Lihaluujauho ja aluskasvit rypsin luomuviljelyssä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193949
Title: Lihaluujauho ja aluskasvit rypsin luomuviljelyssä
Alternative title: Meat-and-bone-meal and undergrowth plants in organic rapeseed
Author: Ahjos, Outi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193949
http://hdl.handle.net/10138/307340
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Suomen uusin hallitusohjelma linjaa, että Suomi toimii ekologisesti kestävänä suunnannäyttäjänä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi tavoitteena on tukea ravinteiden kierrätystä edistäviä investointeja ja parantaa Suomen valkuaisomavaraisuutta, joka on tällä hetkellä vain noin 15%. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia lihaluujauhon soveltuvuutta rypsin luomuviljelyyn. Rypsi ja rapsi ovat tärkeimmät Suomessa viljeltävistä valkuaislähteinä käytettävistä kasveista, pois lukien viljat ja nurmi. Tässä tutkimuksessa on lisäksi tutkittu kolmen eri aluskasvin vaikutuksia rypsisadon määrään ja laatuun. Aluskasvit ovat tärkeässä osassa luomuviljelyssä, sillä niillä voidaan mm. parantaa maan ravinnetaloutta, torjua rikkakasveja sekä edistää biologista typensidontaa, mikäli käytetään palkokasveja. Aluskasvit kylvetään viljelylohkolle yhtä aikaa viljelykasvin kanssa ja jätetään usein kasvamaan sadonkorjuun jälkeen. Lisäksi tutkittiin, mitkä aluskasveista soveltuisivat parhaiten lihaluujauholannoitteiden kanssa yhdessä käytettäväksi. Rypsi (Brassica rapa, oleifera-ryhmä) on ristikukkainen öljykasvi ja nauriin alalaji. Rypsiä käytetään elintarvikeöljyn raaka-aineena sekä eläinten valkuaisrehuna. Se on öljykasvien tapaan vaativa ravinteiden suhteen. Luomurypsin siemenet kylvetään kesäkuun alussa, jolloin maan lämpötila on 15-20 astetta. Tällöin taimet lähtevät kasvamaan niin voimakkaasti, etteivät kirpat ehdi tuhota niitä. Luomurypsin viljelyssä voidaan käyttää karjanlantaa tai muita orgaanisia lannoitteita kuten lihaluujauhoa. Lihaluujauho on erittäin ravinnepitoinen orgaaninen teurastamoteollisuuden sivutuote. Se sisältää typpeä ja fosforia sekä runsaasti hivenaineita, minkä takia sillä on hyvä lannoitusvaikutus. Tutkimuksen kokeellisessa osassa tutkittiin lihaluujauhon sekä lihaluujauhovalmisteen lannoiteominaisuuksia kevätrypsin satomäärän sekä sadon laadun suhteen. Vertailuaineistona käytettiin lietelantaa ja lannoittamatonta koeruutua. Lisäksi kokeessa tutkittiin eri aluskasvien vaikutuksia. Aluskasveina olivat italianraiheinä, valkoapila ja persianapila. Kokeellinen osa käsitti kaksi satunnaistettujen ruutujen osaruutukoetta, jotka toteutettiin vuosina 2006 ja 2007 MTT:n tutkimuskeskuksessa Mikkelin Karilassa. Olen saanut tutkimusaineiston valmiina analyysia varten. Olen analysoinut molempien vuosien satomäärän (9% kosteudessa), öljy-, typpi- ja valkuaistuotokset sekä pitoisuuksina että kokonaismäärinä kg/ha selittävinä muuttujina lannoite ja aluskasvi. Erityisesti lihaluujauhovalmisteella saatiin laadullisesti paras sato sekä vuoden 2006 että vuoden 2007 kokeessa muiden kriteereiden paitsi öljypitoisuuden osalta. Vuonna 2006 öljypitoisuuskin ylitti elintarvikeöljylle asetetut kriteerit. Satomäärissä ei 2006 ollut tilastollisesti merkitseviä eroja eri lannoitteiden välillä. Kokeessa 2007 lihaluujauholannoitteet osoittautuivat ainakin paremmiksi kuin lannoittamaton ruutu, mutta ero lietteeseen ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Näiden tulosten perusteella voidaan sanoa, että lihaluujauho sekä lihaluujauhovalmiste ovat hyviä lannoitusvaihtoehtoja rypsin luomuviljelyyn ainakin rehurypsin viljelyssä. Lihaluujauhon ja lihaluujauhovalmisteen osalta ei löytynyt yhdysvaikutuksia aluskasvien kanssa. Vuoden 2007 kokeen perusteella voidaan todeta, että italianraiheinä ei sovellu rypsin aluskasviksi, sillä se heikentää sekä sadon määrää että laatua. Muiden aluskasvien osalta ei tehty tilastollisesti merkitseviä havaintoja.Finland's latest government program outlines Finland's role as an ecologically sustainable leader in mitigating climate change and safeguarding biodiversity. In addition, the aim is to support investments promoting nutrient recycling and to improve Finland's protein self-sufficiency, which is currently only about 15%. The aim of this study is to explore the suitability of meat-and-bone-meal (MBM) for organic rapeseed farming. Rape and rapeseed are the most important protein crops grown in Finland, excluding cereals and grass. In addition, this study explores the effects of three different undergrowth plants on the quantity and quality of rapeseeds harvest. Undergrowth plants play an important role in organic farming, since they may improve soil nutrient management, combat weeds, and promote biological nitrogen fixation if pulses are used. The undergrowth plant is sown on the parcel at the same time as the main crop and is often left to grow after the harvest of the main crop. In addition, this study aims to explore which undergrowth plant would be best suited for use with MBM fertilizers. Rapeseed (Brassica rapa, oleifera group) is a cruciferous oil plant and a subspecies of turnip. Rapeseed is used as a raw material for edible oil and for animal protein feed. Like oil plants in general, rapeseed is a nutrient-demanding plant. Organic rapeseed is sown in early June, when the soil temperature is 15-20 degrees celsius. At that time the seedlings start to grow so strongly that the fleas do not have time to destroy them. Organic rapeseed can be fertilized using livestock manure or other organic fertilizers such as MBM. MBM is a highly nutrient-containing by-product of the slaughtering industry. It contains nitrogen and phosphorus and is rich in trace elements and therefore has a good fertilizing effect. The experimental part of the study explored the fertilizer properties of MBM and MBM product in terms of yield and quality of spring rapeseed. Slurry and non-fertilized screens were used as reference data. In addition, the experiment explored the effects of different undergrowth plants. The undergrowths used in this study were Italian ryegrass, white clover and Persian clover. The experimental part consisted of two randomized quadratic tests, conducted in 2006 and 2007 at MTT's Research Center in Karila, Mikkeli. I have received the research data ready for analysis. I have analyzed both years crop yield amount (in 9% humidity), the amount of oil, the amount of nitrogen and protein production, as well as in concentrations as in total amounts (kg/ha), so that the explanatory variables are fertilizers and undergrowth plants. Particularly the MBM product obtained the highest qualitative yields in both the year 2006 and 2007 tests for all criteria, excluding the oil content. However, in 2006 the oil content exceeded the criteria for edible oil. There were no statistically significant differences found in total yields between different fertilizers in 2006. In the 2007 trial, MBM fertilizers proved to be at least better than the non-fertilized screen, but the difference compared to slurry was not statistically significant. Based on these results, it can be said that MBM and MBM product are good fertilization alternatives for organic rapeseed, at least if the rapeseed is used for feed. No interactions with the undergrowth plants were found for MBM and MBM product. From the 2007 trial it can be concluded that Italian ryegrass is not suitable for undergrowth of rapeseed as it reduces both the quantity and the quality of the crop. No other statistically significant observations were made for other undergrowth plants.
Subject: meat-and-bone-meal
rapeseed
organic cultivation
undergrowth plants
Italian ryegrass
white clover
Persian clover
lihaluujauho
rypsi
luomuviljely
aluskasvit
italianraiheinä
valkoapila
persianapila


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ahjos_Outi_pro_gradu_2019.pdf 2.756Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record