”Vakiintuneen niukkuuden aika” : Kokemuksia arjen köyhyydestä ja selviytymisen keinoista ikääntyneiden naisten elämänkulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911043830
Title: ”Vakiintuneen niukkuuden aika” : Kokemuksia arjen köyhyydestä ja selviytymisen keinoista ikääntyneiden naisten elämänkulussa
Author: Viitanen-Fält, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911043830
http://hdl.handle.net/10138/306706
Thesis level: master's thesis
Degree program: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Research
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
Specialisation: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Tässä maisteritutkielmassa tarkastelen ikääntyneiden naisten kokemuksia köyhyydestä ja kuinka he ovat kokeneet selviytyvänsä köyhänä arjessaan elämänkulun aikana. Aihe on tärkeä, sillä ikääntyneiden ja erityisesti naisten köyhyys on lisääntynyt. Lisäksi köyhyystutkimus on keskittynyt hyvin pitkälti tilastoihin, eikä todellisia omakohtaisia kokemuksia ole liiemmin tarkasteltu. Tutkielman näkökulmana on ikääntyneiden naisten elämänkulku, jota tarkastelen heidän itsensä kirjoittamien kertomusten kautta. Tutkielmani teoreettinen lähestymistapa kiinnittyy sosiaaliseen konstruktionismiin, jonka mukaan sosiaalinen todellisuus rakentuu vuorovaikutuskäytäntöjen kautta sekä fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen tutkielmassa tarkasteltavien kokemuksille annettujen merkitysten myötä. Tutkielman teoreettinen tausta pohjautuu aikaisempiin tutkimuksiin köyhyyden kokemuksista, ikääntyneistä sekä elämänkulun näkökulmasta. Aineistona olen käyttänyt sekundaarisia aineistoja; Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä –kirjoituskilpailu 2006 ja Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä seuranta-aineisto 2012, joiden käyttöoikeuden olen saanut Tietoarkisto Ailasta. Tutkimusaineisto muodostuu 13 ikääntyneen naisen kertomuksesta kummaltakin vuodelta. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Ikääntyneiden naisten elämänkulun tarkastelun olen jakanut elämänvaiheiden lapsuus ja nuoruus sekä aikuisuus ja vanhuus mukaisesti. Ikääntyneet naiset ovat kokeneet köyhyyttä ja eriarvoisuutta läpi elämänsä. Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset köyhyydestä liittyivät voimakkaasti sodan jälkeiseen puutteeseen ja työn tekemisen uurastukseen. Aikuisuus näyttäytyi pienituloisena elämisenä, jossa äkilliset elämäntilanteiden muutokset saattoivat ajaa taloudellisen tilanteen raiteiltaan. Vanhuudessa elämä jatkuu niukkuudessa ja selviytyminen vaatii sinnittelyä sekä tarkkaa taloudenpitoa. Ikääntymisen myötä köyhyyden kokemuksiin liitettiin elämässä kannatteleviakin kokemuksia muun muassa luonnon merkityksen, harrastusten tai lähisukulaisten osalta. Vaikka köyhyys ja taloudellisesti niukka elämäntilanne koettiin vaikeana, myös elämän seesteisyyteen oltiin tyytyväisiä. Tutkielman tuloksia on mahdollista käyttää ikääntyneiden hyvinvoinnin ja selviytymisen tukemisen suunnittelussa sekä kokemuksen äänenä osana sosiaalipoliittista päätöksentekoa.
Subject: ikääntyneet naiset
vanhuus
köyhyys
selviytyminen
elämänkulku
kokemus
sisällönanalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record