Tekstit luokkahuonevuorovaikutuksessa : Oppimateriaalit toteutuvan opetussuunnitelman rakentumisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5683-9
Title: Tekstit luokkahuonevuorovaikutuksessa : Oppimateriaalit toteutuvan opetussuunnitelman rakentumisessa
Author: Karvonen, Ulla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-12-05
Language: fi
Belongs to series: URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5683-9
http://hdl.handle.net/10138/306953
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: In classrooms, many of the activities are based on curriculum materials, such as written or oral texts. Consequently, text-related tasks and activities play a central role in the everyday work of teaching. In my dissertation, I focus on one frequently occurring text-related activity, teacher-led whole-class conversations around texts, in two different educational settings: first language and literature lessons in elementary classrooms and preservice teacher education. In my research, I draw upon Anglo-American curriculum studies as a theoretical framework for the study of teaching and, in particular, the study of curriculum use as an integral part of this work of teaching. Consequently, I consider the teacher as an active agent who makes use of different resources in order to create learning opportunities for the students. In my study, I focus on the use of two different curriculum materials: texts provided by textbooks and workbooks, and oral narratives of experience. The dissertation consists of four original research articles and a summary. The first article reports the results of systematic review of research on Finnish curriculum materials. It shows that the vast majority of research on Finnish curriculum materials focuses on the features of materials, while only a few studies concentrate on the use of materials in and for teaching and studying. The results of the second, third and fourth articles indicate that all texts, whether provided by textbooks and workbooks or produced during the instructional event, possess a rich pedagogical potential. Thus, the features of the text cannot determine how participants use text in the literacy event. Instead, learning opportunities that emerge are outcomes of participants’ action. In addition, the results of the studies highlight the crucial role of a teacher’s professional knowledge base, and, in particular, her content knowledge and pedagogical content knowledge. In order to be able to identify the pedagogical potential of the texts, the teacher needs profound knowledge about the content and its teaching and learning in school. Altogether, my dissertation challenges the assumption about the powerful role of the curriculum materials and other pedagogical artefacts in determining teaching and learning in schools. My choice to focus on naturally occurring classroom interaction instead of analysing the content of the materials makes it possible to highlight the active role of the teacher as the curriculum designer, instead of treating her as a passive follower or transmitter of a curriculum mediated by official documents or textbooks. Moreover, the findings indicate that conversation analysis and membership categorization analysis provide well-suited tools for analysing the curriculum enactment and the work of teaching.Opetustilanteissa opettaja ja oppilaat työskentelevät usein erilaisten oppimateriaalina toimivien tekstien kanssa. Teksteihin liittyvät keskustelut ovat niin taajaan toistuvia ja keskeisiä, että niiden ohjaamisen voidaan nähdä muodostavan tärkeän osan opettajan ammattitaitoa. Väitöstutkimuksessani tarkastelen kahden eri tyyppisen oppimateriaalin, oppi- ja työkirjatekstien sekä suullisten kokemuskertomusten käyttämistä opetustilanteissa: alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla sekä opettajankoulutuksen luento- ja ryhmäopetuksessa. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimii anglo-amerikkalainen opetussuunnitelmatutkimus, ja sen keskiössä on opettajan toiminta oppimateriaalin pedagogisen potentiaalin todentajana. Väitöskirjani koostuu neljästä osatutkimuksesta ja yhteenvedosta. Ensimmäisessä osatutkimuksessa kartoitan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla suomalaisessa peruskoulussa käytettyihin oppikirjoihin ja niiden oheismateriaaleihin liittyvää aiempaa tutkimusta. Toisen, kolmannen ja neljännen osatutkimuksen aineisto muodostuu videonauhoitetuista opetustilanteista, joita analysoin keskustelunanalyysin ja jäsenyyskategoria-analyysin tarjoamin välinein. Kuvaan yksityiskohtaisesti vuorovaikutuskäytänteitä, joiden avulla opettaja nostaa oppimateriaalina toimivasta tekstistä erilaisia seikkoja jaetun huomion kohteeksi ja ohjaa oppilaita tekemään niitä koskevia tulkintoja ja päätelmiä. Tarkastelen myös opettajan ammatillisen tietovarannon merkitystä oppimateriaalin pedagogisen potentiaalin tunnistamisen ja todentamisen näkökulmasta. Kokonaisuudessaan väitöstutkimukseni haastaa suomalaista koulua koskevassa keskustelussa toistuvan väitteen opetuksessa käytettyjen materiaalien ja välineiden keskeisestä roolista siinä, mitä ja miten koulussa opetetaan, opiskellaan ja opitaan. Kohdistamalla tarkasteluni oppimateriaalien sijaan luonnollisiin opetustilanteisiin, joissa oppimateriaaleja käytetään, valotan työssäni opettajan aktiivista toimintaa opetussuunnitelman toteuttajana ja opetuksessa käytettyjen resurssien hyödyntäjänä. Analyysini tuo esille opettajan keskeisen roolin siinä, millaisia oppimista mahdollistavia tilanteita opiskelijoille rakentuu erilaisten tekstien parissa työskenneltäessä. Lisäksi se osoittaa, että opettaja tarvitsee monipuolista ja syvällistä tietoa opiskeltavista asioista ja niiden opettamisesta ja oppimisesta pystyäkseen käyttämään oppimateriaaleja pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
Subject: Kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tekstitl.pdf 1.017Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record