire. Näistä osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen sisältää kaksi alaulottuvuutta, ja työpaikan sosiaaliset suhteet kolme alaulottuvuutta. Tutkimusmenetelmänä on logistinen regressio ja tutkielman aineistona käytetään vuoden 2015 Työolobarometria, jonka perusjoukkoon kuuluvat suomenkieliset 18–64-vuotiaat palkansaajat, joiden säännöllinen työaika on vähintään 10 tuntia. Tätä tutkielmaa varten aineistosta on rajattu pois kaikki ne työntekijät, jotka eivät työskentele toistaiseksi voimassaolevalla työsopimuksella ja jotka eivät tee täyttä työviikkoa, jotta tuloksissa minimoitaisiin eri työn muotojen aiheuttamat ongelmat. Tilastollisesti merkitseviä eroja, kun analyysissa on otettu huomioon vuokratyövoiman käytön lisäksi muut taustamuuttujat sukupuoli, ikä, koulutus, sosioekonominen asema, työsuhteen kesto, yrityksen toimiala ja yrityksen henkilömäärä, löytyi osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä, työpaikan sosiaalisten suhteiden alle kuuluvasta työntekijöiden eriarvoisesta kohtelusta sekä kiireessä työskentelemisestä. Tulosten perusteella vuokratyötä käyttävien yritysten vakituiset työntekijät kokevat työelämänsä laadun näiden kolmen mittarin osalta huonommaksi kuin vuokratyötä ei-käyttävien yritysten vakituiset työntekijät, jolloin tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että vuokratyöntekijöiden kohtaamat ongelmat eivät juonnu vain ja ainoastaan työn muodosta, vaan osittain ne heijastelevat myös vakituisten työntekijöiden kohtaamia ongelmia, joita koetaan enemmän vuokratyötä käyttävissä yrityksissä. Nämä erot työelämän laadussa eivät kuitenkaan ole kovin suuria ja niiden tulkitseminen on haasteellista, sillä esimerkiksi eriarvoista kohtelua on tarkasteltu kysymällä vastaajan havaintoja työpaikallaan, eikä sitä, kohdellaanko häntä itseään eriarvoisesti. Tämän vuoksi, ei ole yllättävää, että vuokratyötä käyttävissä yrityksissä eriarvoisesta kohtelusta raportoidaan enemmän. Muutamasta tutkielmassa esille nousseesta eroista huolimatta, vaikuttaa siltä, että vuokratyötä käyttävissä yrityksissä ei ole sellaisia erityisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat näiden yritysten vakituisten työntekijöiden työelämän laadun kokemukseen ja täten myös vuokratyöntekijöiden kokemaan työelämän laatuun, vaan vuokratyöntekijöiden kohtaamat ongelmat lopulta johtuvat pääosin vuokratyöstä itsestään.
Subject: vuokratyö
vuokratyön ongelmat
työ
työntutkimus
työelämän laatu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Saksanen_Juho_Pro_gradu_2019.pdf 951.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record