Transition of a clinical practice to use of subdural drains after burr-hole evacuation of chronic subdural hematoma : The Helsinki experience

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911143911
Titel: Transition of a clinical practice to use of subdural drains after burr-hole evacuation of chronic subdural hematoma : The Helsinki experience
Författare: Tommiska, Pihla; Lönnrot, Kimmo; Raj, Rahul; Luostarinen, Teemu; Kivisaari, Riku
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911143911
http://hdl.handle.net/10138/307338
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tausta Krooninen subduraalihematooma on yli kolme viikkoa vanha verikertymä kovakalvon ja lukinkalvon välissä. Useissa satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa on osoitettu dreenin käytön hyödyt kroonisten subduraalihematoomien leikkaushoidossa. Kuitenkin vain muutamassa tutkimuksessa on kuvattu tuloksia dreenin kliinisen käyttöön ottamisen jälkeen. Tutkimuksemme kertoo subduraalidreenin käyttöön siirtymisestä neurokirurgian klinikassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kroonisen subduraalihematooman hoitona tehtävän trepanaatioleikkauksen jälkeen. Tutkimusmenetelmät Retrospektiivisessa havainnoivassa kohorttitutkimuksessamme valittiin tutkittaviksi potilaat, jotka oli hoidettu trepanaatiolla kroonisen subduraalihematooman vuoksi. Vertasimme kahta kuuden kuukauden mittaista ajanjaksoa, joista ensimmäisen aikana (heinäkuu-joulukuu 2015) subduraalidreenin käyttö oli satunnaista ja toisen aikana (heinäkuu-joulukuu 2017) subduraalidreenin käyttö oli rutiininomaista. Ensisijaisena päätetapahtumana oli uusintaleikkaukset uusintavuodon vuoksi kuuden kuukauden sisällä primäärileikkauksesta. Toissijaisina päätetapahtumina tutkimme potilaiden neurologista toimintakykyä, kuolleisuutta, infektioita ja muita komplikaatioita kuuden kuukauden seurantajakson aikana. Tulokset Tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 161 potilasta, joista 71 (44%) oli dreeniryhmässä ja 90 (56%) oli ei-dreeniryhmässä. Iässä, sairaushistoriassa, traumahistoriassa ja verisuonitukkeumia ehkäisevien lääkkeiden käytössä ennen leikkausta ei ollut ryhmien välillä eroja (p>0.05). Ei-dreeniryhmän potilaista 18% sai uusintaleikkausta vaativan vuodon kuuden kuukauden sisällä, kun taas dreeniryhmän potilaista uusinnan sai 6% (vetosuhde [odds ratio] 0.28; 95% luottamusväli 0.09-0.87; p=0.028). Neurologisessa toimintakyvyssä (p=0.72), kuolleisuudessa (p=0.55), infektioiden määrässä (p=0.96) ja muissa komplikaatioissa (0=0.20) ei ollut ryhmien välillä eroja. Johtopäätökset Subduraalidreenin käyttö vähensi tehokkaasti uusintaleikkauksen tarvetta kuuden kuukauden sisällä kroonisen subduraalihematooman leikkauksen jälkeen. Subduraalidreenin käytöllä ei ollut vaikutusta neurologiseen toimintakykyyn, kuolleisuuteen, infektioihin tai muihin komplikaatioihin.Background A number of randomized controlled trials have shown the benefit of drain placement in the operative treatment of chronic subdural hematoma (CSDH); however, few reports have described real-life results after adoption of drain placement into clinical practice. We report the results following a change in practice at Helsinki University Hospital from no drain to subdural drain (SD) placement after burr hole craniostomy for CSDH. Methods We conducted a retrospective observational study of consecutive patients undergoing burr hole craniostomy for CSDH. We compared outcomes between a 6- month period when SD placement was arbitrary (July-December 2015) and a period when SD placement for 48 hours was routine (July-December 2017). Our primary outcome of interest was recurrence of CSDH necessitating reoperation within 6 months. Patient outcomes, infections, and other complications were assessed as well. Results A total of 161 patients were included, comprising 71 (44%) in the drain group and 90 (56%) in the non-drain group. There were no significant differences in age, comorbidities, history of trauma, or use of antithrombotic agents between the 2 groups (P>0.05 for all). Recurrence within 6 months occurred in 18% of patients in the non-drain group, compared with 6% in the drain group (odds ratio, 0.28; 95% confidence interval, 0.09-0.87; P=0.028). There were no differences in neurologic outcomes (P=0.72), mortality (P=0.55), infection rate (P=0.96), or other complications (P=0.20). Conclusions The change in practice from no drain to use of an SD after burr hole craniostomy for CSDH effectively reduced the 6-month recurrence rate with no effect on patient outcomes, infections, or other complications.
Subject: burr hole; chronic subdural hematoma
drain
neurosurgery
recurrence
subdural drain
surgery
burr hole
chronic subdural hematoma
drain
neurosurgery
recurrence
subdural drain
surgery


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Tommiska_Pihla_Pro_gradu_2019.pdf 757.8Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post