Uusien sanojen oppiminen subakuutissa afasiassa : verrokkeina terveet nuoret aikuiset ja terveet ikäverrokit

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912114114
Julkaisun nimi: Uusien sanojen oppiminen subakuutissa afasiassa : verrokkeina terveet nuoret aikuiset ja terveet ikäverrokit
Tekijä: Martinsuo, Maija
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912114114
http://hdl.handle.net/10138/308267
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tausta. Afasialla tarkoitetaan yleisimmin aivoverenkiertohäiriöstä johtuvaa kielellisen tiedon käsittelyn häiriötä. Se heikentää henkilön kykyä ymmärtää, tuottaa ja käyttää kieltä. Afasiasta toipuminen jaetaan yleensä kolmeen päävaiheeseen: akuuttiin, subakuuttiin ja krooniseen vai-heeseen. Kykyä oppia uusia sanoja on toistaiseksi tutkittu vain afasian kroonisessa vaiheessa. Uusien sanojen oppiminen on monimutkainen prosessi. Luonnollisessa kielenoppimisessa sa-nan ja sen tarkoitteen välinen yhteys ei useinkaan ole yksiselitteinen, vaan sanoja ja niitä vas-taavia mahdollisia tarkoitteita on usein paljon, ja yhteydet ovat monitahoisia. Uusia sanoja voi oppia paitsi kuulemalla, niin myös lukemalla. Edellytys afasiasta kuntoutumiselle on kyky op-pia uutta, mutta afasiatutkimuksessa käytetään tyypillisesti tuttuja ja arkisia sanoja. Tuttujen sa-nojen käyttö tutkimuksissa kuitenkin vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Jotta voidaan arvioida, onko afasian saaneen henkilön mahdollista oppia uutta sanastoa, on tutkimusta tehtävä sellaisella sa-nastolla, joka ei ole ollut afasian saaneen henkilön käytössä ennen sairastumista. Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen kyky subakuutissa vaiheessa olevilla afaattisilla ihmisillä on oppia uutta sanastoa tilanteessa, joka muistuttaa luonnollisen kielen op-pimista. Lisäksi selvitetään, miten afaattisten osallistujien sanojen oppimisen kyky vertautuu ikäverrokkien oppimisen kykyyn samassa tehtävässä, sekä miten terve ikääntyminen vaikuttaa oppimiskykyyn. Menetelmät. Tutkimuksen kokonaisaineistoon kuului kolme ryhmää: nuoret verrokit, ikäverro-kit sekä afaattiset osallistujat. Afaattiset osallistujat tutkittiin HUS:in sairaanhoitopiirin Laakson sairaalassa sekä Hyvinkään sairaalassa. Sanastonoppimistehtävässä harjoiteltiin tietokoneohjel-man avulla kuutta kolmitavuista epäsanaa. Osallistujan tehtävänä oli yhdistää kuulemansa ja lu-kemansa epäsana toiseen kahdesta ruudulla näkemästään, ennestään tuntemattomasta kuvasta. Tulokset ja johtopäätökset. Uusien sanojen oppiminen on mahdollista subakuutissa afasiassa. Oppimiskyvyssä oli kuitenkin suurta vaihtelua afaattisten osallistujien välillä. Osa oppi sanoja hyvin, osa jonkin verran ja osa ei vaikuttanut oppivan sanoja ollenkaan. Lisäksi osa subakuutin vaiheen afaattisista osallistujista pystyi ylläpitämään oppimaansa sanastoa ainakin viikon oppi-mistilanteen jälkeen. Osa afaattisista osallistujista oppi sanoja ikäverrokkien tasoisesti, osa sel-keästi ikäverrokkeja heikommin. Sekä nuoret verrokit että ikäverrokit suoriutuivat oppimisteh-tävästä keskimääräisesti hyvin, mutta kuitenkin niin, että nuoret verrokit oppivat sanoja ikäver-rokkeja nopeammin.Background. Aphasia refers to a disability in the processing of linguistic information. It is most typically due to a stroke. Aphasia impairs a person's ability to understand, produce and use language. Recovery from aphasia is generally divided into three main stages: acute, subacute and chronic. So far, the ability to learn new words in aphasia has only been studied in chronic aphasia. Learning new words is a complex process. In natural language learning, the relationship between a word and its meaning is often not unambiguous, but the words and their possible meanings are numerous, and the connections are complex. The learning of new words can take place by hearing or by reading. The prerequisite for rehabilitation from aphasia is the ability to learn new things, but aphasia research typically uses familiar and everyday words. However, the use of familiar words in research makes it difficult to interpret the results. In order to assess whether a person with aphasia is able to learn new vocabulary, research must be done on a vocabulary that was not available to the person before aphasia. Objectives. The aim of this thesis is to determine, whether people with subacute aphasia can learn novel vocabulary in a situation that imitates natural language learning. This thesis also investigates how the learning ability of people with aphasia compares to the learning ability of healthy matched controls in the same task and how the matched controls learn compared to healthy young adults. Methods. The participants of the study consisted of three groups: young controls, matched controls and aphasic participants. The aphasic participants were examined at HUS Hospital District in Laakso Hospital in Helsinki and in Hyvinkää Hospital. The word learning task consisted of six 3-syllable nonwords that were practiced using a computer program. The task was to combine a spoken and written novel word with the correct novel image, choosing from two different images. Results and conclusions. Learning novel words is possible in subacute aphasia. However, there was great variability in the ability to learn between the aphasic participants. Some learned the words well, others learned some words, and some did not seem to learn the words at all. In addition, some of aphasic participants in the subacute stage were able to maintain the vocabulary they learned for at least a week after learning. Some of the aphasic participants learned the words on par with matched controls but for some the learning was significantly weaker. Both young adults and matched controls performed well on the learning task, but young adults learn the words faster than matched controls.
Avainsanat: afasia
subakuutti
oppimiskyky
uusien sanojen oppiminen
aphasia
subacute
novel word learning
afasia
subakuutti
oppimiskyky
uusien sanojen oppiminen


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Martinsuo_Maija_Pro_gradu_2019.pdf 867.9KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot