Nuorten mielenterveyden häiriöiden yhteys tunteiden ajalliseen vaihteluun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912114111
Title: Nuorten mielenterveyden häiriöiden yhteys tunteiden ajalliseen vaihteluun
Author: Liutu, Maiju
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912114111
http://hdl.handle.net/10138/308263
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Mielenterveyden häiriöt ovat nuoruudessa yleisiä ja voivat hoitamattomina haitata merkittävästi nuoruuden kehitystehtävien onnistumista vaikuttaen koko loppuelämän kehitykseen. Muutokset tunteiden kokemisessa ovat tunnusomaisia mielenterveyden häiriöille, mutta nuoruusiän normaaliin kehitykseen kuuluva tunteiden voimakas vaihtelu voi vaikeuttaa häiriöiden varhaista tunnistamista nuorilla. Tunteiden ajallisen vaihtelun yhteyttä mielenterveyden häiriöihin nuoruusikäisillä on kuitenkin toistaiseksi tutkittu vain vähän. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tunteiden, vireystilan ja itsehillinnän ajallisen vaihtelun määrän eroavuutta nuorilla, joilla on vähintään yksi tai ei ole yhtään mielenterveyden häiriötä, sekä kyseisten tuntemusten ajallisen vaihtelun yhteyttä eri mielenterveyden häiriöihin. Lisäksi tarkasteltiin samanaikaisten mielenterveyden häiriöiden lukumäärän yhteyttä tunteiden, vireystilan ja itsehillinnän voimakkuuteen. Menetelmät. Tähän tutkimukseen osallistui 342 16–18-vuotiasta helsinkiläisnuorta (tyttöjä 69.6 %). Tutkimuksen aineisto on osa Helsingin yliopiston SleepHelsinki! -kohorttitutkimuksen toista vaihetta. Mielenterveyden häiriöiden arvioimiseen käytettiin MINI-haastattelua ja tunteiden, vireystilan ja itsehillinnän ajallisen vaihtelun arvioimiseen ESM-menetelmään pohjautuvaa PsyMate™-sovellusta. Yhteyksiä tarkasteltiin lineaaristen sekamallien avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tunteiden, vireystilan ja itsehillinnän ajallisessa vaihtelussa ei havaittu eroa verrattaessa nuoria, joilla on vähintään yksi tai ei ole yhtään mielenterveyden häiriötä. Samanaikaisten häiriöiden suurempi lukumäärä oli yhteydessä heikompaan iloisuuteen ja tyytyväisyyteen, voimakkaampaan masentuneisuuteen, ahdistuneisuuteen ja ärsyyntyneisyyteen sekä paremmaksi koettuun itsehillintään. Häiriöiden lukumäärällä ei havaittu yhteyttä vireystilaan. Tunteiden ajallisen vaihtelun määrän ja eri mielenterveyden häiriöiden välillä ei löydetty systemaattista yhteyttä, mutta viitteitä yksittäisten häiriöiden ja tunteiden ajallisen vaihtelun välisistä yhteyksistä havaittiin. Jatkossa olisi syytä selvittää tarkemmin näitä yhteyksiä ja huomioida myös tilannetekijöiden vaikutus tunteisiin. Tutkittavista nuorista jopa 40 %:lla oli vähintään yksi ajankohtainen mielenterveyden häiriö; psyykkisten ongelmien laaja esiintyvyys nuorilla osoittaa tarpeen lisätä ymmärrystä nuorten mielenterveyden häiriöiden erityispiirteistä, kuten vaikutuksista tunnetilojen muutoksiin.Aims. Mental disorders in adolescence are common, and when left untreated, they can significantly affect the developmental phase of adolescence, impacting development throughout life. Changes in experiencing emotions are typical in mental disorders, however, normal fluctuation of emotions in adolescence may impact the early detection of disorders in young people. Currently there is little research on the connection between temporal fluctuation of emotions and mental disorders in adolescence. This thesis is studying the variation in temporal fluctuation of emotions, mental alertness and self-control in adolescents that have at least one mental disorder, or no mental disorders, as well as the connection between such temporal fluctuations with different mental disorders. In addition, this thesis is studying the connection between the number of simultaneous mental disorders and the intensity of emotions, mental alertness and self-control. Methods. The studied group consisted 342 16–18-year-old adolescents from Helsinki, out of which 69.6% were girls. The data used in the study was part of the second stage of the SleepHelsinki! cohort study by the University of Helsinki. “MINI” interview technique was used for assessing the mental disorders and PsyMate™ application (which is based on the ESM method) was used for assessing the temporal fluctuation of emotions, mental alertness and self-control. The connections were examined with linear mixed models. Results and conclusions. The study did not detect any difference in the observed temporal fluctuation of emotions when comparing the adolescent that had at least one mental disorders with those that did not have any mental disorders. A greater number of detected mental disorders had a connection with weaker joyfulness and satisfaction, more intense depression, anxiety and irritability, as well as better experienced self-control. The number of disorders was not detected to have an affiliation with mental alertness. The study did not detect a systematic connection between temporal fluctuation of emotions and mental disorders, but some reference of connection between certain disorders and temporal fluctuation of emotions was detected. In the future it would be beneficial to study these connections while considering the impact of situational factors into emotions. 40 % of the adolescent observed in this study had at least one current mental disorder. Therefore, the common occurrence of mental disorders in the adolescent indicates the necessity to improve the understanding of the characteristic features of adolescent mental disorders, such as their impact in the changes in emotions.
Subject: tunteet
vireystila
itsehillintä
ajallinen vaihtelu
nuoruus
mielenterveyden häiriöt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record