Matematiikan aineenopettajien kokemuksia matematiikkaan liittyvien haasteiden tukemisesta

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911133889
Titel: Matematiikan aineenopettajien kokemuksia matematiikkaan liittyvien haasteiden tukemisesta
Författare: Hirvonen, Minna
Medarbetare: Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911133889
http://hdl.handle.net/10138/307314
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Matematiikan opettajan koulutus
Abstrakt: Perusopetuslaki takaa jokaiselle oppilaalle oikeuden saada tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä, ja luokkamuotoisen erityisopetuksen sijaan vallitsevana periaatteena on kaikkien lasten opettaminen yhteisissä yleisopetuksen ryhmissä. Suuri osa tukea tarvitsevista oppilaista saa osa-aikaista erityisopetusta, mikä samalla tarkoittaa sitä, että aineenopettajilla on aiempaa suurempi vastuu tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta ja heiltä vaaditaan kykyä mukauttaa opetustaan yhä heterogeenisemmän joukon tarpeisiin. Tutkimuksessa kartoitetaan matematiikan aineenopettajien kokemuksia matematiikan opiskeluun heijastuvista tuen tarpeista yläkoulun yleisopetuksen kontekstissa. Tavoitteena on selvittää, millaisia tuen tarpeita matematiikan aineenopettajat ovat kohdanneet, millaisia keinoja he käyttävät vastatakseen tuen tarpeisiin sekä millaiseksi he kokevat oman osaamisensa ja resurssinsa vastata tuen tarpeisiin. Ongelmaa lähestytään laadullisella tutkimusotteella ja aineistonkeruuseen käytetään teemahaastatteluita. Yksilöhaastatteluihin osallistui yhdeksän opettajaa, jotka työskentelivät kolmessa eri yläkoulussa. Analyysimenetelmänä käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jossa haastatteluaineisto jäsentyy ala- ja yläluokkiin sekä edelleen teoreettisiin pääluokkiin. Tutkimuksessa käy ilmi matematiikan opiskeluun vaikuttavien haasteiden moninaisuus ja yleisyys. Opettajien kohtaamat tuen tarpeet jakautuvat matematiikan haasteisiin, kielellisiin haasteisiin sekä yleisiin koulunkäynnin haasteisiin, kuten motivaation tai toiminnanohjauksen pulmiin. Suurin osa opettajista arvioi, että jokaisella luokalla on useampi oppilas, joka tarvitsee tukea matematiikan opinnoissaan. Tukikeinoina käytetään esimerkiksi tukiopetusta, eriyttämistä sekä oppilaiden ryhmittelemistä pedagogisin perustein. Tuen tarpeet on huomioitu myös arvioinnissa esimerkiksi tarjoamalla monipuolisia keinoja osaamisen todentamiseen sekä järjestämällä tukea koetilanteeseen. Opettajat kokevat osaamisensa sekä resurssinsa pääosin hyviksi, mutta riittävää tukea ei aina pystytä tarjoamaan esimerkiksi tuntitilanteessa, jos tuen tarvitsijoita on paljon. Vastauksista käy ilmi, ettei opettajankoulutuksen koeta antaneen tarpeeksi valmiuksia tuen tarpeisiin vastaamiseen. Osaaminen on karttunut lähinnä työkokemuksen myötä, ja myös täydennyskoulutukset sekä kollegoilta saadut neuvot on koettu hyödyllisiksi.
Subject: matematiikan aineenopetus
oppimisvaikeudet
tuen tarve
oppimisen tuki


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post