Suomen kielen metaforien ja vertausten kääntäminen viron, latvian ja liettuan kielille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194226
Title: Suomen kielen metaforien ja vertausten kääntäminen viron, latvian ja liettuan kielille
Author: Katainen, Sini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194226
http://hdl.handle.net/10138/309121
Thesis level: master's thesis
Discipline: balttilaiset kielet ja kulttuurit
Baltic Languages and Cultures
baltiska språk och kulturer
Abstract: Pro gradu -tutkielma tutkii, miten suomenkieliset metaforat ja vertaukset on käännetty viron, latvian ja liettuan kielille. Tutkielman ala on käännöstutkimus, tarkemmin metaforien kääntäminen. Suomalais-ugrilaisen ja indoeurooppalaisen kieliperheen välillä on myös merkittäviä eroja, mikä tekee kielten vertailusta mielenkiintoista ja haastavaa. Kieliperheiden välisistä eroista johtuen oletuksena onkin, että suomesta latvian ja liettuan kielille käännettäessä kääntäjä joutuu tekemään enemmän muutoksia kuin suomesta viroksi käännettäessä. Oletuksena on myös, että viron kielen metaforat ovat lähempänä suomen kielen metaforia kuin latvian tai liettuan kielen metaforat. Tutkimus perustuu Sofi Oksasen romaanin Puhdistus (2008) sekä sen vironkielisen käännöksen Puhastus (2009), latviankielisen käännöksen Attīrīšanās (2011) ja liettuankielisen käännöksen Valymas (2010) analysointiin. Tutkimusaineistoksi on valittu 120 metaforaa tai vertausta lähtökielisen kirjan sivuilta 5–375 sekä kohdekielisten kirjojen sivuilta 3–318. Aineisto sisältää myös 42 kandidaatin-tutkielmassa analysoimaani metaforaa tai vertausta. Löytyneiden metaforien ja vertausten alkuperäistä muotoa verrataan viron-, latvian- ja liettuankielisiin käännöksiin osoittaen niin sanastollisia kuin kieliopillisia eroavaisuuksia. Esimerkkikohdat jaetaan käännösten vastaavuuden perusteella kolmeen eri ryhmään: kirjaimellisesti käännetyt, osittain eroavat käännökset ja täysin eroavat käännökset. Teoriaosassa määritellään metaforan käsite ja esitellään kognitiivinen metaforateoria sekä Andrew Chestermanin teoria eri käännösstrategioista, jotka muodostavat tutkielman teoriapohjan. Analyysissa eritellään esimerkkien avulla, millaisia muutoksia eri strategioiden käyttö on saanut aikaan. Käännösstrategioiden käyttöä tarkastellaan Chestermanin jaottelemien syntaktisten, semanttisten ja pragmaattisten strategioiden osalta. Analyysiosiossa esitellään lyhyesti myös aineistossa esiintymättömät strategiat. Koska tutkielman tarkoitus on selvittää, millaisia käännösstrategioita viron-, latvian- ja liettuankielisissä käännöksissä on käytetty, tarkastellaan tutkimusaineistoa niin syntaksin, semantiikan kuin sanaston näkökulmasta. Lisäksi tutkielmassa etsitään syitä eri käännösstrategioiden valitsemiseen. Kielen rakenne, kääntäjän vaikutus, maiden väliset kielikontaktit sekä eri kulttuuripiirit vaikuttavat osaltaan käännösstrategioiden valintaan. Aineiston perusteella todetaan, että suomen, viron, latvian ja liettuan kielistä löytyy useita samoja metaforia. Osa metaforista on täysin samoja, osa taas perustuu samaan pohjametaforaan (käsitteelliseen metaforaan), vaikka eivät vastaisi toisiaan leksikaalisella tasolla. Osaa aineistossa olevista suomen kielen metaforista ei löydy lainkaan viron, latvian tai liettuan kielestä. Liettuan kielelle käännettäessä on suomen kielen metafora jouduttu selittämään auki useammin kuin viron tai latvian kielelle käännettäessä. Lisäksi todetaan, että suomen ja latvian kielen väliset erot ovat oletettua vähäisemmät, sillä latviankielinen käännös vastaa melko usein suomenkielistä alkutekstiä ja monesti myös vironkielistä käännöstä
Subject: Metafora
vertaus
metaforien kääntäminen
käännöstutkimus
viron kieli
latvian kieli
liettuan kieli


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record