How to stay together : looking for sustainable practices in the frame of working groups in performing arts

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121247918
Title: How to stay together : looking for sustainable practices in the frame of working groups in performing arts
Author: Laurilehto, Riikka
Contributor organization: Teatterikorkeakoulu, Tanssijan maisteriohjelma
Date: 2019
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/308144
URN:NBN:fi-fe2019121247918
Abstract: In the written part of my thesis, I am looking into how sustainability thinking should be reformulated in feminist, post-humanist ontological terms, and how this renewed sustainability thinking could inform the working structures of artistic working groups in the field of performing arts. The focus is on "why" and "how" we as humans should start practicing a non-anthropocentric worldview to formulate ecologically-minded and sustainable life and work practices. These practices should be equality-driven, keen on enjoyment and regenerative energy, and globally aware but locally invested. I have a special emphasis on the importance of formulating new language and representational narratives – both in the arts and other everyday contexts – to acknowledge the ecological and symbiotic nature of human and nonhuman subjects and their shared habitat planet Earth. In the performing arts context, my interest is centred on how working groups should structure their work socially, materially and artistically to respect and accurately depict this symbiotic real. My personal experiences in professional education and productions runs as an exemplary thread throughout the thesis. In the first chapters I will describe the terms ecology and sustainability as they are used in the frame of this work and will provide a short historical summary of the Western sustainability movement. In the third chapter I will articulate what I see as the main issues in conventional sustainability thinking, namely anthropocentrism, the admiration for austerity and the inability to change business-as-usual. Through this articulation, I reformulate sustainable equality and subjectivity through post-human philosophy and feminist theory. In the fourth chapter I give a deeper insight to ecologically complex storytelling and what kind of forms it might take in performance. The fifth chapter consists of questions and thematic areas of focus for artistic working groups in the field of performing arts to consider when formulating sustainability guidelines for their work. I detail six areas of focus: equality and transparent communication, energy use, enjoyment, temporality and time, locality and delegating responsibility. This chapter is greatly influenced by my own experiences in production processes and is complemented with a few exemplary practices from the European contemporary performance field. In the sixth and final chapter, I present and analyse three different productions I have participated in as a working group member and performer during 2018 and 2019. I look at each performance with a sustainability focus approach. The three productions are: Their Limbs Their Lungs Their Legs, a big stage dance production, and the artistic part of my thesis; Of being in the Dark, a site-sensitive outdoors piece and olento / olio / otus / eläin / eläjä, a first exploration phase towards a movement and sound piece.Opinnäytteeni kirjallisessa osassa hahmottelen kestävyysajattelua uudelleen feministisen, post-humanistisen ja ontologisen teorian pohjalta, sekä etsin tapoja soveltaa tätä ajattelua esittävän taiteen kentällä toimivien taiteellisten työryhmien työrakenteissa. Työni ytimessä on ajatus ihmiskeskeisyydestä luopumisesta, joka on välttämätöntä ekologisesti tiedostavien ja kestävien työ- ja elämäntapojen muodostamisessa. Väitän, että kestävät elämäntavat rakentuvat ensisijaisesti tasa-arvolle ja kiinnittyvät voimakkaasti paikalliseen yhteisöön, samalla tiedostaen kestävyyshaasteiden globaalin ulottuvuuden. Kestävien toimintatapojen laatimisessa korostetaan kaikkien olevaisten iloa, nautintoa ja viihtymistä, varmistetaan niille riittävän levon määrä ja annetaan aikaa uusiutumiseen. Omassa kestävyysajattelussani uudenlaisen kielen ja narratiivien muodostaminen on erityisen tärkeässä roolissa, koska inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän sekä jaetun elinympäristömme Maan ekologisen ja symbioottisen luonteen tunnustaminen vaatii ihmiskeskeisyydestä poispäin nojaavaa tarinankerrontaa – niin taiteen eri aloilla kuin muissakin arkisissa konteksteissa. Esittävien taiteiden sisällä kiinnostukseni keskittyy työryhmien kestävään toimintaan ja siihen, miten työryhmät voisivat rakentaa työnsä sosiaalisesti, materiaalisesti ja taiteellisesti kaiken elämän symbioottista olemusta osuvasti kuvaten ja kunnioittaen. Tässä työssä käytän omia kokemuksiani ammattiopinnoissa ja esittävän taiteen produktioissa esimerkkeinä erilaisista kestävistä ja kestämättömistä toimintatavoista. Opinnäytteen ensimmäisissä kappaleissa määrittelen ekologian ja kestävyyden käsitteet tämän työn kontekstissa ja luon lyhyen katsauksen länsimaisen kestävyysliikkeen historiaan. Kolmannessa kappaleessa esittelen kolme ajatusmallia, jotka näen perinteisen kestävyysajattelun suurimpina ongelmina: ihmiskeskeisyyden, karuuden ja nuukuuden ihannoinnin sekä totutuissa käytännöissä pitäytymisen. Tämän rajauksen pohjalta muotoilen post-humanistista filosofiaa ja feminististä teoriaa apunani käyttäen ei-ihmiskeskeistä kestävää tasa-arvoajattelua ja subjektikäsitystä. Neljännessä kappaleessa syvennyn ekologisesti tiedostavaan tarinankerrontaan ja sen mahdollisiin ilmenemismuotoihin esittävissä taiteissa. Työni viides kappale koostuu kysymyksistä ja aihealueista, jotka esittävän taiteen työryhmien tulisi mielestäni ottaa huomioon hahmotellessaan kestävää työrakennetta. Kappaleessa rajaan kuusi keskeistä teemaa: tasa-arvo ja läpinäkyvä viestintä, energiankäyttö, viihtyvyys, ajallisuus ja ajankäyttö, paikallisuus sekä vastuunjako. Oma kokemukseni taiteellisissa työryhmissä ohjaa voimakkaasti argumentointiani tässä kappaleessa ja sitä värittävät valikoidut esimerkilliset käytännöt ja teokset eurooppalaisen nykyesityksen kentältä. Kuudennessa ja viimeisessä kappaleessa esittelen ja analysoin kolme produktiota, joihin olen osallistunut työryhmän jäsenenä vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tarkastelen kestävien työtapojen näkökulmasta seuraavia kolmea esitystä suuren näyttämön tanssituotantoa Their Limbs Their Lungs Their Legs, joka on opinnäytteeni taiteellinen osa, paikkasensitiivistä retkiesitystä Pimeässä olemisesta sekä ääni- ja liiketeos olento / olio / otus / eläin / eläjä ensimmäistä työvaihetta, jossa keskityimme liikepraktiikan kehittämiseen ja produktion suunnitteluun.
Subject: kestävyysajattelu
kestävä työtapa
ihmiskeskeisyys
tarinankerronta
posthumanism
anthropocentrism
working groups
contemporary dance
Subject: kestävyysajattelu
kestävä työtapa
ihmiskeskeisyys
tarinankerronta
posthumanism
anthropocentrism
working groups
contemporary dance
Subject (ysa): kestävyys
ekologia
feminismi
posthumanismi
tarinat
kerronta
esittävät taiteet
työryhmät
ekologinen kestävyys
tanssi
Subject (allärs): hållbarhet (resistens)
ekologi
feminism
posthumanism
sägner
berättande
scenisk konst
arbetsgrupper
ekologisk hållbarhet
dans
Subject (lcsh): Sustainability.
Ecology.
Feminism.
Storytelling.
Teams in the workplace.
Performing arts.
Dance.
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TT Laurilehto_R ... with Finnish abstract).pdf 1.130Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record