The Importance of a Dynamic Musical Structure in The Music Of El Niño y La Verdad

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194206
Title: The Importance of a Dynamic Musical Structure in The Music Of El Niño y La Verdad
Author: Löyttyniemi, Matias
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194206
http://hdl.handle.net/10138/308608
Thesis level: master's thesis
Discipline: musiikkitiede
Musicology
musikvetenskap
Abstract: Pro gradu -tutkielmani käsittelee El Niño y La Verdad -yhtyeen musiikkia konserttitilanteessa. Yhtye edustaa kuubalaista populaaritanssimusiikkia, jonka konserteissa on aikaisemman kirjallisuuden mukaan tärkeää yleisön ja yhtyeen välinen dynamiikka ja yhtyeen eläminen hetkessä. Mikään tutkimus ei kuitenkaan kirjoitushetkellä ollut paneutunut aiheeseen, ja työni idea syntyi siitä. Aineisto koostuu Kuubassa vuonna 2016 tekemistäni yhtyeen jäsenten haastatteluista, joissa käymme läpi erilaisia teemoja yhtyeen musiikista, sekä kahden yhtyeen kappaleen albumi- ja konserttiversioista. Tutkimuskysymys on työssäni seuraava: Miten kaksi El Niño y La Verdadin kappaletta eroavat albumiversion ja konserttiversion välillä rakenteellisella tasolla, mitkä ovat ilmiön syyt ja miten yhtye saa sen käytännössä aikaiseksi? Vastatakseni näihin kysymyksiin, avaan kuubalaisen populaaritanssimusiikin (música popular bailable cubana, MPBC) yleisellä tasolla sekä erittelen aikaisempien tutkimusten näkökulmia kyseisen musiikkityylin rakenteisiin ja niiden vaihteluihin. Haastatteluiden perusteella tuon lisäehdotuksia aikaisempien tutkimusten näkökulmiin, jotta tämänkaltainen analyysi olisi mielekästä. Näiden työkalujen avulla erittelen kahden yhtyeen kappaleen, Llévame papá ja El baile de la palangana rakenteen levyversiolla ja vertaan sitä konserttiversioon. Rakenteelliset erot eri versioiden välillä ovat huomattavia, ja ne seuraavat aikaisemman kirjallisuuden sekä erityisesti haastatteluista nousseiden lisänäkökulmien linjoja. Haastatteluiden mukaan, yhtye haluaa viedä yleisön tunnelmasta toiseen ja tuoda jokaiseen konserttiin omanlaisen tunnelmansa. Käytännössä yhtyeen solisti El Niño sekä musiikillinen johtaja Pachy Jr. näyttävät käsimerkeillä ja muilla visuaalisilla tai auditiivisilla keinoilla muulle yhtyeelle, mitä seuraavaksi tapahtuu. Pyyntö voi kohdistua torvisektioon, perkussiosektioon tai laulusektioon. Työn tärkeintä antia on luoda monikäyttöisempi rakenneanalyysimetodi, kuin mitä aikaisemmassa MPBC-aiheisessa kirjallisuudessa on ehdotettu. Kyseisellä kaksiulotteisella rakenneanalyysikaaviolla eri osien ja sektioiden risteävyydet ja päällekkäisyydet ovat helpommin nähtävissä, ja yhtyeen perimmäinen motivaatio näiden muutosten takana on paremmin eriteltävissä.The focus of this thesis is in the live music of El Niño y la Verdad, which represents Cuban popular dance music. According to the previous literature, the dynamics between the group and the audience and the ability of the group to react in a moments notice are very important factors in the music. At the time of writing, no academic research had fully committed in explaining this phenomenon, and that is how the idea for this thesis came to be. The research material consists of interviews and two songs. For those two songs, I have analyzed both the album version and a live version I recorded in Cuba. The interviews were done on four of the band members, where I we through various themes on the groups’ music. The research question is as follows: How do two of El Niño y La Verdad’s songs differ between the album version and a concert version on the structural level, what are the reasons for the phenomenon and how does the band practically make it happen? In order to answer these questions, I present the history and scene of the Cuban popular dance music (música popular bailable cubana, MPBC) on a general level, and I present the previous research on the structural elements of the music and how they are used. Based on the interviews, I present additions to the way previous research has approached the structure of MPBC, in order to make the analysis of this thesis more feasible. With these tools, I analyze two of the group’s songs, Llévame papá and El baile de la palangana. The analysis is done on both the album version and a concert version for both of the songs. The structural differences between the album and the live versions are notable, and they follow the framework set up by the previous research and especially the additional ideas that came up during the interviews. According to the interviews, the group wants to take the audience from a feeling to another, and to give every concert its own energy. In practice, the lead singer El Niño and the musical director Pachy Jr. use hand gestures and other visual or auditive signs to tell the rest of the group, where to go next. The request can either target the horn section, the percussion section or the choir section. The most important fruit of this thesis is to create a more usable way of analyzing the structure of MPBC, that what has been previously presented by the literature. With this two-dimensional structure analysis chart, the intersections and the overlaps between the different structural part are more visible, and the underlying motivations behind these changes are easier to analyze.
Subject: Salsa
timba
Música Popular Bailable Cubana
Cuban popular dance music


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record