Attityder till vaccination bland hälsovårdspersonal i Jakobstadsregionen : en kvalitativ studie

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911153916
Title: Attityder till vaccination bland hälsovårdspersonal i Jakobstadsregionen : en kvalitativ studie
Author: Eklund, Jonna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911153916
http://hdl.handle.net/10138/307342
Thesis level: master's thesis
Abstract: Rokotuskattavuus on pitkään ollut matala Pietarsaaren seudulla verrattuna muuhun maahan. Myös alueen terveydenhoitohenkilöstön rokotuskattavuus on ollut alhainen, esimerkiksi influenssarokotuksen osalta. Tässä tutkimuksessa selvitämme millaisia ajatuksia ja asenteita Pietarsaaren seudun terveydenhuollon henkilöstöllä on rokotuksiin ja mitkä tekijät vaikuttavat näihin asenteisiin. Tutkimusaineisto koostuu 23 teemahaastattelusta sekä kolmesta ryhmähaastattelusta Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston työntekijöiden kanssa. Aineisto kerättiin kesä- heinäkuussa 2017 ja analysoitiin laadullisella sisällön analyysilla. Terveydenhuollon henkilöstön suhtautuminen rokotteisiin Pietarsaaren alueella on yleisesti ottaen positiivinen. Rokotteet kuuluvat henkilöstön mielestä perussuojaan ja ovat tärkeä osa sairauksien ennaltaehkäisyä. Moni haastateltu luottaa rokotetiedon osalta viranomaisiin ja tutkimustuloksiin. Haastateltujen joukosta löytyy kuitenkin niitä, jotka ovat epäluuloisia tiettyjä rokotuksia kohtaan. Epäilyttäviksi ja tarpeettomiksi koetut rokotukset vaihtelevat haastateltujen välillä. Rokotteista luopumiseen johtaneiksi syiksi mainittiin muun muassa luonnollisen immuniteetin suosiminen rokotteen sijasta, aiemmat huonot kokemukset rokotteista tai rokotusten haittavaikutukset sekä ajatus siitä, että ”kaikkea vastaan ei tarvitse rokottaa, vaan välillä saa/pitää myös olla sairas”. Näiden syiden lisäksi huolestuneisuus rokotteiden turvallisuudesta on lisääntynyt vuoden 2009 jälkeen, sikainfluenssarokotekohun seurauksena. Haastateltu terveydenhoitohenkilöstö vastustaa myös influenssarokotteen pakollisuutta.Vaccine uptake has been low for some vaccines in the Pietarsaari region in Finland. Among health care workers vaccine uptake has been low for the influenza vaccine. This qualitative study intends to answer questions about what kind of attitudes and thoughts health care workers have towards vaccination and which factors affect the attitudes. This study consists of 23 semi-structured interviews and three focus-group interviews with health care workers in the Pietarsaari region. The interviews were conducted in June-July 2017 and were analyzed with qualitative content analysis. The general attitude towards vaccination is positive amongst the health care workers. Vaccines are seen as fundamental protection against diseases and are an important part of health prevention. Many informants trust the authorities and research conducted about vaccines. Yet some informants are hesitant about certain vaccines. Vaccines, which are called unnecessary or risky, varies between the informants. Reasons for refusing vaccines are preference of natural immunity, negative experiences of vaccination, for example adverse effects, or the attitude that ”we can ́t vaccinate against everything”. Furthermore, the concerns about vaccines have increased since 2009, when the swine flu vaccination was associated with severe adverse effects. Health care workers also oppose the compulsory vaccination of the influenza vaccine.I Jakobstadsregionen har vaccinationstäckningen för flera vaccin länge varit lägre än i resten av landet. Även bland hälsovårdspersonal har vaccinationstäckningen för influensavaccinet varit lågt. Detta är en kvalitativ studie som söker svar på frågor om hurdana uppfattningar hälsovårdspersonalen har till vaccination och vilka faktorer som påverkar uppfattningarna. Materialet till denna studie består av 23 semi-strukturerade intervjuer och 3 fokusgruppsintervjuer med hälsovårdspersonal anställda av Jakobstads social- och hälsovårdsverk. Materialet samlades in i juni-juli 2017 och har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Hälsovårdspersonalens allmänna uppfattning om vaccin är positiv. Vaccin anses höra till ett grundskydd och vara en viktig del av hälsopreventionen. Många informanter litar på myndigheter och forskningsresultat angående vaccin. Det finns ändå informanter som är tveksamma till vissa vaccin. Vilka vaccin som benämns som onödiga eller osäkra varierar. Orsaker till att hälsovårdspersonalen valt bort enstaka vaccin är bl.a. att man föredrar naturlig immunitet, att man fått biverkning eller har annan negativ erfarenhet av vaccinering samt attityden ”man kan/ska inte vaccinera mot allt utan måste vara sjuk emellanåt”. Dessutom har oro kring vaccinens säkerhet ökat efter händelserna kring svininfluensan år 2009. Största delen av personalen motsätter sig även obligatorisk vaccinering av influensavaccinet.
Subject: Vaccination
Healthcare provider
Vaccine Hesitancy
Qualitative research


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Eklund_Jonna_Pro_gradu_2019.pdf 439.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record