Ruotsinkielisten luokanopettajaopiskelijoiden hyvinvointi : viitekehyksenä Student Well-being Model

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912104073
Title: Ruotsinkielisten luokanopettajaopiskelijoiden hyvinvointi : viitekehyksenä Student Well-being Model
Author: Tanner, Erika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912104073
http://hdl.handle.net/10138/308298
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Opiskelijoiden hyvinvoinnista ollaan viime aikoina oltu yhä kiinnostuneempia ja huoles-tuneempia. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan joka kolmas kor-keakouluopiskelija kärsii mielenterveysongelmista. Ruotsinkielinen luokanopettajakoulutus on perustettu Helsinkiin vuonna 2016, mutta siitä ei vielä ole tutkimustietoa vielä saatavilla. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvata ruotsinkielisten luokanopettajaopiskelijoiden hyvin-vointia Soutterin ym. (2014) kehittämän opiskeluhyvinvointimallin (student well-being model) avulla. Soutterin opiskeluhyvinvointimallissa hyvinvointi on jaettu seitsemään ulottuvuuteen: omistaminen, oleminen, liittyminen, ajatteleminen, tunteminen, toimiminen ja pyrkiminen. Keräsin aineiston laadullisen asennetutkimuksen menetelmin. Toteutin tutkimuksen verkko-kyselynä huhtikuussa 2019. Kysely lähetettiin sähköpostitse kaikille koulutuksen 120 opis-kelijalle. Kyselyyn vastasi onnistuneesti 20 opiskelijaa. Analysoin aineiston teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimukseeni osallistuneet opiskelijat voivat pääosin erittäin hyvin. Tulosten mukaan opis-kelijoiden hyvinvointi on kiitettävää Omistamisen, Liittyminen, Tuntemisen ja Pyrkimisen ulottuvuuksilla. Opetukseen, opettajiin ja oppimisympäristöihin oltiin tyytyväisiä. Opiskelijat kokivat yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä saavansa arvostusta opettajilta ja muilta opiskeli-joilta. Enimmäkseen opinnoissa koettiin positiivisia tunteita ja pyrittiin tavoitteita kohti. Ole-minen, Ajatteleminen ja Toimiminen olivat heikoimmat hyvinvoinnin ulottuvuudet, mutta ne-kin olivat enemmän positiivisia kuin negatiivisia. Olennaisimmat tekijät, jotka vaikuttivat hy-vinvointiin negatiivisesti, olivat stressi ja ajanpuute.Recently there has been a growing interest and concern in students’ well-being. According to the study “Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus” (2016), one third of university-level students suffer from mental health problems. The Swedish-speaking elementary school tea-cher training program was founded in Helsinki in 2016, but yet there is no research data available. The purpose of this research is to describe the well-being of Swedish-speaking elementary school teacher students using the student well-being model developed by Sout-ter et al. (2014). In this model well-being is divided into seven domains: having, being, rela-ting, thinking, feeling, functioning and striving. I gathered my research material with a qualitative attitude research method, developed in Helsinki University by Vesala & Rantanen (2007). I conducted the research as an online survey in April 2019. The survey was sent via email to all 120 students in the teacher trai-ning program. The survey was successfully completed by 20 students. I analyzed the rese-arch material with a theory-based content analysis. The well-being of the students who participated in my study is essentially very good. The domains of Having, Relating, Feeling and Striving were especially positive. The students were satisfied with the teachers, the learning environment and the teaching. Students felt appreciated by teachers and other students and they felt social cohesion. Mainly positive emotions were felt in the studies and students strove towards goals. Being, Thinking and Functioning were the weakest domains, but still more positive than negative. The principal factors that had a negative effect on well-being were stress and lack of time.
Subject: Opiskeluhyvinvointi
hyvinvointimalli
luokanopettajakoulutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tanner_Erika_Pro_gradu_2019.pdf 1.349Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record