GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019103035839
Title: GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus
Author: Sipari, Salla; Vänskä, Nea; Lehtonen, Krista; Pihlava, Jari
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2019-11-07
Language: fi
Number of pages: 135
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan raportteja
ISBN: 978-952-284-076-9 (pdf)
ISSN: 2343-2780 (ISSN-L)
2343-2799 (verkkojulkaisu)
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019103035839
http://hdl.handle.net/10138/306805
Abstract: Hyvä kuntoutuskäytäntö perustuu moniammatilliseen, kuntoutujan kanssa yhdessä tehtävään suunnitteluun, jossa laaditaan kuntoutujan omat tavoitteet. Tutkimuksessa tarkoituksena oli kuvata Goal Attainment Scaling -menetelmän (GAS) käyttöä kuntoutujan omien tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa hyvän kuntoutuskäytännön edistämiseksi Kelan järjestämillä lasten ja aikuisten sopeutumisvalmennuskursseilla. Aineisto kerättiin kuntoutujien ja heidän omaistensa yksilöllisillä teemahaastatteluilla sekä ammattilaisten fokusryhmähaastatteluilla. Tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä sisällön analyysia. Aineistona olivat myös kuntoutujien Omat tavoitteet -lomakkeet, joiden sisältö eriteltiin ja analysoitiin teorialähtöisesti. Tutkimuksessa toteutui monimenetelmäisyys siten, että aineiston analyysien tulokset yhdistettiin vastaamaan samaan tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen tulosten mukaan tavoitteen asettaminen ja saavuttaminen rakentui ennakoivaksi prosessiksi. GAS-menetelmän käytöstä päätettäessä tulisi keskustella ja harkita sen käyttöä ja soveltamista yksilöllisten tarpeiden ja tilanteiden mukaan. GAS-menetelmän käytön yhdistäminen kuntoutuksen kokonaisuuteen osoittautui tärkeäksi kuntoutumisen ja toimintakyvyn edistymisen kannalta. Tulosten perusteella ilmeni tarve uudistuvalle kuntoutusosaamiselle kompleksisten ja jatkuvassa muutoksessa olevien kokonaisuuksien haltuun ottamiseksi. Tulokset kuvaavat moninäkökulmaisesti sitä, miten GAS-menetelmän käyttö toteutuu Kelan järjestämillä sopeutumisvalmennuskursseilla. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää hyvien kuntoutuskäytäntöjen kehittämisessä ja viemisessä käytännön toimintaan. Tietoa voi käyttää suunniteltaessa GAS-menetelmän käyttöä parhaalla tavalla ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistoiminnassa.
Subject: kuntoutus
kuntoutujat
tavoitteet
GAS-menetelmä
sopeutumisvalmennus
hyvät käytännöt
lapset (ikäryhmät)
aikuiset
asiakaslähtöisyys
kokemukset
osallistuminen
ICF
Kela
Kansaneläkelaitos
Peer reviewed: Yes


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja20_saavutettava.pdf 1.352Mb PDF View/Open
Raportteja20LIITTEET_ei-saavutettava.pdf 1.587Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record