Miten mainonnan ja markkinoinnin ammattilainen viestii verkkosivuillaan : promotoivien ja multisemioottisten tekstien sekä retoristen keinojen analyysiä

Näytä kaikki kuvailutiedot



Pysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194242
Julkaisun nimi: Miten mainonnan ja markkinoinnin ammattilainen viestii verkkosivuillaan : promotoivien ja multisemioottisten tekstien sekä retoristen keinojen analyysiä
Tekijä: Ijäs, Vesa
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 2010-2017
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194242
http://hdl.handle.net/10138/309129
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Tiivistelmä: Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, miten mainostoimisto ja yritysvalmennukseen keskittynyt yritys kertovat palveluistaan internetsivuillaan ja millaisen kuvan ne antavat yritystoiminnastaan ja strategioistaan asiakkaalle. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on, mitä verkkosivujen kuvan ja tekstin luoma multisemioottinen yhteys kertoo yrityksestä ja millaisin sanallisin ja kuvallisin viestein verkkotekstit tukevat yrityskuvaa. Tutkielmassa käsitellään myös erikseen sekä kuvan että tekstin tarkoitteita erityisesti argumentaation ja retoriikan kannalta. Lisäksi analysoidaan, miten yrityksen promotionaalinen eli markkinoiva päämäärä näkyy verkkotekstien visio-, missio- ja strategiateksteissä. Aineisto koostuu SLT-mainostoimiston kahden aikakauden kotisivuista, jotka ovat niin tekstiltään kuin kuvailmaisultaan erilaisia. Aineistoksi on valittu sekä tekstiä ja kuvia sisältävät verkkosivut, joissa kuva ja teksti toimivat viestinnällisessä yhteistyössä. Mainostoimiston vanhemmassa verkkosivussa teksti on kohosteisempi vaikutukseltaan, joten tutkimus keskittyy uudemmassa verkkosivussa pääosin tekstin retoriikan analyysiin. Kolmantena tutkimusaineistona on Trainers’ House -yrityksen kotisivujen sisältämiä tekstejä, jotka kertovat yrityksen strategisista päämääristä. Aineisto sisältää SLT-mainostoimiston vanhemman internetsivuston kuusi sivunäkymää, joissa kuvat ja tekstiosuudet avaavat multisemioottisin keinoin yhteyttä mainospalveluja tarjoavan yrityksen ja mahdollisen asiakkaan välille. Aineiston analyysissa tarkastellaan jokaisen sivun rakennetta ja kuvan sekä tekstin luomia vaikutuskeinoja erikseen ja osin yhdessä. Mainostoimiston uudemman verkkosivun aineistona on neljä sivunäkymää, ja jokaisella sivulla on erilainen yritystä esittelevä ja markkinoiva teksti. Trainers’ Housen verkkotekstejä on kuusi, joista kolme on yrityksen toimenkuvaa esitteleviä tekstejä ja kolme tekstiä on jaoteltu strategia-, missio- ja visiotekstiin. Lisäksi aineistoon kuulu yksi kuva teksteineen. Aineiston analyysi ja tarkastelu osoittaa, että mainostoimistolle eräs keskeinen markkinointiviestillinen keino on erottua muista sanojen ja kuvien yhteydellä. Kummankin yrityksen viesti on selvä: halu tarjota apua asiakkaalle ja yrityksen näkyvyyden parantaminen lojaalin yrityskumppanuuden yhteydellä. Tutkielma osoittaa, että markkinointiviestinnän vaikuttavuus perustuu usein kuvan ja tekstin liiton yhteyteen. Aineiston analyysin perusteella sanallinen ja kuvallinen vaikuttaminen perustuu retoristen keinojen käyttöön ja erottuvien ajatusten kielentämiseen. Yritysten verkkosivujen sisällöistä syntyy myös tarina, jossa yritys nähdään avun antajana ja asiakas avun tarvitsijana, jolle yritys tarjoaa mainonnan apua menestyksekkäämmän liiketoimen lupaukseksi. Analyysi osoittaa, että teksti ja kuva toimivat liittolaisina vakuuttavasti ja ilmaisevat tahdotun viestin vahvemmin yhdessä. Multisemioottinen yhteys tukee viestin vaikuttavuutta, ja promotoivissa verkkoteksteissä yritys pyrkii antamaan itsestään paitsi tehokkaan myös hyveellisen kuvan.
Avainsanat: multisemiotiikka
multimodaalisuus
mainonta
retoriikka
argumentaatio
promootio


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot