På jakt efter det nordiska

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Karlsson, Cecilia
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201911193937
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/307099
dc.description.abstract The Nordic countries are united by shared values and similar social systems. Traditionally, the cultures in the Nordic countries have been mostly homogeneous, but due to globalization and increased immigration, the Nordic countries have become increasingly culturally diverse. Does this affect how people perceive and identify with the Nordic countries? The purpose of the thesis is to describe Finnish adolescents' perceptions of the Nordic countries and how they identify with the Nordics. Furthermore, I would like to explore how a different ethnic background from Finnish influences Nordic identification. Background and contextual research consisted of theories on identity and identification and previous studies of Nordic, social and cultural identities. The thesis is a part of the research project NordId, which is part of a research network, whose aim is to explore the challenges facing the Nordic education systems. The thesis was conducted as a qualitative research project with a phenomenographic approach. The data collection was done in April 2019, and the sample consisted of 25 adolescents from an upper secondary school in Finland with broad ethnic diversity. The data, consisting of photographs and interviews, was collected through participatory photography and semi-structured group interviews. It was analysed thematically. From the results three themes emerged regarding what the adolescents considered to be Nordic: nature, welfare state, and culture and traditions. Adolescents identified with the Nordics through belonging, similarities and common traditions, and values within the three themes. Family, nationality, geography, ethnicity and language were relationships and categories that they identified through. The results showed that the adolescents with a different ethnic background from Finnish identified with the Nordic countries the same way as the Finnish do. A slight difference in what the adolescents perceived as Nordic was revealed. The most notable difference was that the adolescents with a different ethnic background emphasized the welfare society, freedom of speech and freedom of religion more explicitly and to a greater extent in the photographs and interviews. The results can promote future Nordic cooperation, by showing what the Nordic region means to young people. In addition, the results can inform the educational system of whether Nordic countries, cultures, and history are adequately taught in the curricula, based on what Finnish adolescents know about the Nordic countries. en
dc.description.abstract De nordiska länderna länkas samman av gemensamma värderingar och likartade samhällssystem. Traditionellt sett har kulturerna i Norden varit huvudsakligen homogena, men i takt med globalisering och ökad invandring har den kulturella mångfalden ökat. Påverkar det hur människor uppfattar och identifierar sig med Norden? Avhandlingens syfte är att undersöka finländska ungdomars uppfattningar om Norden och hur de identifierar sig med Norden. Vidare vill jag undersöka på vilket sätt en annan etnisk bakgrund än finländsk inverkar på identifikationen med Norden. Den teoretiska referensramen består av teorier med fokus på identitet och identifikation samt tidigare forskning om bland annat nordisk identifikation, social identitet och kulturell identitet. Avhandlingen är ett delprojekt av forskningsprojektet NordId som ingår i ett forskningsnätverk vars mål är att undersöka utmaningar som de nordiska utbildningssystemen står inför. Avhandlingen genomfördes som en kvalitativ studie utifrån en fenomenografiskt ansats. Materialinsamlingen skedde i april 2019 och samplet bestod av 25 ungdomar från en gymnasieklass med stor etnisk mångfald i huvudstadsregionen i Finland. Materialet, bestående av fotografier och intervjuer, samlades in genom deltagande fotografering och semi-strukturerade gruppintervjuer. Materialet analyserades med hjälp av tema-analys. Ur resultatet framträdde tre teman över vad ungdomarna ansåg att är nordiskt: natur, välfärdssamhälle samt kultur och traditioner. Ungdomarna identifierade sig med Norden genom samhörighet, likheter och gemensamma traditioner och värderingar inom de tre temana. Familj, nationalitet, geografi, etnicitet och språk var relationer och kategorier som de identifierade sig genom. Resultaten visade att ungdomarna med en annan etnisk bakgrund än finländsk identifierade sig med Norden i likhet med hur de finländska ungdomarna gjorde. Små nyanser förekom i vad ungdomarna uppfattade som nordiskt. Den mest märkbara skillnaden var att ungdomarna med en annan etnisk bakgrund framhävde i större utsträckning välfärds-samhället, yttrandefrihet och religionsfrihet mer explicit i fotografierna och intervjuerna. Resultaten kan utnyttjas till att främja det framtida nordiska samarbete, genom att visa vad Norden betyder för ungdomarna. Dessutom kan resultaten ge en indikation till skolväsendet om huruvida Norden, med kulturer och historia, får tillräckligt med plats i läroplanerna, baserat på vad finländska ungdomar vet om de nordiska länderna. sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject identitet sv
dc.subject identifikation sv
dc.subject Norden sv
dc.subject deltagande fotografering sv
dc.subject ungdomar sv
dc.subject identity en
dc.subject identification en
dc.subject Nordic region en
dc.subject participatory photography en
dc.subject adolescents en
dc.title På jakt efter det nordiska sv
dc.title.alternative In search of the Nordic en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201911193937

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Karlsson_Cecilia_Pro_gradu_2019.pdf 2.027Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record