Perceptions of the Profitability of Wooden Multistory Construction and Ways of Enhancing It

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194192
Title: Perceptions of the Profitability of Wooden Multistory Construction and Ways of Enhancing It
Alternative title: Käsityksiä puukerrostalorakentamisen kannattavuudesta ja sen parantamisesta
Author: Konttinen, Katri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194192
http://hdl.handle.net/10138/309369
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Rakennusteollisuus ja rakennusten käyttö aiheuttavat merkittävän osuuden Euroopan Unionin kasvihuonekaasupäästöistä sekä energian, materiaalien ja veden kulutuksesta. Rakennussektorin kestävyyttä voitaisiin parantaa puukerrostalorakentamista lisäämällä, sillä tutkimuksissa on todettu puukerrostalojen elinkaaren aikaisten hiilidioksidipäästöjen ja energiankulutuksen olevan pienempiä kuin vastaavien betonikerrostalojen päästöjen ja energiankulutuksen. Rakennussektorin ympäristövaikutuksia pienentääkseen useat kansalliset ja kansainväliset toimijat ovat asettaneet tavoitteita puun käytön lisäämiseksi rakentamisessa, mutta poliittisesta tuesta huolimatta puukerrostalorakentamisen markkinaosuus on kasvanut hitaasti. Toimialan hidas kasvu johtuu aiempien tutkimusten mukaan muun muassa rakennusteollisuuden polkuriippuvuudesta eli edellisten tapahtumien vaikutuksesta tuleviin valintoihin ja tapahtumiin, asenteista sekä tiedon puutteesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa puukerrostalorakentamisen kannattavuudesta selvittämällä puukerrostalorakentamisen ammattilaisten käsityksiä puukerrostalorakentamisen tämänhetkisestä kustannustasosta, tutkimalla puukerrostalorakentamisen kannattavuuteen ja markkinaosuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä etsimällä keinoja puukerrostalorakentamisen kannattavuuden parantamiseksi. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen ja toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimukseen valittiin harkintaan perustuvaa otantamenetelmää käyttämällä kuusi haastateltavaa, joita haastateltiin vuonna 2017. Haastateltavien valinnassa käytetyt kriteerit olivat, että haastateltavat ovat työpaikallaan päättävässä asemassa ja että heillä on aiempaa kokemusta puukerrostalorakentamisesta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että puukerrostalorakentaminen on tällä hetkellä kalliimpaa kuin betonikerrostalorakentaminen. Tärkeimpiä syitä puukerrostalorakentamisen korkeammille kustannuksille ovat tutkimuksen tulosten mukaan tiedon puute, toimijoiden vähyys, suunnittelusta aiheutuvat kustannukset ja ongelmat projektien kilpailutuksessa. Haastatellut kuitenkin uskovat, että puukerrostalorakentamisen kannattavuus paranee tulevaisuudessa ja että sen markkinaosuus kasvaa. Tutkimuksen mukaan parhaita keinoja kannattavuuden parantamiseksi ovat toistuvien projektien kautta tapahtuva oppiminen, tuotekehitys, teollisen rakentamisen hyödyntäminen, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja avoin dialogi päättäjien kanssa. Haastatellut asiantuntijat painottivat erityisesti sitä, että puun kilpailuedun ei tulisi perustua poliitikkojen, kuntien tai kaupunkisuunnittelun tukeen vaan puun tulisi olla aidosti kilpailukykyinen muiden rakennusmateriaalien kanssa.The construction industry together with the use of buildings generates a significant amount of the European Union’s greenhouse gas emissions and uses vast amounts of energy, materials and water. Increasing wooden multistory construction (WMC) could be a way to enhance the sustainability of the construction sector, since studies have shown that the lifecycle carbon dioxide emissions and energy-use are smaller in wood-framed buildings than in corresponding buildings built with concrete. Several national and multinational authorities have set targets for increasing the share of wood in construction to decrease the environmental impact of the construction sector, but the share of WMC has increased rather slowly despite the political support. According to previous research, the reasons for the slow growth of the industry include for example path dependencies of the construction sector (i.e. that past events affect future decisions and events), attitudes and lack of knowledge. This thesis aims at increasing the knowledge of the profitability of WMC by finding out the perceptions of WMC experts on the current cost level in WMC, discovering factors that affect the profitability and market share of WMC and finding ways to enhance the profitability of WMC. This study is qualitative and was conducted using semi-structured theme interviews. Six professionals of the WMC industry were selected using purposive sampling and interviewed in 2017. The main criterion in the selection process was that the interviewees are in a decision-making, senior level position in their company and have prior experience about WMC. The results of this study indicate that WMC is currently more expensive than building with concrete. According to the results, the main causes for the higher costs are lack of knowledge, low number of actors, costs caused by planning and difficulties in tendering. However, WMC industry professionals believe that the profitability of WMC will increase in the future and that the market share of WMC will grow. Based on the results, the best ways to increase the profitability of WMC are learning from repeated projects, product development, utilizing industrial construction, cooperation with other companies and open dialogue with public administration. Furthermore, the professionals emphasized that wood should become a genuinely competitive construction material and that wooden construction’s competitive advantage should not be dependent on support from politicians, municipalities or city planning.
Subject: Wooden Multistory Construction
perceptions
profitability
construction costs
future trends


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Konttinen_Katri_Pro_gradu_2019.pdf 693.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record