På jakt efter det nordiska

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193937
Titel: På jakt efter det nordiska
Sekundär titel: In search of the Nordic
Författare: Karlsson, Cecilia
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: swe
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193937
http://hdl.handle.net/10138/307099
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstrakt: The Nordic countries are united by shared values and similar social systems. Traditionally, the cultures in the Nordic countries have been mostly homogeneous, but due to globalization and increased immigration, the Nordic countries have become increasingly culturally diverse. Does this affect how people perceive and identify with the Nordic countries? The purpose of the thesis is to describe Finnish adolescents' perceptions of the Nordic countries and how they identify with the Nordics. Furthermore, I would like to explore how a different ethnic background from Finnish influences Nordic identification. Background and contextual research consisted of theories on identity and identification and previous studies of Nordic, social and cultural identities. The thesis is a part of the research project NordId, which is part of a research network, whose aim is to explore the challenges facing the Nordic education systems. The thesis was conducted as a qualitative research project with a phenomenographic approach. The data collection was done in April 2019, and the sample consisted of 25 adolescents from an upper secondary school in Finland with broad ethnic diversity. The data, consisting of photographs and interviews, was collected through participatory photography and semi-structured group interviews. It was analysed thematically. From the results three themes emerged regarding what the adolescents considered to be Nordic: nature, welfare state, and culture and traditions. Adolescents identified with the Nordics through belonging, similarities and common traditions, and values within the three themes. Family, nationality, geography, ethnicity and language were relationships and categories that they identified through. The results showed that the adolescents with a different ethnic background from Finnish identified with the Nordic countries the same way as the Finnish do. A slight difference in what the adolescents perceived as Nordic was revealed. The most notable difference was that the adolescents with a different ethnic background emphasized the welfare society, freedom of speech and freedom of religion more explicitly and to a greater extent in the photographs and interviews. The results can promote future Nordic cooperation, by showing what the Nordic region means to young people. In addition, the results can inform the educational system of whether Nordic countries, cultures, and history are adequately taught in the curricula, based on what Finnish adolescents know about the Nordic countries.De nordiska länderna länkas samman av gemensamma värderingar och likartade samhällssystem. Traditionellt sett har kulturerna i Norden varit huvudsakligen homogena, men i takt med globalisering och ökad invandring har den kulturella mångfalden ökat. Påverkar det hur människor uppfattar och identifierar sig med Norden? Avhandlingens syfte är att undersöka finländska ungdomars uppfattningar om Norden och hur de identifierar sig med Norden. Vidare vill jag undersöka på vilket sätt en annan etnisk bakgrund än finländsk inverkar på identifikationen med Norden. Den teoretiska referensramen består av teorier med fokus på identitet och identifikation samt tidigare forskning om bland annat nordisk identifikation, social identitet och kulturell identitet. Avhandlingen är ett delprojekt av forskningsprojektet NordId som ingår i ett forskningsnätverk vars mål är att undersöka utmaningar som de nordiska utbildningssystemen står inför. Avhandlingen genomfördes som en kvalitativ studie utifrån en fenomenografiskt ansats. Materialinsamlingen skedde i april 2019 och samplet bestod av 25 ungdomar från en gymnasieklass med stor etnisk mångfald i huvudstadsregionen i Finland. Materialet, bestående av fotografier och intervjuer, samlades in genom deltagande fotografering och semi-strukturerade gruppintervjuer. Materialet analyserades med hjälp av tema-analys. Ur resultatet framträdde tre teman över vad ungdomarna ansåg att är nordiskt: natur, välfärdssamhälle samt kultur och traditioner. Ungdomarna identifierade sig med Norden genom samhörighet, likheter och gemensamma traditioner och värderingar inom de tre temana. Familj, nationalitet, geografi, etnicitet och språk var relationer och kategorier som de identifierade sig genom. Resultaten visade att ungdomarna med en annan etnisk bakgrund än finländsk identifierade sig med Norden i likhet med hur de finländska ungdomarna gjorde. Små nyanser förekom i vad ungdomarna uppfattade som nordiskt. Den mest märkbara skillnaden var att ungdomarna med en annan etnisk bakgrund framhävde i större utsträckning välfärds-samhället, yttrandefrihet och religionsfrihet mer explicit i fotografierna och intervjuerna. Resultaten kan utnyttjas till att främja det framtida nordiska samarbete, genom att visa vad Norden betyder för ungdomarna. Dessutom kan resultaten ge en indikation till skolväsendet om huruvida Norden, med kulturer och historia, får tillräckligt med plats i läroplanerna, baserat på vad finländska ungdomar vet om de nordiska länderna.
Subject: identitet
identifikation
Norden
deltagande fotografering
ungdomar
identity
identification
Nordic region
participatory photography
adolescents


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Karlsson_Cecilia_Pro_gradu_2019.pdf 2.027Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post