Kokemuksia hevosten loimien käytettävyydestä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193941
Julkaisun nimi: Kokemuksia hevosten loimien käytettävyydestä
Toissijainen nimi: Experiences of the usability of horse rugs
Tekijä: Perttunen, Meiju
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193941
http://hdl.handle.net/10138/307091
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Tiivistelmä: Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella hevosten loimien käytettävyyttä hevosenomistajien näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, miten nykyajan loimet vastaavat käyttäjien sekä erilaisten käyttötarkoitusten vaatimuksiin erilaisissa käyttöympäristöissä. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa oma harrastus ja kiinnostuneisuus eläintarvikkeiden tuotekehitystä kohtaan. Omakohtaisten kokemusten myötä hevosten loimien on havaittu olevan tarpeellisia, mutta niiden käytettävyyteen ja toimivuuteen liittyvän myös puutteita. Loimien käytettävyyden tut-kiminen ja loimiin liittyvät käyttökokemukset voivat antaa arvokasta tietoa uusien loimien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja tutkimusaineisto kerättiin paikan päällä hevostalleilla loimien käyttöä tarkkailemalla, sekä hevosenomistajia haastattelemalla. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja videoitiin. Tutkimusaineisto käsiteltiin sisällönanalyysin menetelmin. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti, eli aineiston lisäksi hevosista, loimista ja käytettävyydestä koostuva teoriapohja ohjasi analyysia. Tutkimukseen osallistuneilla hevosenomistajilla oli runsaasti loimien käytettävyyteen liittyvää käyttäjätietoa. Sopivan loimen valintaan vaikuttavat eniten loimen käyttäjien, eli hevosen ja hevosenomistajan tarpeet. Loimen hyvä käytettävyys on monen tekijän summa. Hyvin suunniteltu loimi on helppo pukea ja riisua sekä huoltaa tarvittaessa. Malliltaan sopiva loimi pysyy hyvin hevosen yllä, suojaa riittävästi, eikä hankaa tai rajoita hevosen liikkeitä. Onnistunut loimi myös kestää käyttöä, eikä menetä toimivuuttaan esimerkiksi toistuvien pesujen seurauksena. Kehityskohteista merkittävimpinä nousivat esille kiinnitysratkaisuihin, malliin, mitoitukseen ja materiaaleihin liittyvät asiat.The objective of this study is to evaluate the usability of horse rugs on the basis of horse owners experiences. The aim of the study is to find out how rugs match the needs of the users and different purposes in varied environments. Background of the research is based on my own hobby and interest in development of pet products. Based on my own experience of horse rugs are useful for their purpose, but there are some flaws in their functionality. Researching usability and user experiences of horse rugs may produce some valuable knowledge that can be used in design and product development of new horse rugs. This study is qualitative and the empirical data for the research was collected from horse stables by observing the use of horse rugs and by interviewing the horse owners, based on their everyday practical experience using the horse rugs. The interviews were conducted as a semi-structured theme interviews and were filmed. The resulting data was analysed by using theory-directed content analysis. In addition to the data gathered for the study the analysis was also influenced by previous background theory of horses, rugs and usability. The interviewees had a lot of experience in using horse rugs in varied environments and weather conditions. Choosing a rug is based on the needs of the horse and the horse owner. Good usability of a horse rug consists of many different factors. Well designed horse rug is easy to put on and take off from a horse and also easy to maintain as needed. Correctly fitted horse rug stays on the horse, is durable enough and does not cause friction or restrict the horse’s movement. Good horse rug also endures long-term use and does not lose its functionality after multiple times of laundering. Evident parts for design improvements were in fastening solutions, ill-fitting designs and materials.
Avainsanat: hevonen
käytettävyys
käyttökokemus
loimi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Perttunen_Meiju_Pro_gradu_2019.pdf 4.231MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot