Institutions in strategic niche management : The case of low temperature two-way district heating innovation of Skanssi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017) en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskap sv
dc.contributor.author Moilanen, Fanni
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201911043837
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/306718
dc.description.abstract Murroskirjallisuus tutkii yhteiskunnan kestävyyteen liittyviä haasteita ja tarjoaa niihin ratkaisuja luomalla kestävyysvisioita. Energiajärjestelmän murros on välttämätöntä ilmastonmuutoksen vaikutuksien lieventämisessä ja kestävän elämäntavan saavuttamisessa. Kaukolämpö on keskeinen osa suomalaista energiajärjestelmää ja suurin osa lämmöstä tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Tapaustutkimus käsittelee Turun Skanssin alueelle toteutettavaa matalalämpöistä ja kaksisuuntaista kaukolämpökokeilua. Paikalliset kokeilut, ns. niche innovaatiot, ovat yhteiskunnallisten murrosten lähtökohtia, jotka luovat visioita kestävistä vaihtoehdoista. Vaihtoehtoisten ja kestävien järjestelmien leviämisen ja käyttöönoton haasteena ovat erilaiset hidasteet, kuten institutionalisoituneet käytännöt. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Skanssin kaukolämpökokeilua murroskirjallisuutta hyödyntäen, sekä tarkastella sen toimeenpanoon vaikuttaneita instituutioita. Tutkimusmateriaali kerättiin haastattelemalla paikallisen kaukolämpökokeilun suunnittelun ja toimeenpanon keskeisimpiä toimijoita. Haastatteluaineisto analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä hyödyntämällä. Haastatteluaineiston lisäksi sekundaariaineistona hyödynnettiin internetistä löytyvää materiaalia. Kaukolämpökokeilu aloitettiin energiayhtiön ja kaupungin toimesta. Kokeilua kohtaan oli useita odotuksia, kuten energiajärjestelmän päästöjen vähentäminen ja hajautetun lämmöntuotannon järjestäminen Skanssin alueelle. Kokeilun toimeenpano oli pysähtynyt vuonna 2018 ja kaksisuuntaista järjestelmää ei oltu saatu aikaan. Skanssin hidas rakentuminen hidasti myös kaukolämpökokeilun toimeenpanoa. Lisäksi useat regulatiiviset, normatiiviset ja kulttuuris-kognitiiviset instituutiot vaikuttivat kaukolämpökokeilun suunnitteluun ja toimeenpanoon. Kaksisuuntaista järjestelmää käsittelevää sääntelyä ei ollut olemassa, mikä lisäsi epävarmuutta kokeiluun. Lisäksi kokeilu ei vastannut asukkaiden tai rakennuttajien toimintatapoja, rooleja tai kiinnostuksen kohteita. Tulokset osoittavat, että kaksisuuntainen kaukolämpö on vielä vakiintumaton osa energiajärjestelmää ja täten sen toimeenpano on hidasta ja epävarmaa. Aineiston keräämisen jälkeen kaukolämpöalalla on tapahtunut muutoksia ja näillä muutoksilla voi olla vaikutusta myös Skanssin paikallisen kokeilun kehittymiseen. Paikalliset kokeilut ovat keskeisiä energiamurroksen edistämiselle, joten olisi tärkeää, että kaukolämpökokeilua jatketaan alueella. fi
dc.description.abstract Sustainability transitions literature addresses societal challenges relating to sustainability and offers alternative visions as solutions. Transition of the energy system is central in mitigating climate change and attaining sustainability. District heating is a fundamental part of the Finnish energy system, and the majority of heat is produced with fossil fuels. This case study investigates the low temperature and two-way district heating experiment of Skanssi in Turku. Transitions evolve from local experiments i.e. niche innovations, which propose visions of sustainable alternatives. The implementation and diffusion of these alternatives is challenged by various hindrances, such as institutionalized practices. The aim of the study is to investigate the district heating experiment of Skanssi by utilizing sustainability transition literature. In addition, the study examines the institutions that hampered the implementation of the local niche innovation. The research data was collected by interviewing the central actors related to the development and implementation of the local district heating experiment. The interview data was analyzed using theory-guided content analysis. Internet based material of the case was utilized as secondary data. The local district heating experiment was initiated by the regional energy company in cooperation with the city of Turku. The experiment was expected to decrease greenhouse gas emissions and to provide decentralized heat production in the Skanssi area. The implementation of the experiment had halted in 2018, and a two-way heating system had not been realized. Slow construction of the houses in the area hindered the implementation of the experiment. In addition various regulative, normative and cultural-cognitive institutions effected the planning and implementation of the experiment. The lack of regulation concerning two-way heating systems increased uncertainty around the experiment. Furthermore, the experiment did not suit the practices, roles and interests of both the inhabitants and housing developers. The findings show that two-way district heating systems are still highly uncommon, and thus their implementation is inert and uncertain. After the data collection of this study there have been changes in the district heat sector, which may have influenced the development of the experiment in Skanssi. Since local experiments are essential in advancing the energy transition, it would be important to continue implementation of the local district heating experiment. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject energy transition
dc.subject sustainability transition
dc.subject experiments
dc.subject institutions
dc.subject district heating
dc.subject case study
dc.title Institutions in strategic niche management : The case of low temperature two-way district heating innovation of Skanssi en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Yhteiskuntapolitiikka fi
dc.subject.discipline Social and Public Policy en
dc.subject.discipline Samhällspolitik sv
dc.subject.yso energiamurros und
dc.subject.yso tapaustutkimus und
dc.subject.yso kokeilu und
dc.subject.yso kestävyystransitio und
dc.subject.yso instituutiot und
dc.subject.yso energiajärjestelmät und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201911043837

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MOILANEN_FANNI_PRO_GRADU_2019.pdf 1.317Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record