SCIS- luonnontiedeohjelman mukaan opiskelleiden viidesluokkalaisten biologian peruskäsitteiden osaaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019110737078
Title: SCIS- luonnontiedeohjelman mukaan opiskelleiden viidesluokkalaisten biologian peruskäsitteiden osaaminen
Author: Nuutinen, Anna Maaria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2008
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/306787
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019110737078
Thesis level:
Discipline: Kasvatustiede
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten SCIS ohjelman mukaan opiskelleet viidesluokkalaiset osaavat opetussuunnitelman perusteiden mukaisia luokkatasonsa biologian peruskäsitteitä. Lisäksi selvitettiin sukupuolen ja luontoharrastuneisuuden sekä äidinkielen ja biologian todistusarvosanojen yhteyttä osaamiseen. Tutkimusaineisto koottiin keväällä 2005 espoolaisessa peruskoulussa. Tutkimukseen osallistui koulun yhden viidennen luokan kaikki 21 oppilasta, joista tyttöjä oli yhdeksän ja poikia 12. Oppilaiden osaamista arvioitiin kolmeosaisella testillä. Ensimmäinen tehtävä mittasi eliö- käsitteen hallintaa: luokittelua ja perustelua, toinen tehtävä ravintoketju- käsitteen hallintaa ja kolmas tehtävä mittasi tuottaja-, kuluttaja- ja hajottaja- käsitteiden hallintaa. Tutkimusten aineistolle suoritettiin tilastollinen analyysi ja päättely. Tulosten mukaan oppilaiden käsitykset eliöiden luokittelusta osoittautuivat hallituksi. Vaikeuksia tuotti ainoastaan koivun luokitteleminen eliöksi. Tulosten perusteella viidesluokkalaiset oppilaat osasivat erottaa elolliseen ja elottomaan luontoon liittyvät asiat ja luokitella ne. Oppilaat perustelivat eliöiden kuulumisen eliöihin joko eliöalan tai eliön ominaisuuksien mukaan, mutta eivät molempien mukaan. Oppilaat osasivat täydentää yksinkertaisen ravintoketjun. Valtaosa oppilaista osasi luokitella elolliseen ja elottomaan luontoon kuuluvia tekijöitä tuottajiin, kuluttajiin ja hajottajiin. Auringon ja kärpässienen luokittelu ei onnistunut kolmasosalta oppijoista; lähes kaikki oppilaat luokittelivat kastemadon virheellisesti hajottajiin. Tytöt menestyivät vain hiukan paremmin testissä kuin pojat. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Äidinkielen ja biologian arvosanoilla ei ollut yhteyttä testissä menestymiseen eikä myöskään luontoharrastuneisuudella. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan SCIS ohjelma soveltuu hyvin yhdeksi vaihtoehdoksi luonnontieteiden peruskäsitteiden opettamiseen peruskoulun alakoulun oppilaille.The aim of the thesis is to describe how do fifth graders master core concepts of biology in SCIS program. Other research questions include: How much do independent variables (sex, nature interests, achievement levels of two school subjects, mother language and biology) account for mastering core concepts of biology in SCIS program. Data were gathered in Spring 2005 in a comprehensive school in City of Espoo. The subjects were one fifth grade school class, 21 pupils, nine girls and twelve boys. The achievement test had three parts. The first part of the test measured mastering of ’organism’ concept, classification of organisms, and justifications for the conceptions. The second task measured mastering of ’food chain’ concept, and the third task measured mastering of concepts ‘producer’, ‘consumer’ and ‘decomposer’. The data was statistically analysed. Pupils mastered classification of organisms. However there were problems in classification of birch as an organism. The fifth graders were able to make distinctions and classifications between living and non-living nature. Pupils justified organisms either using extension or intention of the concept, but not by both of them.Pupils were able to make additions to a simple food chain. Most of the pupils were able to classify objects to either living or nonliving nature, and to producers, consumers and decomposers. Third of pupils were not able to classify the Sun and the fly agaric (Amanita muscaria) properly. Almost all of the pupils classified earthworm incorrectly into decomposers. Girls achieved a little bit better than boys in the test. The difference was not statistically significant. No independent variable (sex, school grades in mother tongue or biology, nature interests) accounted for achievements in the test. According to the results of this study, SCIS program is a very good option to teach basic concepts of natural sciences in lower grade levels of the comprehensive school.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nuutinen_Anna_Maaria_Pro_gradu_2008.pdf 6.981Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record