Kotitalousopettajaopiskelijoiden digitaidot : kokemukset ja odotukset digitaalisuuden käytöstä kotitalousopetuksessa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193943
Julkaisun nimi: Kotitalousopettajaopiskelijoiden digitaidot : kokemukset ja odotukset digitaalisuuden käytöstä kotitalousopetuksessa
Tekijä: Hurri, Mari
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193943
http://hdl.handle.net/10138/307087
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Tiivistelmä: Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaiset ovat Helsingin yliopiston kotitalousopettajaopiskelijoiden digitaaliset taidot, minkälaisia kokemuksia heillä on digitaalisuuden hyödyntämisestä kotitalousopetuksessa ja miten he ajattelevat käyttävänsä digitaalisuutta tulevaisuudessa toimiessaan peruskoulussa kotitalousopettajina. Lisäksi tutkielmassa selvitetään sitä, millä tavoin kotitalousopettajan opinnot tukevat opiskelijoiden digitaalisten taitojen kehittymistä. Aihe on ajankohtainen, koska digitaalisuus muuttaa jatkuvasti yhteiskuntaamme ja opettajan työtä. Tutkimusten mukaan digitaalisuus on edennyt hyvin epätasaisesti Suomen peruskouluissa, ja opettajien digitaidoissa on eroja. Kotitalousopetus on avainasemassa tulevaisuudessa tarvittavien jokapäiväisten taitojen opettamisessa, eikä se voi jäädä jälkeen teknologisesta kehityksestä. Siksi on tärkeää suunnata huomio opettajankoulutukseen ja opettajaopiskelijoiden taitojen kehittämiseen. Menetelmät. Kyseessä oli määrällinen tutkimus, joka toteutettiin Helsingin yliopiston Elomakkeella tehtynä verkkokyselynä. Tutkielman perusjoukkona olivat kaikki Helsingin yliopiston läsnäolevat 2.–5. (tai ylempien) vuosikurssien kotitalousopettajaopiskelijat. Vastauksia kyselyyn tuli määräaikaan mennessä 49. Aineisto analysoitiin SPSS- ja Excelohjelmien avulla käyttäen kuvailevia tunnuslukuja, korrelaatiovertailuja ja t-testiä. Kyselyn avoimet kysymykset analysoitiin käyttäen laadullista sisällönanalyysimenetelmää. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan kotitalousopettajaopiskelijoilla on jokseenkin hyvät digitaaliset taidot, mutta erityisesti ongelmanratkaisutaidoissa olisi parantamisen varaa. Ongelmanratkaisutaidot ovat yhteydessä digitaalisuuden käyttöön tulevaisuudessa kotitalousopetuksessa, joten niiden kehittämiseen olisi syytä panostaa opettajankoulutuksessa. Opiskelijat pitivät digitaalisuuden suurimpana etuna pedagogiikan monipuolistamista, suurimpana haasteena taas laitteisiin liittyviä ongelmia. Luontevimmaksi opiskelijat kokevat digitaalisuuden hyödyntämisen opetuksen suunnittelussa. Koulutuksessa kannustetaan digitaalisuuden hyödyntämiseen, mutta opiskelijat eivät koe saavansa siihen riittäviä valmiuksia koulutuksesta.Goals. The goal of this Master’s Thesis is to examine Helsinki University’s Home Economics teacher students’ digital skills, what experiences they have of utilizing digital tools in Home Economics teaching and how they consider using digital tools in the future while working as Home Economics teacher in secondary school. In addition to that, one goal is to examine how their university education supports the development of their digital skills. The subject is topical because digitality constantly changes our society and the work of teachers. According to research digitality has not advanced evenly in Finnish secondary schools, and there are differences in teachers’ digital skills. Home Economics is in a key position teaching the future everyday skills and it cannot fall behind technological development. Therefore it is important to pay attention to teacher education and to the development of the students’ skills. Methods. My Master’s Thesis was conducted as a quantitative research on Helsinki University’s web-based survey tool. The target group of the study was all the Home Economics students of the grades 2–5 (or higher). There were 49 responses by the due date. The material was analyzed with SPSS and Excel utilizing descriptive statistical analysis methods, correlations and t-tests. The open questions were examined using qualitative content analysis. Results and conclusions. Results show that Home Economics students have somewhat good digital skills, but especially problem solving skills require improvement. Problem solving skills are connected to using digital tools in the future in teaching Home Economics, so it would be important to invest in it in teacher education. Students thought the greatest advantage of using digital tools is how it diversifies pedagogy, and the greatest challenge had to do with hardware problems. Students thought it was easiest to use digital tools in the planning of teaching. The use of digital tools is encouraged in the university, but the students feel they don’t get enough education in it.
Avainsanat: kotitalous
opettaminen
kotitalouspettajaopiskelija
taidot
digitaalisuus
tvt


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Hurri_Mari_Pro_gradu_2019.pdf 1.493MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot