Yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia kotitöiden tekemisestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193944
Title: Yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia kotitöiden tekemisestä
Author: Hakala, Marjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193944
http://hdl.handle.net/10138/307089
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Tavoitteet. Kotityöt ovat monessa perheessä jokapäiväinen keskustelun ja kiistelyn aihe. Vaikka työelämä on muuttunut, kotitaloudet vaurastuneet ja tekniikka tullut avuksi kodinhoitoon, on yhä monia kotitöitä, jotka tarvitsevat tekijäänsä. Naiset ovat edelleen pääasiallisesti vastuussa kotitöiden tekemisestä, oman ansiotyönsä lisäksi. Puoliso ja lapset ovat monesti avustajan roolissa. Sama työnjako näkyy myös tyttöjen ja poikien kotitöiden tekemisessä. Tytöt tekevät paljon enemmän kotitöitä kuin pojat. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää nuorten suhtautumista kotitöihin. Vaaditaanko nuorilta kotitöihin osallistumista ja jos vaaditaan, suostuvatko he niitä tekemään? Miten työnjako vaikuttaa perheen sisäisiin suhteisiin? Kotitöiden tekeminen ja tekemättä jättäminen on tunteita nostattava aihe. Nuorten mielipide siitä, miten he kokevat oman roolinsa ja huoltajiensa roolit kodin ylläpitäjinä, on kuulemisen arvoinen. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten nuoret kokevat kotitöihin osallistumisen? a) Miten kotityöt näyttäytyvät perhesuhteissa? b) Millainen käsitys nuorilla on omista kotitaloustaidoistaan? 2. Miten nuoret kokevat oman roolinsa ja perheen aikuisten roolit kotitöiden tekemisessä? Menetelmät. Määrällinen aineisto koostui erään yläkoulun 55:n yhdeksäsluokkalaisen e-lomakekyselyn vastauksista. Vastaukset käsiteltiin SPSS ohjelman avulla. Analyysissä käytettiin keskilukuja, ristiintaulukointia ja Pearsonin korrelaatiota. Osa tuloksista testattiin parillisella t-testillä ja khiin neliö -testillä. Tulokset ja johtopäätökset. Monet nuoret osallistuvat kotitöiden tekemiseen omasta halustaan, ja koska kokevat sen velvollisuudekseen. He myös kokevat suoriutuvansa kotitöistä hyvin. Tytöt tekevät kotitöitä selvästi enemmän kuin pojat ja heidän suhtautumisensa on positiivisempaa. Suurin osa nuorista kokeen, että heidän perheensä aikuiset huolehtivat kodista hyvin ja se lisää heidän turvallisuuden tunnettaan. Nuoret ovat samaa mieltä siitä, että kotitöiden tekeminen kuuluu kaikille perheenjäsenille. Kotitalouden opetuksessa on tärkeää edelleen vahvistaa tasa-arvoista työnjakoa. Varsinkin poikia on kannustettava luottamaan omiin kykyihinsä ja näkemään oman roolinsa tasa-arvoisena, vastuullisena perheenjäsenenä eikä avustajana.Objectives. In many families, housework is a daily topic of discussion and controversy. Although working life has changed, households have become more prosperous, and technology has become as a help in housework, there are still many household chores that need to be done. Women are still primarily responsible for doing housework, in addition to their own gainful employment. Spouse and children often play an assistant role. The same division of labour is also evident in girls’ and boys’ housework. Girls do a lot more housework than boys. The purpose of this study was study young people’s attitudes towards housework. Are young people required to do housework, and if so, do they agree to do it? How does the division of labour affect family relationships? Doing and not doing housework is an emotive topic. The views of young people on how they perceive their own roles and those of their carers as active agents in households are worth hearing. The research questions are: 1. How do young people feel about participating in housework? a) How does housework appear in family relationships? b) What do young people think about their own household skills? 2. How do young people feel about their own roles and the roles of adults in their family in taking part in housework? Methods. The quantitative material consisted of the answers to an e-questionnaire. The answerers were 55 ninth grades from an upper comprehensive school. The answers were processed using the SPSS program. The analysis used averages, cross tabulation, and Pearson’s correlation. Some of the results were tested with an even t-test and a chi-square test. Results and conclusions. Many young people are involved in doing housework because of their own choice. They also think that it is their duty. In their opinion they have good skills and they manage doing housework well. Girls do a lot more housework than boys and have a more positive attitude. Most young people find that the adults in their family take good care of the home and this makes them feel secure. Everyone agrees that doing housework is everybody’s responsibility. In home economics education it is important to strengthen the equal division of labor in housework. Particularly boys need to be encouraged to rely on their own abilities and to understand their role as an equal, responsible family members and not just a mom’s or wife’s helper.
Subject: Kotityö
työnjako
nuoret
tasa-arvo
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record