Kokemuksia hevosten loimien käytettävyydestä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Perttunen, Meiju
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201911193941
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/307091
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella hevosten loimien käytettävyyttä hevosenomistajien näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, miten nykyajan loimet vastaavat käyttäjien sekä erilaisten käyttötarkoitusten vaatimuksiin erilaisissa käyttöympäristöissä. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa oma harrastus ja kiinnostuneisuus eläintarvikkeiden tuotekehitystä kohtaan. Omakohtaisten kokemusten myötä hevosten loimien on havaittu olevan tarpeellisia, mutta niiden käytettävyyteen ja toimivuuteen liittyvän myös puutteita. Loimien käytettävyyden tut-kiminen ja loimiin liittyvät käyttökokemukset voivat antaa arvokasta tietoa uusien loimien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja tutkimusaineisto kerättiin paikan päällä hevostalleilla loimien käyttöä tarkkailemalla, sekä hevosenomistajia haastattelemalla. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja videoitiin. Tutkimusaineisto käsiteltiin sisällönanalyysin menetelmin. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti, eli aineiston lisäksi hevosista, loimista ja käytettävyydestä koostuva teoriapohja ohjasi analyysia. Tutkimukseen osallistuneilla hevosenomistajilla oli runsaasti loimien käytettävyyteen liittyvää käyttäjätietoa. Sopivan loimen valintaan vaikuttavat eniten loimen käyttäjien, eli hevosen ja hevosenomistajan tarpeet. Loimen hyvä käytettävyys on monen tekijän summa. Hyvin suunniteltu loimi on helppo pukea ja riisua sekä huoltaa tarvittaessa. Malliltaan sopiva loimi pysyy hyvin hevosen yllä, suojaa riittävästi, eikä hankaa tai rajoita hevosen liikkeitä. Onnistunut loimi myös kestää käyttöä, eikä menetä toimivuuttaan esimerkiksi toistuvien pesujen seurauksena. Kehityskohteista merkittävimpinä nousivat esille kiinnitysratkaisuihin, malliin, mitoitukseen ja materiaaleihin liittyvät asiat. fi
dc.description.abstract The objective of this study is to evaluate the usability of horse rugs on the basis of horse owners experiences. The aim of the study is to find out how rugs match the needs of the users and different purposes in varied environments. Background of the research is based on my own hobby and interest in development of pet products. Based on my own experience of horse rugs are useful for their purpose, but there are some flaws in their functionality. Researching usability and user experiences of horse rugs may produce some valuable knowledge that can be used in design and product development of new horse rugs. This study is qualitative and the empirical data for the research was collected from horse stables by observing the use of horse rugs and by interviewing the horse owners, based on their everyday practical experience using the horse rugs. The interviews were conducted as a semi-structured theme interviews and were filmed. The resulting data was analysed by using theory-directed content analysis. In addition to the data gathered for the study the analysis was also influenced by previous background theory of horses, rugs and usability. The interviewees had a lot of experience in using horse rugs in varied environments and weather conditions. Choosing a rug is based on the needs of the horse and the horse owner. Good usability of a horse rug consists of many different factors. Well designed horse rug is easy to put on and take off from a horse and also easy to maintain as needed. Correctly fitted horse rug stays on the horse, is durable enough and does not cause friction or restrict the horse’s movement. Good horse rug also endures long-term use and does not lose its functionality after multiple times of laundering. Evident parts for design improvements were in fastening solutions, ill-fitting designs and materials. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject hevonen
dc.subject käytettävyys
dc.subject käyttökokemus
dc.subject loimi
dc.title Kokemuksia hevosten loimien käytettävyydestä fi
dc.title.alternative Experiences of the usability of horse rugs en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201911193941

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Perttunen_Meiju_Pro_gradu_2019.pdf 4.231Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record