Luonnossa Kotonaan -päiväkotia käyneiden luontosuhde

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193936
Title: Luonnossa Kotonaan -päiväkotia käyneiden luontosuhde
Author: Novitsky-Wahlroos, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193936
http://hdl.handle.net/10138/307092
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on ollut perehtyä luontosuhteen tematiikkaan sekä Luonnossa Kotonaan -toimintaan tutkimuksellisesta näkökulmasta. Tutkielmassa tarkastellaan, minkälainen luontosuhde Luonnossa Kotonaan -päiväkotia käyneillä on. Tarkastelun kohteena on se millaiset tekijät ovat keskeisinä vaikuttaneet yksilön luontosuhteeseen, sekä se kuinka haastateltavat kuvaavat luontosuhdettaan tällä hetkellä. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, kuinka lapsuuden luontokokemuksilla sekä lasten mahdollisuuksilla itsenäiseen liikkumiseen omassa lähiympäristössä on vaikutuksia yksilön ympäristö- ja luontosuhteeseen. Tutkielmaa varten haastattelin neljää lapsena Luonnossa Kotonaan -muotoiseen päivähoitoon osallistunutta aikuista. Haastateltavien osallistuminen lapsena Luonnossa Kotonaan -muotoiseen päivähoitoon oli vaihdellut yhdestä vuodesta neljään vuoteen. Haastatteluaineistoa tulkittiin humanistisen maantieteen ja ympäristöpsykologian suunnalta nousevasta yksilökeskeisen ympäristösuhteen näkökulmasta, jossa yksilön omat kokemukset ja merkityksenannot ovat keskeisessä roolissa. Laajemmassa kehyksessä humanistisen maantieteen ja ym-päristöpsykologian tapa tulkita yksilön luontosuhdetta on saanut viitteitä fenomenologiasta; todellisuus on olemassa ja sen sisällön ymmärtäminen on mahdollista yksilön kokemusten kautta. Keskeistä on se, mitä ihmisen henkilökohtaiset kokemukset tarkoittavat hänelle itselleen ja kuinka hän tulkitsee maailmaa omien kokemustensa kautta. Tämän pro gradu -tutkielman merkittävimmät havainnot ovat: Luonnossa Kotonaan -toiminnalla ja sen mahdollistamilla suorilla luontokokemuksilla on ollut positiivisia vaikutuksia haastateltavien luontosuhteeseen. Haastateltavien luontosuhteeseen ovat Luonnossa Kotonaan ajan lisäksi vaikuttaneet monet muut seikat, muun muassa haastateltavien perhe sekä lapsuuden asuinpaikka. Luontosuhteella on ollut vaikutusta haastateltavien elämänvalintoihin myös aikuisuudessa. Johtopäätöksenä on, että luontosuhde on haastateltavien elämän aikana kehittynyt vahvaksi ja merkittäväksi asiaksi kaikilla haastateltavilla, osalle jopa erittäin merkittäväksi.The purpose of this study was to examine thematics of people’s relationship with nature, as well as the operation "Luonnossa kotonaan - At home in nature" from a scientific point of view. This thesis examines the human-nature relationship of individuals who have been part of ”At Home in Nature” daycare as children. With main intrest being on the central factors which have contributed to the human-nature relationship of the individuals, as well as how they would currently describe their relationship with nature. Previous research into the subject makes it clear that experiences with nature as well as possibilities for independent mobility within ones own environment in childhood has an impact on the human-nature relationship. For the purpose of this study, I have interviewed four adults who in their childhood, participated in ”At home in nature” daycare. The duration which the participants had spent in ”At Home in Nature” daycare varied from one to four years. The interviews were analyzed with an individuals personal human-nature relationship perspective. This perspective originates from envriomental psychology and humanistic geography where the individuals own expereinces and accounts are in the central role. In a wider perspective the way in which humanistic geography and envrionmental psychology interpret personal human-nature relationship can be seen influenced by phenomenology; reality exists and understanding its contents is possible through the individuals experiences. The pivotal point being what those individual human experiences mean for the person themself and how they interpret the world through their own experiences. The main observations of this thesis are: ”At Home in Nature” daycare and the direct experiences with nature it enables has had a positive impact on the human-nature relationship of the participants. In addition to ”At Home in Nature” daycare the human-nature relationship of the participants has been affected by multiple other things, such as their families and childhood home locations. The human-nature relationship has impacted the participants life choice in adulthood as well. The conclusion of this thesis is that the relationship with nature amongs the participants has throughout their life evolved into a strong significant part of their lives, to some it was even extremely significant.
Subject: human-nature relationship
at home in nature
nature-related experiences
luontosuhde
Luonnossa Kotonaan
luontokokemukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
NovitskyWahlroos_Noora_Pro_gradu_2019.pdf 1.211Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record