Kestävyysmuutoksen talousvaikutusten mallintaminen : Suomen energiatransitio CGE-tarkastelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194195
Title: Kestävyysmuutoksen talousvaikutusten mallintaminen : Suomen energiatransitio CGE-tarkastelussa
Author: Hakala, Outi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194195
http://hdl.handle.net/10138/309378
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ympäristöekonomia
Environmental Economics
Miljöekonomi
Abstract: Kestävän kehityksen ajatusmaailma on ollut taustana monille poliittisille ratkaisuille ja tutkimuksen näkökulmille 1980-luvun loppupuolelta alkaen. Pitkäaikaisista pyrkimyksistä huolimatta nähdään, että toimintamme ei ole vielä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Siksi keskusteluun nousee yhä useammin kestävyysmuutoksen tarve. Kestävyysmuutoksia tutkitaan monista näkökulmista, esimerkiksi tarkastellen valtasuhteita ja toimintamalleja, jotka luovat polkuriippuvuuksia tukien nykyisiä toimintatapoja ja joita uudistuksilla pyritään muuttamaan kestävyysmuutoksen aikaansaamiseksi. Taloustieteen menetelmiin lukeutuvien yleisen tasapainon mallien (CGE) tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään talouden rakenteita paremmin sekä arvioimaan esimerkiksi politiikoissa tai investoinneissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia talouteen. Viime aikoina yleisen tasapainon mallinnusta on hyödynnetty myös ilmastonmuutosta torjuvan energiatransition tutkimuksessa. Suomalaisten sosiaalinen hyvinvointi on monilta osin korkealla tasolla. Kulutus- ja tuotantorakenteemme eivät ole kuitenkaan ekologisesti kestäviä. Siksi Suomessa on muun muassa vähennettävä ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä, missä energiasektorin merkitys on huomattava. Tästä syystä keskityn tutkielmassani energiatransitioon osana Suomen kestävyysmuutosta. Tutkielman tavoitteena on selvittää yleisen tasapainon mallinnuksen avulla simuloitavien energiatransition osa-alueiden vaikutukset makrotalouteen ja edelleen ilmastonmuutosta aiheuttaviin päästöihin. Tutkielmassa hyödynnetään mallia, jonka ovat luoneet Lofgren, Harris & Robinson (2002). Mallissa hyödynnettävä aineisto perustuu suurelta osin Tilastokeskuksen tuottamiin tilastoihin. Tarkastelun kohteina ovat uusiutuvan energian tuotannon yleistyminen, päästöoikeuden hinnan korotus, tuottavuuden kasvu tuuli- ja aurinkovoiman tuotannossa sekä ajoneuvokannan muutos sähköautojen yleistymisen myötä. Tulokset muun muassa viittaavat siihen, että päästöjä vähentävä energiatransitio on mahdollista toteuttaa siten, että makrotaloudessa tapahtuisi kohtalaisia muutoksia, mutta transitio vaikuttaisi odotetusti toimialojen välisiin suhteisiin.Modelling the economic effects of sustainability transition – CGE analysis of the energy transition in Finland The sustainable development framework has influenced many policies and research activities since the beginning of 1980s. Despite the long-term efforts, we have not yet achieved the ecological, economic and social sustainability. Therefore, the need for sustainability transition is more often discussed. These transitions are studied from various aspects. For example, the power relations and actions that create path dependencies are studied in order to support the transition process. Computable general equilibrium (CGE) modelling is an economic method. The purpose of CGE modelling is to gain better understanding about economic structures as well as assess the economic effects that are caused by for example changes in policies or investments. Lately, the energy transitions aiming at combatting climate change have been analyzed with CGE modelling. In Finland, the social welfare has reached high levels in many aspects. Nevertheless, our consumption and production patterns are not ecologically sustainable which encourages us to for example reduce the carbon emissions. As the role of energy sector is crucial from the emission reduction point of view, the focus of this thesis is on the energy transition as a part of Finland’s sustainability transition. The aim of this thesis is to study how the simulated aspects of energy transition affect macroeconomic indicators and further carbon emissions. The study is conducted with a CGE model that is based on the standard model created by Lofgren, Harris & Robinson (2002). A major part of the materials needed in the modelling is provided by Statistics Finland. The simulated shocks include a change in energy production system as the share of renewable energy increases, an increase in emission allowance price, an increase in the productivity of wind and solar energy systems as well as a change in transportation as the share of electric cars increases. The results indicate that an energy transition aiming at reducing carbon emissions is possible to implement in such a way that the changes in macroeconomic indicators are reasonable, but the transition would affect – as is expected – the relations between economic activities.
Subject: kestävä kehitys
kestävyysmuutos
kestävyystiede
energiatransitio
uusiutuva energia
yleisen tasapainon malli
CGE


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record