Mitkä piirteet äänessäsi vakuuttavat kuulijan? : vakuuttavan puheen prosodisia piirteitä suomenkielisessä puheessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194234
Title: Mitkä piirteet äänessäsi vakuuttavat kuulijan? : vakuuttavan puheen prosodisia piirteitä suomenkielisessä puheessa
Alternative title: What features in your speech convinces listeners? : Prosodic features of convincing speech in Finnish
Author: Salo, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194234
http://hdl.handle.net/10138/309102
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fonetiikka (yleinen linja)
Phonetics (General Phonetics)
Fonetik (allmänna linjen)
Abstract: Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaiset puheäänen prosodiset piirteet koetaan suomen-kielisessä puheessa vakuuttaviksi. Aiemmat tutkimukset vakuuttavan puheäänen prosodiasta ovat osoittaneet, että matala perustaajuus ja suuri puhenopeus ovat vakuuttavan puheen prosodisia piir-teitä, mutta sitä millaiset prosodiset piirteet ovat läsnä vakuuttavassa suomenkielisessä puheessa ei ole tutkittu. Tutkimuksen hypoteesi on, että suomenkielisen vakuuttavan puheen prosodiset piirteet eroavat englannin kielen vakuuttavan puheen prosodisista piirteistä, koska suomen kielen puheno-peus (Toivola, 2011; Keinänen 2010) on keskiarvoista hitaampi verrattuna englanninkielen puhe-nopeuteen (Laver, 1994, 158) ja stereotyyppisesti monotonisempaa. Tässä työssä suomen kielen puheen vakuuttavuutta lähdettiin tarkastelemaan kuuntelukokeen avulla, rajaten prosodisten piirtei-den tarkastelu puheen perustaajuuden ja puhenopeuden muutoksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda lisätietoa suomenkielisen puheentutkimuksen pariin. Menetelmät. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä käytettiin kuuntelukoetta sekä tilastollisia testejä. Kuuntelukokeen avulla tutkittiin vakuuttavan puheen prosodisia piirteitä. Euro-parlamentin internetsivuille taltioiduista täysistunoista kerättiin 16 lausumaa: kaksi lausuntoa neljältä suomalaiselta miespuolisesta parlamentin jäsenestä ja neljältä suomalaiselta naispuolisesta jäsenestä. Jokainen lausunto deleksikalisoitiin ensin, ja jokaisesta deleksikalisoidusta lausunnosta luotiin kah-deksan uutta manipuloitua lausuntoa; yhteensä 64 manipuloitua lausetta. Nämä manipulaatiot sisäl-sivät perustaajuuden nostamista ja laskemista ± 4 semitoonilla sekä puhenopeuden suurentamista ja pienentämistä ± 1,5 sekunnilla. Tämän myötä kahdeksan manipuloitua lausetta luokiteltiin: matala (f0), korkea (f0), hidas (tavua/sek.), nopea (tavua/sek.), matala ja hidas, matala ja nopea, korkea ja hidas, korkea ja nopea. Kuuntelukokeessa kutakin muunneltua lausuntoa verrattiin muuntelemat-tomaan deleksikalisoituun lausuntoon. Kuuntelukokeeseen osallistui 12 suomenkielistä koehenki-löä. He kuuntelivat lausuntoja kahden pareissa (manipuloitu vs. ei-manipuloitu), minkä jälkeen koehenkilöt vastasivat kysymykseen ”Kumpi lauseista on vakuuttavamman kuuloinen: Ensimmäi-nen vai toinen?”. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että pienempi perustaajuus ja korkeampi puhenopeus pidettiin vakuuttavampana kuin korkeampi perustaajuus ja matalampi puhetaajuus. Tämä vastaa aiempia tutkimustuloksia muista englannin kielisistä tutkimuksista, ja johtuen tilastolli-sesti merkittävistä tuloksista.Goals. This thesis explores what are the convincing prosodic features of Finnish speech, concen-trating on two main features, fundamental frequency and speech rate. Earlier studies into the pro-sodic features of speech have shown listeners perceive speakers with lower fundamental frequen-cy (f0) and higher speech rate to be more convincing. I am also trying to establish whether there can be found an interaction between speaker’s gender and credibility. However, at the point of publication and to the best of the author’s knowledge, there has not been any published research regarding what are the convincing parameters in Finnish speech prosody. In light of the above, the hypothesis of this research is: The prosodic features of a convincing speech in the Finnish language do not differ from the prosodic features to be convincing (proven by published re-search) in other western and European languages. The purpose of this study is to provide addi-tional information to the field of speech research in Finnish language. Methods. This was a quantitative study and involved the use of both listening experiments and statistical tests. The listening experiment was used to examine the prosodic features of convincing speech, with 16 statements being collected from European Parliament's plenary website, two statements each from four Finnish male MEPs and 4 Finnish female MEPs. Each statement was first delexicalized, and out of each delexicalized statement, eight new manipulations were creat-ed, for a total of 64 manipulated statements. These manipulations involved raising and lowering the fundamental frequency by ±4 semitones and both speeding up and speeding down the speech rate by ±1.5 seconds. This resulted in the eight manipulated statements for each lexicalized state-ment being classified as: high, low, fast, slow, high-fast, high-slow, low-fast and low-slow. During the listening experiment, each manipulated statement was compared to a non-modified statement. Twelve native Finnish-speaking subjects participated in the experiment; during which they lis-tened to sounds in pairs of two (manipulated vs. non-manipulated), after which the subjects an-swered the question “Which of the statements is more convincing: the first or second one?” Results and conclusions. In conclusion, it was observed that a lower fundamental frequency and higher speech rate were perceived as more convincing than a higher fundamental frequency and lower speech rate. This matches previous research findings on other European languages and due to the statistically significant results we saw between lower f0, faster speech rate and convincing speech, this allows us to prove this thesis’ hypothesis, that convincing prosodic features in the Finnish language are the same as those identified in English language.
Subject: prosody
speech
fundamental frequency
speech rate
speech persuasion
delexicalisation
prosodia
puheääni
perustaajuus
puhenopeus
äänen vakuuttavuus
deleksikalisaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salo_Laura_Pro_gradu_2019.pdf 818.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record